نگرش های زیست محیطی و پایداری محیطی

دانلود پایان نامه
تعاریف معماری پایدار منبع کتاب(مقاله) نویسنده سال
در معماری، پایداری واژهای عمومی است که برای توصیف طراحی ساختمان مقاوم از نظر تکنیکی، مصالح، اکولوژیک و محیطی به کار میرود. در مفهوم معماری پایدار، استواری از طریق سه جزء عمده تامین می شود.
۱-استواری تکنولوژی و مواد ( عناصر)
۲-پایداری منابع
۳- پایداری محیطی (اتمن، ۱۳۹۰). انتشارات مهرازان معماری سبز با مصالح و تکنولوژیهای پیشرفته اتمن، عثمان ۱۳۹۰
در یک چهار چوب کلی می توان معماری پایدار را به معنای ًخلق محیط پایدار انسان ساختً تعبیر کرد (مداحی، ۱۳۹۰) – بررسی اصول و مبانی معماری پایدار مداحی، سید مهدی ۱۳۹۰
معماری پایدار و یا معماری سبز ایجاد سلامت و پشتیبانی سکنه ای در آن محیط زندگی می کنند و موجب رضایتمندی آنان خواهد شد که در این راستا نیازمند کابرد انرژیهای نوین در معماری است.معماری سبز را با نام معماری پایدار و به شرح تکنیکهایی در طراحی معماری همسو با نگرش های زیست محیطی بوده و با ایده احترام به طبیعت شکل گرفته است ( علی آبادی، ۱۳۹۱). مجله گسترش ساختمان شماره ۳۵ معماری سبز یا معماری پایدار علی آبادی، بیژن ۱۳۹۱
معماری پایدار به آنگونه معماری گفته می شود که ملاحظات زیست محیطی و و سازگاری با اقلیم را مد نظر دارد و بر اساس بهره برداری موثر از منابع طبیعی طراحی و ساخته می شود. در معماری پایدار سعی بر آن است که از اثرات منفی بر محیط زیست کاسته شود. بر اساس طرح سازمان بناهای پایدار بناهایی تلقی می شوند که کمترین تاثیرات مخرب را بر محیط های ساخته شده و طبیعی مجاور، ناحیه اطرافشان و همچنین زمینه کلی خود داشته باشند. با همین هدف ساخت محیطهای مصنوع بایستی با توجه به منابع طبیعی موجود و صرفه جویی در مصرف منابع تجدید ناپذیر نظیر سوختهای فسیلی و حفظ آن برای آیندگان، انجام گیرد (احمدی، ۱۳۹۱). نشریه شهر و معماری بومی بازخوانی نقش گمشده حیاط مرکزی در دستیابی به معماری پایدار احمدی، زهرا ۱۳۹۱
معماری پایدار معماری است که با اقلیم، انسان، فرهنگ و محیط زیست خودش احترام بگذارد، با اقلیم همگام است و محیط زیست را بر هم نمی زند. مفهوم معماری پایدار بیشتر از آنکه با نگهداری زندگی مرتبط است، به افزایش در کیفیت و استاندارد زندگی می پردازد ( کریمی، ۱۳۹۱) دو هفته نامه خبری، آموزشی و پژوهشی مسکن، شماره ۸۰ معماری پایدار کریمی، فریبا ۱۳۹۱
۲-۳-۳- تاریخچه معماری پایدار( جدول ۲-۱۶)
جدول شماره ۲-۱۶- تاریخچه معماری پایدار (ماخذ: پژوهشگر)
تاریخچه معماری پایدار منبع کتاب(مقاله) نویسنده سال
اصطلاح پایداری برای نخستین بار سال ۱۹۸۶ میلادی توسط کمیته جهانی گسترش محیط زیست تحت عنوان (رویارویی با نیازهای عصر حاضر بدون به مخاطره انداختن نیازهای نسل آینده برای مقابله با نیازهایشان) مطرح گردید و هر روز بر ابعاد و دامنه آن افزوده می شود تا استراتژیهای مناسبی پیش روی جهانیان قرار بگیرد. در سال ۱۹۶۰ میلادی با افزایش آلودگیها هشداری به جهانیان محسوب گردید و سبب تشکیل گروههای طرفدار محیط زیست شد و مفهوم گستردهای تحت عنوان پایداری را پی گیری نمود (کریمی، ۱۳۸۹). دو هفته نامه خبری، آموزشی و پژوهشی مسکن، شماره ۸۰ معماری پایدار کریمی، فریبا ۱۳۸۹
معماری پایدار به قرن ۱۹ برمی گردد. جان راسکین، ویلیام موریس و ریچارد لتابی از پیشگامان معماری پایدار محسوب می شوند. راسکین در کتاب هفت مشعل معماری خود می گوید که برای دستیابی به رشد و پیشرفت نظم هارمونیک طبیعت را می توان الگو قرار داد.موریس بازگشت به فضای سبز حومه شهر و خود کفایی و احیایی صنایع محلی را توصیه می کرد.( زندیه ،۱۳۸۹). نشریه مسکن ومحیط روستا توسعه پایدرا و مفاههیم آن در معماری مسکونی ایران زندیه، مهدی ۱۳۸۹
تاریخچه معماری سبز در اصل تاریخ بشر است. ارتباطات بین انسان، محیط و اکولوژی زمانی ایجاد شدکه اولین انسانها ( انسان های نخستین) در صحنه ظاهر شدند.
مهماری سبز با مصالح و تکنولوژیهای پیشرفته اتمن، عثمان ۱۳۹۰
برای نخستین بار درسال ۱۹۸۶ میلادی صنعت کشورهای اروپایی وآمریکایی وازبین رفتن بخش مهمی ازمحیط زیست، باعث شد تا اصطلاح «پایداری» ازسوی کمیته جهانی گسترش محیط زیست تحت عنوان رویارویی با نیازهای عصرحاضر بدون به مخاطره انداختن منابع نسل آینده برای مقابله بانیازهایشان، مطرح گردد و هرروز بر ابعاد ودامنه آن افزوده شود تاراهکارهای مناسب یپیشروی جهانی ان قرار بگیرد. دراین میان معماران به نوبه خود نیزدرپی راهکارهای جدید تا می نزند گی مطلوب برای انسانها بودندکه نتیجه آن توجه به انرژیهای طبیعی واستفاده ازمحیط زیست درمعماری شد. درکشورهای غربی نیزتاقبل ازانقلاب صنعتی به چنین عواملی درمعماری توجه میشدهاست. اما از اواسط قرن ۱۹ شاهد کمرنگ شدن طبیعت در زندگی انسان بودهایم و حتی در مواردی استفاده از تکنولوژی ها موجب تخریب و یا از بین بردن کامل محیط زیست شده است (قهاری، ۱۳۹۰). انجمن مفاخر ایران معماری پایدار ریشه در معماری ایران دارد قهاری، علیرضا ۱۳۹۰
۲-۳-۴- بررسی المانهای پایدار (جدول شماره ۲-۱۷)
جدول شماره ۲-۱۷- بررسی المانهای پایدار (ماخذ: پژوهشگر)
۱۳۹۰ سال
اتمن، عثمان نویسنده
معماری سبز با مصالح و تکنولوژی های پیشرفته کتاب (مقاله)
انتشارات مهرازان منبع
المانهای اولیه در هر ساختمان، تکنولوژی و مصالح می باشند. این عناصر نقش مهمی در پایداری یک ساختمان دارند. امکانات پایدار درون آنها و ارزشهای ذاتی عناصر معماری پایدار را شکل می دهند( اتمن، ۱۳۹۰).