همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون

دانلود پایان نامه
آزمون همبستگی پیرسون و تحلیل رگرسیون
عدم رد فرضیه
نیاز به کسب موفقیت میزان رابطه پاداش برای دانش و بهره‌وری را کاهش می‌دهد
آزمون همبستگی نمونه و تحلیل رگرسیون
عدم رد فرضیه
نیاز به کسب موفقیت میزان رابطه پاداش برای مهارت و بهره‌وری را کاهش می‌دهد
آزمون همبستگی نمونه و تحلیل رگرسیون
عدم رد فرضیه
نیاز به کسب قدرت میزان رابطه پاداش برای دانش و بهره‌وری را کاهش می‌دهد
آزمون همبستگی نمونه و تحلیل رگرسیون
رد فرضیه
نیاز به کسب قدرت میزان رابطه پاداش برای مهارت و بهره‌وری را کاهش می‌دهد
آزمون همبستگی نمونه و تحلیل رگرسیون
عدم رد فرضیه
منبع: یافته‌های تحقیق
4-4) جمع‌بندی و نتیجه‌گیری
این فصل به تجزیه‌وتحلیل داده‌های گردآوری‌شده اختصاص داشت. این کار طی مراحل زیر صورت گرفت. در مرحله اول با بهره‌گیری از آمار توصیفی به توصیف ویژگی‌های هر یک از متغیرهای پژوهش در جامعه مورد بررسی پرداخته شد. پس از آن در بخش تحلیل‌ها و ویژگی‌های هر متغیر با استفاده از آزمون پیرسون تشریح شد. در بخش تحلیل متغیرها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون سنجیده شده است. سپس، در تحلیل‌های چند متغیره به بررسی تأثیر متغیرها بر یکدیگر به‌وسیله تحلیل مسیر به‌وسیله رگرسیون چند متغیره و با استفاده از نرم‌افزار SPSS، پرداخته شد. در تحلیل مسیر میزان تأثیرگذاری متغیرهای مستقل و واسطه‌ای و اثرات مستقیم و غیرمستقیم آن‌ها مورد سنجش قرار گرفته است. در مرحله آخر نیز با توجه به نتایج حاصل از قسمت‌های قبل، آزمون فرضیه‌ها ارائه شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌ها حاکی از تأیید فرضیه اصلی و هفت فرضیه فرعی پژوهش بود.
در فصل بعدی بر مبنای یافته‌های حاصل از فصل حاضر به بحث و نتیجه‌گیری در خصوص سؤال‌ها و فرضیه‌های پژوهش پرداخته خواهد شد و در نهایت بر مبنای همین یافته‌ها پیشنهادهای پژوهش مورد اشاره قرار می‌گیرد.
نتیجه‌گیری و پیشنهاد
فصل پنج
نتیجه‌گیری و پیشنهاد
فصل پنجم
5) نتیجه‌گیری و پیشنهادها
5-1) مقدمه
در فصل حاضر بر اساس نتایج حاصل از تجزیه‌وتحلیل داده‌ها که در فصل چهارم به تفصیل بیان شد، در پی پاسخگویی به سؤال‌های پژوهش‌خواهیم بود. بدین منظور، ابتدا چهارچوب کلی تحقیق را مرور می‌کنیم. سپس با مروری مختصر بر یافته‌های پژوهش در فصل چهارم به بحث در خصوص سؤال‌ها و فرضیه‌های تحقیق می‌پردازیم. در نهایت بر اساس نتایج حاصل، پیشنهادهای پژوهش و محدودیت‌هایی که پژوهشگر طی مراحل مختلف انجام تحقیق با آن‌ها مواجه بوده مطرح خواهد شد.
5-2) مروری بر چهارچوب کلی تحقیق