همبستگی و مقایسه

دانلود پایان نامه

وزن دانه در بوته وزن سنبله در بوته تعداد دانه در بوته تعداد سنبله در بوته درجه آزادی منابع تغییر
128/6** 338/9* 30210** 14/16** 3 تکرار
151/7** 439/0** 27580** 18/58** 1 تنش
3/93 11/8 513 0/23 3 خطای a
25/90** 58/2** 5676** 1/57ns 8 رقم
4/93 ns 18/5 ns 1813 ns 0/54 ns 8 تنش×رقم
4/1 9/8 1485 0/87 48 خطا
ns، ** و * بهترتیب غیرمعنیدار، معنیدار در سطح احتمال یک و پنج درصد

شکل 6- مقایسه میانگین تعداد سنبله در بوته در سطوح مختلف آبیاری
4-4-2- تعداد دانه در بوته
تعداد دانه در بوته در سطح احتمال یک درصد تحت تاثیر اعمال تنش خشکی قرار گرفت. در بین ارقام نیز از این نظر تفاوت معنیداری مشاهده گردید، اما اثر متقابل تنش در رقم بر این صفت معنیدار نبود که نشان دهندهی واکنش یکسان ارقام به اعمال تنش خشکی بود (جدول 11).
اعمال تنش خشکی در مرحله سنبله دهی در جو موجب کاهش 4/23 درصدی تعداد دانه در بوته گردید. سرآبادانی تفرشی و همکاران (1392) در بررسی اثر تنش خشکی انتهای فصل بر ارقام جو گزارش کردند که تعداد دانه در بوته بهطور معنیداری تحت تاثیر تنش خشکی انتهای فصل، کاهش مییابد. باقری و حیدری شریف آباد (1386) نیز تنش خشکی را سبب کاهش تعداد دانه در جو گزارش کردند.
در بین ارقام، رقم بهمن و دی بیشترین تعداد دانه در بوته (بهترتیب با 8/181 و 180 دانه در بوته) را داشتند و رقم نیمروز با میانگین 4/94 دانه در بوته، کمترین تعداد را دارا بود که از این نظر کاهش معنیداری نسبت به سایر ارقام (بهجز 12UH) نشان داد. سایر ارقام باهم اختلاف معنیداری نداشتند (شکل 8).

شکل 7- مقایسه میانگین تعداد دانه در بوته در سطوح مختلف آبیاری

شکل 8- مقایسه میانگین تعداد دانه در بوته در بین ارقام مختلف جو
4-4-3- وزن سنبله در بوته
اثر اعمال تنش خشکی و ارقام مختلف بر وزن سنبله در بوته در سطح احتمال یک درصد معنیدار بود اما اثر متقابل معنیداری بین ارقام مختلف در سطح آبیاری مشاهده نگردید (جدول 11).
وزن سنبله در آبیاری نرمال 4/16 و در تنش خشکی 4/11 گرم در بوته بود. تنش خشکی در هنگام سنبله دهی موجب کاهش 30 درصدی وزن سنبله در بوته گردید (شکل 9).
رقم 10D با 6/18 گرم بیشترین وزن سنبله در بوته را دارا بود که افزایش معنیداری نسبت به سایر ارقام (بهجز نصرت) نشان داد (شکل 10). رقم نیمروز که کمترین تعداد دانه را داشت کمترین وزن سنبله را نیز دارا بود و از این نظر کاهش معنیداری نسبت به سایر ارقام نشان داد (بهجز 12UH) نشان داد (شکلهای 8 و 10).
در شرایط نرمال ضریب همبستگی وزن سنبله در بوته با تعداد سنبله در بوته مثبت و غیرمعنیدار (624/0) و با تعداد دانه در بوته مثبت و معنیدار (**842/0) بود که این ضرایب در شرایط تنش خشکی به ترتیب 504/0 و **799/0 بودند (جداول 12 و 13). این ضرایب نشان میدهند که وزن سنبله در بوته بیشتر تحت تاثیر تعداد دانه در بوته است تا تعداد سنبله در بوته.
به دلیل کاهش در تعداد سنبله و تعداد دانه در بوته در تنش خشکی، وزن سنبله نیز که تحت تاثیر این دو جزء و بهخصوص تعداد دانه در بوته میباشد، در شرایط تنش خشکی، وزن سنبله کاهش معنیداری نسبت به شرایط آبیاری نرمال داشت (شکلهای 6 و 7 و 9). در بین ارقام نیز نتایج مشابه مشاهده گردید؛ رقم نیمروز که کمترین تعداد دانه در بوته را داشت کمترین وزن سنبله را دارا بود یا رقم 10D که تعداد دانه بیشتری داشت وزن سنبله بیشتری نیز دارا بود (شکلهای 8 و 10).

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   معنویت در محیط کار و ویژگی های کارکنان

شکل 9- مقایسه میانگین وزن سنبله در بوته در سطوح مختلف آبیاری