نفر از کارکنان شرکت کیمیا الیاف بوده که در سال و ماتریس همبستگی بین ابعاد سازگاری با بهرهوری

دانلود پایان نامه

پیوست ها 81
پیوست 1 82
پیوست 2 85
پیوست 3 86
چکیده انگلیسی 88
فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول 2-1: سلسله مراتب نیازهای مازلو………………………………………………………………………………. 38
جدول 3-1: توزیع فراوانی و درصد حجم نمونه بر حسب جنسیت…………………………………………… 54
جدول 3-2: توزیع فراوانی و درصد حجم نمونه بر حسب سطح تحصیلات………………………………. 54
جدول 3-3: تعیین ضریب آلفای سؤالات پرسشنامه سازگاری………………………………………………….. 55
جدول 4-1: شاخصهای آماری متغیرهای پژوهش……………………………………………………………….. 59
جدول 4-2: همبستگی بین رضایت شغلی با بهرهوری…………………………………………………………… 60
جدول 4-3: همبستگی بین سازگاری با بهرهوری……………………………………………………………….. 60
جدول 4-4: ماتریس همبستگی بین ابعاد سازگاری با بهرهوری…………………………………………….. 61
جدول 4-5: نتایج تحلیل رگرسیون رضایت شغلی و سازگاری با بهرهوری…………………………….. 61
جدول 4-6: مقایسه میانگین میزان بهرهوری زن و مرد…………………………………………………………. 62
فهرست اشکال
عنوان صفحه
شکل 2-1: مدل نظری رضایت شغلی……………………………………………………………………………………..33
چکیده
هدف از انجام پژوهش حاضر تبیین رابطه رضایت شغلی و سازگاری با بهرهوری در بین کارکنان شرکت کیمیا الیاف مرودشت بوده است. به لحاظ ماهیت و اهداف، این پژوهش از نوع کاربردی و برای اجرای آن از روش همبستگی استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل 152 نفر از کارکنان شرکت کیمیا الیاف بوده که در سال 92-91 مشغول به کار میباشند. در این پژوهش از روش نمونه‏گیری تصادفی ساده استفاده شده است. برای گردآوری دادهها از 3 پرسشنامه؛ 1- پرسشنامه سازگاری سهرابی و سامانی، 2- پرسشنامه خشنودی شغلی کندال و هیولین و 3- پرسشنامه بهره وری اچیو استفاده شده است که روایی و پایایی آنها مورد تأیید قرار گرفته است.
تجزیه و تحلیل اطلاعات حاصل از پرسشنامهها در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی انجام شده است. در سطح آمار توصیفی از آمارههایی نظیر فراوانی، درصد، میانگین و انحراف معیار استفاده شده است. در سطح آمار استنباطی از آزمون همبستگی پیرسون، t مسقل و رگرسیون همزمان استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان داد که بین رضایت شغلی و سازگاری با بهره وری شغلی کارکنان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.
کلید واژه ها: رضایت شغلی، سازگاری، بهره وری.