همبستگی پیرسون و تحلیل استنباطی

دانلود پایان نامه

رضایت از کارفرما 889/0
رضایت از شغل 894/0
رضایت شغلی 907/0
3-8) روش تجزیه و تحلیل داده‌ها واطلاعات
از آنجاکه به یک مجموعه از مفاهیم و روش‌های بکار گرفته شده جهت سازمان دادن، خلاصه کردن، تهیه جدول، رسم نمودار و توصیف داده‌های جمع‌آوری شده آمار توصیفی گفته می‌شود. (خاکی، 1389).در این تحقیق آمار توصیفی برای تبیین وضعیت‌ مسأله یا موضوع مورد مطالعه مورد استفاده قرار گرفته و از تکنیک‌های موجود در آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده است . در مرحله اول، تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از روش‌های آمار توصیفی به بیان خواص نمونه موردمطالعه پرداخته می‌شود.گام بعد جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها استفاده از تکنیک‌های آمار استنباطی است. در تحلیل‌های آمار استنباطی همواره نظر بر این است که نتایج حاصل از مطالعه گروه کوچکی به نام نمونه چگونه به گروه بزرگتری به نام جامعه تعمیم داده شود. آنچه در این تحقیق استفاده شده از روش پارامتری مانند پیرسون است و جهت آزمون فرضیه‌های تحقیق نیز از روش تحلیل رگرسیون و همبستگی استفاده شده است.

فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده ها
4-1) مقدمه
این فصل جهت تجزیه و تحلیل داده‌های جمع‌آوری شده طراحی گردیده است. در فرآیند اجرایی، نخست پرسشنامه هایی که توسط پاسخ دهندگان تکمیل گردیده است را جمع آوری کرده و داده های خام مورد نیاز جهت توصیف و آزمون فرضیه ها به کمک رایانه و نرم افزار استخراج می گردند و سپس این داده ها از طریق نرم افزار spss 18 تجزیه و تحلیل شده و در دو مرحله به اطلاعات مورد استفاده در این تحقیق، تبدیل می گردند. در مرحله اول که تجزیه و تحلیل توصیفی می باشد، داده های جمع آوری شده به صورت جدول آمارتوصیفی و نمودار هیستوگرام ارائه می شود و در مرحله دوم که تجزیه و تحلیل استنباطی می‌باشد، با استفاده از آزمون ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون مورد بررسی قرار می گیرند. در نهایت می‌توان در مورد پذیرش یا عدم پذیرش هر کدام از فرضیه های آماری اظهار نظر نمود.
4-2) توصیف متغیرهای جمعیت شناختی پاسخ دهندگان:
توصیف جنسیت پاسخ دهندگان
جدول4-1) توصیف جنسیت پاسخ دهندگان
فراوانی درصد
معتبر مرد 24 9/18
زن 85 9/66
کل 109 8/58
بدون پاسخ 18 2/14
کل 127 100

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   عوامل مؤثر بر بهره‌وری و نظر مجلس شورای اسلامی

نمودار4-1) نمودار دایره ای جنسیت پاسخ دهندگان
با توجه به جدول و نمودار 4-1 مشاهده می شود که جنسیت 9/18 درصد از پاسخ دهندگان مرد و 9/66 درصد زن می باشند؛ همچنین 2/14 درصد به این سوال پاسخ نداده اند.
توصیف سن پاسخ دهندگان