نقد و بررسی کتاب و عادت به مطالعه

دانلود پایان نامه

سر فرانسیس بیکن،بعضی کتاب ها را باید چشید، برخی را باید بلعید و معدودی را باید جوید تا قابل هضم شود.
ویلیام شکسپیر، کتاب، بزرگ ترین اختراع بشر است.
آلکوت، کتاب خوب، کتابی است که به انتظار و توقع گشوده و با سود و رضایت بسته شود.
سوئه، تو در یک شب این کتاب را می خوانی و من موی خود را برای نوشتن آن سپید کرده ام.
مارتیمز جی آدلر، هنگام مطالعه کتاب، طرف صحبت فقط دانشمندان هستند.
جیمز مک واش، کتابی که می خوانی، نباید به جای تو فکر کند، بلکه باید تو را به اندیشیدن وادارد.
ژول کارداتی، اگر یکی از مشتاقان کتاب هستید، بزرگ ترین خوش بختی جهان را دارید.
به وجود آوردن فرهنگ مطالعه در جامعه، مستلزم تدوین و اجرای برنامههایی است که عادت به مطالعه را رونق می بخشد. پس برای رسیدن به شرایط مطلوب چاره ای نداریم جز آن که عادت به کتابخوانی را از دوران کودکی در افراد ایجاد کنیم کتاب باید والاترین جایگاه را در گستره‌های فردی و اجتماعی دارا باشد؛ حال آنکه سودمندانه و به دلایلی گوناگون، اکنون کتاب از چنین موقعیتی به شایستگی در جامعۀ ما برخوردار نیست و هنوز مطالعه به عنوان یک نیاز دایمی برای همگان مطرح نمی‌باشد. این مسئله، با توجه به چنان پیشینۀ درخشان و درک ضرورتها و نیازهای این زمان، درخور تأمل فراوان است و بازنگری آن باید از اولویتهای زندگانی ما باشد (عبداله زاده،1387).
این پژوهش می تواند سبب شود تا برنامهسازان و مدیران رسانهها توجه خود را بیشتر به حوزه کتاب و کتابخوانی معطوف کرده و با پرداختن بیشتر به این مباحث در ترویج کتابخوانی تلاش بیشتری صورت بگیرد.
1-4 اهداف پژوهش
1-4-1 هدف کلی
هدف اصلی این پژوهش تحلیل محتوای برنامههای رادیویی شبکه فرهنگ صدای جمهوری اسلامی ایران در سال 1391 پیرامون کتاب و کتابخوانی است.
1-4-2 اهداف فرعی
تعیین میزان تعداد برنامههای رادیویی شبکه فرهنگ در سال 1391 با موضوع کتاب و کتابخوانی.
تعیین میزان تعداد برنامههای رادیویی شبکه فرهنگ در سال 1391 با موضوع کتاب و کتابخوانی به تفکیک نام برنامه.
تعیین میزان تعداد برنامههای رادیویی شبکه فرهنگ در سال 1391 با موضوع کتاب و کتابخوانی به تفکیک ساختار.
تعیین میزان تعداد برنامههای رادیویی شبکه فرهنگ در سال 1391 با موضوع کتاب و کتابخوانی به تفکیک مدت اجرای برنامه.
تعیین میزان تعداد برنامههای رادیویی شبکه فرهنگ در سال 1391 با موضوع کتاب وکتابخوانی به تفکیک گروههای برنامه.
تعیین میزان تعداد برنامههای شبکه رادیویی فرهنگ در سال 1391 در زمینه معرفی کتاب.
تعیین میزان تعداد برنامههای شبکه رادیویی فرهنگ در سال 1391 در زمینه نقد و بررسی کتاب.
تعیین میزان تعداد برنامههای شبکه رادیویی فرهنگ در سال 1391 در زمینه برنامههای قصهگویی و قصهخوانی.
تعیین میزان برنامههای رادیویی شبکه فرهنگ در سال 1391 در زمینه کتاب و کتابخوانی بر حسب جنسیت و همکاران برنامه ساز.
1-5 پرسشهای پژوهش
میزان تولید برنامههای رادیویی شبکه فرهنگ در سال 1391 با موضوع کتاب و کتابخوانی چقدر است؟
میزان تولید برنامههای شبکه فرهنگ در سال 1391 با موضوع کتاب و کتابخوانی به تفکیک نام برنامه چقدر است؟
میزان تولید برنامههای شبکه فرهنگ در سال 1391 با موضوع کتاب و کتابخوانی به تفکیک ساختار چقدر است؟