نظریه یادگیری اجتماعی و یادگیری اجتماعی

دانلود پایان نامه

Std. Deviation Statistic 4.92675
Variance Statistic 24.27282
Skewness
Statistic .485
Std. Error .125
Kurtosis
Statistic 3.263
Std. Error .248
فصل پنجم:
نتیجه گیری
1-5. مقدمه
در این پژوهش به منظور بررسی نوع دوستی در روابط اجتماعی و عوامل موثر بر آن در بین دانش آموزان مقطع متوسطه منطقه 2 شهر تهران، یک پرسشنامه مطرح نموده و از طریق این ابزار با دانش آموزان مقطع متوسطه از طریق مصاحبه پرسشنامه‌ها را تکمیل نموده و با استفاده از نرم افزار spss مورد بررسی قرار داده‌ایم.
جمعیت آماری این پژوهش کلیه دانش آموزان مقطع متوسطه منطقه 2 تهران میباشد. که بر اساس آمار سال 1392 جمعیت انان 20000 نفر می باشد.
ابزار سنجش این پژوهش پرسشنامه 56 سوال می باشد؛ که 5سوال جهت سنجش متغیرهای جمعیتی/ 12سوال جهت سنجش نوع دوستی/ 9سوال جهت سنجش همدلی/ 6 سوال جهت سنجش مسوؤلیت و7 سوال جهت سنجش هزینه وپاداش و19 سوال جهت سنجش دینداری طراحی شده است.
خلاصه و نتیجه گیری
هدف اساسی این تحقیق بررسی نوع دوستی و عوامل موثر بردانش آموزان می باشد از دهه 1960 مسئله نوع دوستی در روابط اجتماعی به عنوان موضوعی بین رشته ای به طور گسترده مورد توجه قرار گرفته است و نظریات متعددی ارائه گردیه است.
در مباحث آغازین این تحقیق گفته شد نوع دوستی در هر انسانی دو نیرو یا انگیزه مجزا وجود دارد یکی از آن معطوف به خود در تعقیب منابع خود است که خودخواهی است و دیگری معطوف به دیگران و در جهت نهضت دیگران است که نوع دوستی است.
نوع دوستی اساساً یک ارزش والای اجتماعی و یک تکلیف اخلاقی است که تضعیف آن می تواند منجر به اختلال رابطه ای در جامعه گردد.
در بخش اول این تحقیق موضوع نوع دوستی تعریف شد و گفته شد بیانگر رفتاری است که هدف آن نفع رسانی به دیگران است در پژوهش حاضر نوع دوستی به معنای تمایل به کمک رسانی و خدمت به دیگران به کار رفته با توجه به این که می تواند گستره ای از رفتارها را در گیرد و بعنوان یک مساله اجتماعی مطرح شده است.
اهداف تحقیق بررسی و شناخت نوع دوستی میان دانش آموزان و اهداف خاص آن شناخت و بررسی عوامل اجتماعی موثر بر نوع دوستی می باشد.
در بخش دوم:
مروری بر مطالعات پیشین
مروری بر ستون تحقیقات داخلی و خارجی حاکی از آن است که از دهه 1960 مسئله نوع دوستی در روابط اجتماعی به عنوان موضوعی بین رشته ای بطور گسترده مورد توجه قرار گرفته است براساس نظریه یادگیری اجتماعی رفتارف محصول یادگیری های پیشین است به تغییر دیگر رفتار کنونی متاثر از تقویت های گذشته است در هر موقعیت شخص رفتارهای معینی رامی آموزد که بر اثر تکرار ممکن است به صورت عادت در آیند وقتی شخصی دوباره در آن موقعیت قرار بگیرد سعی خواهد کرد همان رفتار عادت شده را تکرار کند.
در تحقیقات داخلی که کلانتری و همکارانش(1386) انجام دادند میزان نوع دوستی با متغیرهای همدلی-مسئولیت پذیری- هزینه- پاداش مورد بررسی قرار دادند که همدلی بیشتر از هزینه و فایده می باشد.
فرضیات تحقیق :
1-بین میزان همدلی ونوع دوستی دانش آموزان ارتباط معناداری وجود دارد