نوسانات نرخ ارز و مفاهیم و تعاریف

دانلود پایان نامه

CPI: شاخص قیمت مصرف کننده بر مبنای سال 1383
1-5- روش انجام تحقیق
روش انجام مطالعه بدین صورت است که بعد از بررسی و تحلیل ابعاد تئوریک و نظری موضوع و مطالعه سوابق تجربی انجام شده درباره این پژوهش ، مدل مناسبی با توجه به شرایط مختص ایران ارائه میشود.
اطلاعات مورد استفاده عموما از منابع آماری منتشر شده توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران جمع آوری و به دلیل ارزیابی اثرات کوتاه مدت داده ها بر یکدیگر از سریهای زمانی فصلی استفاده شده است که شامل اطلاعات آماری فیمابین سالهای 1369 تا 1392 میباشد.تحلیل آماری با استفاده از روشهای اقتصاد سنجی صورت میگیرد و برای برررسی از یک شوک نرخ ارز به شاخص قیمتها از مدلهای VAR استفاده شده است .
برای تخمین مدلها و همچنین تجزیه و تحلیل های آماری از نرم افزار eviews8 استفاده شده است .
1-6- اهداف پژوهش
از آنجا که تصمیمات سیاست پولی در اقتصاد هر کشوری دارای اهمیت است و بنا به قولی پول استاندارد استانداردهاست و وقتی این استاندارد به هم می خورد تمامی استانداردها حتی استانداردهای اخلاقی جامعه به هم می خورد لذا اهمیت بررسی عوامل مختلف اثر گذار بر تورم امری غیر قابل انکار است.
تجزیه و تحلیل منشاء فشارهای تورمی یکی از مهمترین مسائلی است که علم اقتصاد در سالیان اخیر در پیش روی خود داشته است . یکی از اهداف تحقیق حاضر بررسی راجع به یکی از عوامل متعدد است که به نظر می رسد منشاء شتاب دهنده روند صعودی قیمتها باشد . امروزه اثر گذاری نوسانات نرخ ارز بر شاخص قیمتها و تورم در سطوح کلان و ملی یکی از رایج ترین مباحث در بحثهای اقتصادی است.مطالعاتی از این دست تلاشی است ماورای تلاشهای محدود یا گسترده در تئوریهای مطرح شده گذشتگان .
پس بنا به آنچه بدان خواهیم پرداخت برآنیم تا با استفاده از دادههای کمی، تاثیر و سرعت اثرگذاری نوسانات ارزی را بر شاخصهای قیمتی مصرفکننده و تولیدکننده برآورد نماییم.
1-7-مفاهیم و تعاریف
1-7-1-مفاهیم اساسی نرخ ارز
1-7-1-1-ارز و بازار ارز
واژه ارز خارجی و نرخ ارز را در ادبیات مالیه بین الملل میتوان به صورت زیر تعریف کرد:
” ارز در مفهوم محدود و مشخص آن پول رایج کشور خارجی و در مفهوم وسیع و بسط یافته شامل کلیه وسایل پولی پرداختهای خارجی میباشد. “
به همین ترتیب میتوان ارز را به صورت زیر تعریف کرد:
” نرخ ارز ، قیمت یک واحد پول خارجی ، حق برداشت مخصوص و یا طلا در مبادله با پول رایج یک کشور میباشد .”
ارز نیز میتواند مانند هر کالای دارای ارزش دیگری در بازاری به نام بازار ارز مورد مبادله قرار گیرد. این بازار به مکان و زمان خاصی محدود نمیشود . مبادلات ارزی میتواند بهصورت نقدی و یا به بهصورت آتی در قالب قراردادهای آتی ، سلف و … در بازارهای ارزی انجام بگیرند.
نرخ ارز عبارت است از قیمت یک واحد پول خارجی بر حسب واحدهای پول داخلی ، در رژیم نرخ ارز ثابت ، نرخ ارز اسمی توسط مقامات پولی کشور یا بانک مرکزی تعیین میگردد. در حالیکه در رژیم نرخ ارز شناور نرخ ارز توسط نیروهای حاکم بر بازار ارز تعیین میگردد.
نرخ ارز اسمی توسط نیروهای عرضه و تقاضا در بازار تعیین میشود . در حالیکه نرخ رسمی ارز ، نرخی است که دولت در معاملات بینالمللی از آن استفاده میکند و در نشریات آماری سازمانهای بینالمللی نظیر صندوق بینالمللی پول ثبت میشود.
نرخ رسمی ارز و تغییرات آن بوسیله مقامات پولی کشور تعیین میشود و دریافتها و پرداختهای ارزی (عرضه و تقاضای ارز) تاثیری در تغییرات نرخ رسمی نرخ ارز ندارد .این نرخ ممکن است ثابت باشد (رژیم نرخ ارز ثابت) و یا در مقاطع مختلف بوسیله مقامات پولی کشور تغییر بکند. (رژیم نرخ ارز مدیریت شده)
1-7-1-2-کاهش ارزش اسمی رسمی – افزایش ارزش اسمی رسمی