همبستگی پیرسون و ارتکاب جرم

دانلود پایان نامه

ضریب همبستگی پیرسون=561/0-
سطح معنی داری=0001/0
طبق اطلاعات به دست آمده فوق می‌بینیم که مقدار همبستگی به دست آمده با استفاده از نرم افزار به میزان 561/0 – رابطه‌ی بین میزان پیوند اجتماعی و گرایش به ارتکاب جرم را تایید می‌کند. همچنین همبستگی محاسبه شده معنی دار می‌باشد (sig= 0.0001<0.05). بنابراین فرضیه‌ی صفر رد می‌شود و با احتمال 95/0 می‌توان گفت که بین میزان پیوند اجتماعی و گرایش به ارتکاب جرم رابطه معنی دار وجود دارد ضمنا به خاطر آنکه ضریب همبستگی به دست آمده منفی می‌باشد بین این دو متغیر رابطه‌ی وارون وجود دارد. یعنی با بالا رفتن میزان پیوند اجتماعی میزان گرایش به ارتکاب جرم در دانش آموزان کاهش می‌یابد.
بررسی فرضیه‌ی 5
فرض یک(H1): به نظر می‌رسد بین میزان رعایت هنجارهای اجتماعی و گرایش به ارتکاب جرم در دانش آموزان دبیرستانی شهر گمیشان رابطه وجود دارد.
فرض صفر(H0): به نظر می‌رسد بین میزان رعایت هنجارهای اجتماعی و گرایش به ارتکاب جرم در دانش آموزان دبیرستانی شهر گمیشان رابطه وجود ندارد.
جدول شماره 9-4: رابطه بین میزان رعایت هنجارهای اجتماعی و گرایش به ارتکاب جرم
میزان رعایت هنجارهای اجتماعی
گرایش به ارتکاب جرم
N=178
ضریب همبستگی پیرسون=421/0-
سطح معنی داری= 0.0001
طبق اطلاعات به دست آمده فوق می‌بینیم که مقدار همبستگی به دست آمده با استفاده از نرم افزار به میزان 421/0 – رابطه‌ی بین میزان رعایت هنجارهای اجتماعی و گرایش به ارتکاب جرم را تایید می‌کند. همچنین همبستگی محاسبه شده معنی دار می‌باشد (sig= 0.0001<0.05). بنابراین فرضیه‌ی صفر رد می‌شود و با احتمال 95/0 می‌توان گفت که بین میزان رعایت هنجارهای اجتماعی و گرایش به ارتکاب جرم رابطه معنی دار وجود دارد ضمنا به خاطر آنکه ضریب همبستگی به دست آمده منفی می‌باشد بین این دو متغیر رابطه‌ی وارون متوسط وجود دارد.یعنی با بالا رفتن میزان رعایت هنجارهای اجتماعی میزان گرایش به ارتکاب جرم در دانش آموزان کاهش می‌یابد.
بررسی فرضیه‌ی 6
فرض یک(H1): به نظر می‌رسد بین میزان اعتماد اجتماعی و گرایش به ارتکاب جرم در دانش آموزان دبیرستانی شهر گمیشان رابطه وجود دارد.
فرض صفر(H0): به نظر می‌رسد بین میزان اعتماد اجتماعی و گرایش به ارتکاب جرم در دانش آموزان دبیرستانی شهر گمیشان رابطه وجود ندارد.
جدول شماره 10-4: رابطه بین میزان اعتماد اجتماعی و گرایش به ارتکاب جرم
میزان اعتماد اجتماعی
گرایش به ارتکاب جرم
N=178
ضریب همبستگی پیرسون=12/0-