نقد و بررسی کتاب و ارتباط معنی دار

دانلود پایان نامه

پرسش ششم پژوهش: میزان تولید برنامههای رادیویی شبکه فرهنگ در موضوع معرفی کتاب چقدر است؟
در برنامههای رادیویی شبکه فرهنگ مورد بررسی از تعداد 74 عنوان برنامه و در کل تعداد6875برنامه، در سال 1391مورد بررسی حداقل واژه های مرتبط برای یک سال 27 مرتبه و حداکثر 2498 مرتبه بوده است که میانگین هم 9286/818 بوده است و یافته دیگر اینکه، در مجموع 11465 مرتبه در برنامههای رادیویی شبکه فرهنگ از واژه های مرتبط با معرفی کتاب استفاده شد.
رحمانی(1382) نتایج پژوهش نشان داد، در دومین دوره مورد بررسی فعالیت‌های مربوط به گزارش‌ها و معرفی و نقد کتاب رشد بیشتری داشته اما تعداد مقالات در دوره اول بیشتر بوده است. روزنامه‌هایی که بیشترین فعالیت را در این زمینه داشته‌اند به ترتیب روزنامه‌های اطلاعات و ایران بوده‌اند.
رحمانی(1391) در روزنامه های کثیرالانتشار مورد بررسی در دوره هشتم ریاست جمهوری ایران، 9377 مورد (19/62 درصد) معرفی کتاب و در دوره نهم ریاست جمهوری اسلامی ایران، 5699 مورد (80/37 درصد) به معرفی کتاب اختصاص یافته است. نتایج نشان می دهد که در روزنامه های دوره هشتم نسبت به دوره نهم، در زمینه معرفی های مربوط به کتاب توجه بیشتری شده است هم چنین روزنامه کیهان در دوره هشتم با (69/65 درصد) و دوره نهم با (99/49 درصد) فعال تر بوده اند. هم چنین در دوره هشتم، روزنامه ها در سال اول و در دوره نهم سال سوم بیشتر به مسئله معرفی های کتاب پرداخته اند. با توجه به تعداد معرفی های مربوط به کتاب، در این خصوص روزنامه ها بیشترین فعالیت را نشان داده اند. این می تواند نکته مثبتی در ارائه مقوله های مورد بررسی پژوهش از طریق روزنامه ها باشد.
پرسش هفتم پژوهش: میزان تولید برنامههای رادیویی شبکه فرهنگ در موضوع نقد و بررسی کتاب چقدر است؟
در برنامههای رادیویی شبکه فرهنگ مورد بررسی از تعداد 74 عنوان برنامه و در کل تعداد6875 برنامه، در سال 1391مورد بررسی تنها 2 برنامه دارای واژه های مرتبط با نقد کتاب بوده است و 72 برنامه هیچ واژه مرتبط با نقد کتاب نداشته است. حداقل واژه های مرتبط برای یک سال 1285 مرتبه و حداکثر 1421 مرتبه بوده است که میانگین هم 1353 بوده است و یافته دیگر اینکه، در مجموع 2706 مرتبه در برنامههای رادیویی شبکه فرهنگ از واژه های مرتبط با نقد کتاب استفاده شد. رحمانی(1382) نتایج پژوهش نشان داد، در دومین دوره مورد بررسی فعالیت‌های مربوط به گزارش‌ها و معرفی و نقد کتاب رشد بیشتری داشته اما تعداد مقالات در دوره اول بیشتر بوده است. روزنامه‌هایی که بیشترین فعالیت را در این زمینه داشته‌اند به ترتیب روزنامه‌های اطلاعات و ایران بوده‌اند.
رحمانی(1391) روزنامه های کثیرالانتشار مورد بررسی در دوره هشتم ریاست جمهوری ایران، 780 مورد (98/63 درصد) نقد و در دوره نهم ریاست جمهوری ایران، 439 مورد (01/36 درصد) نقد به مفهوم کتاب و کتاب خوانی پرداخته است. در روزنامه های دوره هشتم نسبت به دوره نهم، در زمینه نقدهای مربوط به کتاب و کتاب خوانی توجه بیشتری شده است و روزنامه های ایران با (92/51 درصد) و همشهری با (25/35 درصد) در این زمینه نسبت به سایر روزنامه ها فعال تر بوده اند. هم چنین روزنامهججها در سال دوم و سوم بیشتر به این مسئله
پرداخته اند.
