هزینه نگهداری و نتایج محاسبات

دانلود پایان نامه

به منظور بررسی عملکرد الگوریتمهای مورد استفاده در این تحقیق، تعدادی مسئله آزمایشی در ابعاد کوچک، متوسط و بزرگ تولید و نتایج حاصل از این الگوریتم ها از لحاظ کیفیت جواب با هم مقایسه می شوند. مقادیر زمان پردازش کارها، زمان دسترسی به کارها، زمان های آماده سازی، هزینه دیرکرد کارها و همچنین هزینه نگهداری کارها طبق جدول زیر با پیروی از توزیع یکنواخت بصورت تصادفی تولید گردیده و به عنوان داده های ورودی به مسائل آزمایشی مورد استفاده قرار می گیرند.
جدول (4-14)- مقادیر داده های ورودی به مسائل آزمایشی
جدول (4-14)- مقادیر داده های ورودی به مسائل آزمایشی
زمان پردازش کارها
U∼[30 50]
زمان دسترسی به کارها
U∼[1 30]
زمان های آماده سازی
U∼[1 7]
هزینه دیرکرد کارها
U∼[1 10]
هزینه نگهداری کارها
U∼[1 5]
زمان تحویل برای هر کار نیز طبق رابطه زیر بدست می آید. این رابطه از مقاله [94] با کمی تغییر در آن برای محاسبه زمان تحویل استفاده شده است.
در رابطه بالا ضریب تاخیر است که مقدار آن 0.5 در نظر گرفته شده است و بازهی نسبی است که مقدار 0.2 برای آن در نظر گرفته شده است. برای تولید محدودیت های پیش نیازی، ابتدا یک ماتریس مربعی با مقادیر صفر و یک به ابعاد NN تولید می کنیم. سپس قسمت بالا مثلثی این ماتریس (بدون قطر اصلی) را در نظر می گیریم. در ماتریس بدست آمده مقدار یک نشان دهنده وجود پیش نیازی بین دو کار و مقدار صفر نشان دهندهی عدم وجود پیش نیازی بین دو کار است. برای تولید محدودیت های دسترسی به ماشین ها ابتدا یک ماتریس با مقادیر صفر و یک به ابعاد NM تولید میکنیم بطوریکه در هر سطر حداقل عنصر دارای مقدار یک باشند. مقدار یک در هر سطر نشان دهندهی آن است که آن کار می تواند توسط آن ماشین پردازش شود.
4-5-2- مقایسه عملکرد الگوریتم ها برای مسائل با ابعاد کوچک
در جداول زیر نتایج حاصل از اجرای الگوریتم ها برای مسائلی با ابعاد کوچک گزارش شده است. همان گونه که قبلاً گفته شد متوسط مقادیر هر معیار عملکرد برای هر الگوریتم در هر مسئله گزارش شده است. با توجه به نتایج بدست آمده براحتی میتوان نتیجه گرفت که الگوریتم MOACO نسبت به الگوریتم NSGA- از عملکرد بهتری برخوردار است. با توجه به مقادیر متوسط بدست آمده در سطر آخر هر جدول می توان استنتاج کرد که الگوریتم MOACO در بدست آوردن لبه پارتو بهینه تقریبی هم از نظر کمی و هم از نظر کیفی از موفقیت بالاتری نسب به الگوریتم NSGA- برخوردار است.
جدول (4-15)- نتایج محاسباتی حاصل از حل مسائل با ابعاد کوچک بخش اول
جدول (4-15)- نتایج محاسباتی حاصل از حل مسائل با ابعاد کوچک بخش اول

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   موسسات آموزش عالی و اعضاء هیئت علمی

NPS
DM