نظریه کنش متقابل نمادین و رشد اجتماعی دانش آموزان

دانلود پایان نامه
همکاری گروهی بهتری دارند.
روابط انسانی بهتری دارند.
منضبط تر هستند.
اعتماد به نفس بیشتری دارند.
4) تاثیر آموزش و پرورش پیش دبستانی بر پیشرفت تحصیلی و رشد اجتماعی دانش آموزان پایه اول ابتدایی ناحیه 2 خرم آباد در سال تحصیلی 81-1380 که توسط آقای فردین پیر میانی در مهر 1381 واحد اراک انجام شده است.
روش این تحقیق از نوع علی- مقایسه ای است.جهت گردآوری داده ها از پرسشنامه سنجش تحصیلی و پرسشنامه رشد اجتماعی استفاده گردیده است در نتیجه تجزیه و تحلیل اطلاعات مشخص گردیده که بین پیشرفت تحصیلی و رشد اجتماعی دانش آموزان پایه اول ابتدایی که دوره پیش دبستانی را گذرانده اند و دانش آموزانی که از این دوره محروم بوده اند با سطح اطمینان یک درصد تفاوت معناداری وجود دارد.
همچنین مطالب زیر که در سایت سیکا فاقد چکیده بوده اند:
بررسی روند جامعه پذیری کودکان پیش دبستانی در مهد کودک یاس – شیلا رشیدی، واحد رودهن
بررسی ویژگی های روانی، اجتماعی، عاطفی و شناختی کودکان 3 تا 6 ساله و تاثیر آموزش پیش دبستانی بر تحول آنها، عباس الهیاری، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
بررسی تاثیر الگوی رفتاری مربیان متخصص مهد کودک بر جامعه پذیری کودکان، اعظم شاه محمدی، واحد رودهن
بررسی تفاوت جامعه پذیری کودکان دختر و پسر 2 تا 6 ساله شهر تهران، صنم بیداران، واحد رودهن
بررسی نقش اشتغال زنان بر جامعه پذیری کودکان، معصومه جنگی، واحد تهران
بررسی جامعه پذیری کودکان در کتاب فارسی اوف، مژگان درج، واحد رودهن
2-5-3-مطالعات انجام شده در هرمزگان:
ضمناً هیچ گونه تحقیقی در زمینه ی جامعه پذیری کودکان در استان هرمزگان انجام نگرفته است لذا این تحقیق به عنوان یک تحقیق جدید و نوآور در این زمینه محسوب می شود.
2-5-3-1 چارچوب نظری تحقیق:
از دیر باز جامعه پذیری در امر اموزش مطرح بوده است، از انجائیکه جامعه پذیری چیزی جز انتقال ارزش ها ،هنجارها،اداب و سنن به نسل جدید نمی باشد،این کار طی سالیان گذشته توسط افراد با تجربه به کودکان و نوجوانان در هر جامعه ای در حال انجام شدن بوده است.اجتماعی شدن فراگردی است پویا که فرداز بدو تولد در جریان ان قرار می گیرد.فرد از ابتدادر تعاملات با خانواده سپس اقوام و اشنایان و گروه همسالان در مدرسه دانشگاه و جامعه قرارمی گیردو دائم این روند تکرار می شود.
برای انکه زندگی اجتماعی وجود پیدا کند ،لازم است که کنشگران نمادهای معنی دار مشترکی داشته باشند.این واقعیت که نمادهای معنی دار اساسا برای همگان معنای یکسانی دارند و در ادمهایی که این نمادها را به کار می برند و نیز کسانی که در برابرانها واکنش نشان می دهند واکنشی یکسان بر می انگیزانند،فراگردهای تفکر و عمل کردن و کنش متقابل را اسان می سازد.(ریتزر،1374)
2-5-3-2 زمینه های شکل گیری:
می توان گفت به طور کلی شکل گرایان – رفتارگرایان و عمل گرایان اعم از فلاسفه – روان شناسان – روان شناسان اجتماعی و بالاخره جامعه شناسان هر کدام در شکل گیری این مکتب نقش عمده ای داشته اند.از لحاظ تاریخی مکتب کنش متقابل نمادین به عنوان آمیزه مکاتب فکری عمده فلسفی – روان شناختی و جامعه شناختی شکل گرفت.اندیشه کنش متقابل آمیزه ای از افکار گروهی متنوع از اندیشمندانی بود که آثار و فعالیتهایشان بازتاب ایده آلیسم آلمان وپراگماتیسم(عمل گرایی) یا اصالت عمل آمریکایی بود.
به طور مشخص نظریه کنش متقابل نمادین تحت لوای مکتب شیکاگو پای گرفت.همانکونه که گفته شد اصطلاح کنش متقابل نمادین توسط بلومر وضع شد.وی که شاگرد مید و رابرت پارک( دو شخصیت برجسته شیکاگو) بود تاثیر فراوانی در رواج این نظریه و بسط جامعه شناسی خرد برجای گذاشت.قبل از بلومر، جورج هربرت مید( که در دانشگاه شیکاگو فلسفه تدریس می کرد) و همچنین رابرت ازرا پارک در شکل گیری کنش متقابل نمادین سهم عمده ای داشتند.پارک که در گروه جامعه شناسی شیکاگو شخصیت مسلطی بود، در اروپا آموزش دیده و درسهایی را با زیمل گذرانده بود و افکار زیمل به ویژه تأکیدش  بر کنش و کنش متقابل  در تحول جهتگیری نظری مکتب شیکاگو تعیین کننده بود علاوه بر این گرایش به جهتگیری خرد و روانشناختی اجتماعی کسانی همچون  ویلیام تامس به عنوان یکی از ویژگیهای مشخص کننده محصول نظری مکتب شیکاگو یعنی کنش متقابل نمادین شناخته می شود.
آنچنانکه قبلاً گفتیم مید در دانشگاه شیکاگو فلسفه تدریس میکرد ولی بسیاری از دانشجویان جامعه شناسی درسهای او را انتخاب کردند و همین دانشجویان بعدها نظریه کنش متقابل را به وجود آوردند و راه مید را در دانشگاه شیکاگو ادامه دادند  که بلومر یکی از آنها بود.مید رفتارگرایی و عمل گرایی را به مکتب کنش متقابل اجتماعی و سپس بلومر مکتب اخیر را به کنش گرایی متقابل نمادی ارتقا دادند و بر این اساس دیدگاه تازه ای در جامعه شناسی ارائه گردید.