پرسش هشتم پژوهش: میزان تولید برنامههای رادیویی شبکه فرهنگ در موضوع قصهگویی و قصهخوانی چقدر است؟
در برنامههای رادیویی شبکه فرهنگ مورد بررسی از تعداد 74 عنوان برنامه و در کل تعداد6875 برنامه، در سال 1391مورد بررسی از تعداد 74 عنوان برنامه و در کل تعداد6875 برنامه، در سال 1391مورد بررسی 23 برنامه دارای واژه های مرتبط با قصهگویی بوده است و 51 برنامه هیچ واژه مرتبط با قصهگویی نداشته است. حداقل واژه های مرتبط برای یک سال 95 مرتبه و حداکثر 8905 مرتبه بوده است که میانگین هم 16522/1748 بوده است و یافته دیگر اینکه، در مجموع 40219 مرتبه در برنامههای رادیویی شبکه فرهنگ از واژه های مرتبط با قصهگویی استفاده شد. با توجه با این مسئله که قصهگویی و قصهخوانی در شبکه فرهنگ بنابر اهداف شبکه که در خصوص فرهنگها است از طریق قصهگویی و قصهخوانی میتواند بهتر این فرهنگها را ارئه کند و با نتایج بدست آمده تا حدودی موفق بوده است.
پرسش نهم پژوهش: تولید برنامههای رادیویی شبکه فرهنگ در سال 1391 در زمینه کتاب و کتابخوانی بر حسب جنسیت و همکاران برنامه ساز چگونه است؟
در برنامههای رادیویی شبکه فرهنگ مورد بررسی از تعداد 74 عنوان برنامه و در کل تعداد6875 برنامه، در سال 1391مورد بررسی به ترتیب بیشترین میزان استفاده از واژه های مرتبط با کتاب و کتابخوانی مربوط به برنامههایی است که تهیه کنندگان آنها به شرح زیر است: زن (17984 مرتبه)، مرد (7131 مرتبه)، هم مرد و هم زن (5105 مرتبه). در این پژوهش نشان میدهد که برنامهسازان زن در موضوع کتاب و کتابخوانی فعالتر هستند .
5-3 نتایج حاصل از فرضیه های پژوهش
فرضیه اول: در بیش از 40% از برنامههای رادیویی شبکه فرهنگ به مفاهیم کتاب، کتابخوانی و ترویج کتابخوانی اشاره نشده است.
با توجه به نتایج آزمون دو جمله ای مشخص شد که بیش از 90% برنامههای رادیویی شبکه فرهنگ به مفاهیم کتاب و کتابخوانی پرداخته اند. بنابراین فرضیه اول پژوهش مورد تایید قرار نمی گیرد.
فرضیه دوم. پرداختن به مفاهیم کتاب، کتابخوانی با جنسیت برنامه سازان ارتباط معنی داری دارد. با توجه به مقدار آلفای 256/0 و مقدار آزمون 392/1 تفاوت معناداری بین مرد و زن بودن از جهت میزان پرداختن به موضوع کتاب و کتابخوانی وجود ندارد.
5-4. پیشنهادهای پژوهش
5-4-1 پیشنهادهای بر آمده از پژوهش
براساس نتایج به دست آمده از یافتههای پژوهش، موارد زیر به عنوان پیشنهاد مطرح میگردد.
ضرورت دارد که کلیه شبکههای رادیویی در امر کتاب و کتابخوانی از جمله شبکه سراسری( ایران)، شبکه جوان، شبکه دانش، شبکه گفتگو، شبکه تهران و غیره … همه در یک مشارکت و بسیج همه جانبه برای ارتقاء سطح مطالعه و کتابخوانی اقدام نمایند.
برنامه های رادیویی در هر بخش به متخصصان و کارشناسان مخصوص خود نیاز دارد لذا شایسته است مدیران شبکهها و مدیر گروهها بیش از پیش از راهنمایی ها و مشاوره متخصصان، صاحب نظران و کارشناسان در زمینه مسائل فرهنگی، به خصوص زمینه های مسائل کتاب و کتاب خوانی بهره ببرند.
با توجه به پائین بودن میزان قصهگویی، قصهخوانی، معرفی و نقد در مورد کتاب و کتاب خوانی در برنامههای رادیویی لازم است کلیه شبکه ها بیش از پیش به این مقوله ها توجه و برنامه های خاصی را به این مهم اختصاص دهند.
با توجه به اهمیت کتاب و کتاب خوانی در جامعه به عنوان یکی از مهم ترین عوامل ترقی و پیشرفت در تمامی ابعاد مختلف اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و… هم چنین به دلیل کم رنگ بودن جایگاه کتاب و کتاب خوانی در برنامههای رادیویی بهتر است سردبیران و تهیه کنندگان برنامههای مربوطه جایگاه خاصی را برای این مفاهیم در نظر بگیرند.
به کارگیری نظریات و ایده های مشاوران، متخصصان و کارشناسان موضوعی در زمینه تدوین و ترویج مطلب درباره کتاب و کتاب خوانی در برنامههای رادیویی.
5-4-2 پیشنهاد هایی برای پژوهش های آینده
با توجه به بررسی انجام شده در این پژوهش، نیاز به پژوهش هایی با موضوعات زیر احساس می شود: