همبستگی پیرسون و حقوق و دستمزد

دانلود پایان نامه

بین رفتار اخلاقی و تعهد سازمانی ارتباط معناداری وجود دارد :
جدول4-13) ضریب همبستگی بین رفتار اخلاقی و تعهد سازمانی
تعداد ضریب همبستگی ضریب تعیین سطح معنی داری نتیجه
رفتار اخلاقی و تعهد سازمانی 127 463/0 214/0 000/0 تایید فرضیه
با توجه به جدول 4-13 مشاهده می شود که سطح معنی داری بدست آمده برای آزمون ضریب همبستگی پیرسون فرضیه 1 کوچک تر از پنج صدم می باشد در نتیجه با اطمینان 95 درصد فرض رد و فرض تایید می شود و این رابطه معنی دار می باشد. شدت همبستگی بین دو متغیر رفتار اخلاقی و تعهد سازمانی 3/46 + درصد می باشد که این بیانگر رابطه مستقیم بین دو متغیر می باشد. از سویی ضریب تعیین بین دو متغیر برابر با 214/0 می باشد که این نشان می دهد که متغیر رفتار اخلاقی به میزان 4/21 درصد می تواند متغیر تعهد سازمانی را پیش بینی کند.
2. رضایت شغلی با تعهد سازمانی کارمندان مقطع متوسطه آموزش وپرورش ناحیه 1 رشت رابطه دارد.
بین رضایت شغلی و تعهد سازمانی ارتباط معناداری وجود ندارد :
بین رضایت شغلی و تعهد سازمانی ارتباط معناداری وجود دارد :
جدول4-14) ضریب همبستگی بین رضایت شغلی و تعهد سازمانی
تعداد ضریب همبستگی ضریب تعیین سطح معنی داری نتیجه
رضایت شغلی و تعهد سازمانی 127 73/0 532/0 000/0 تایید فرضیه
با توجه به جدول 4-14 مشاهده می شود که سطح معنی داری بدست آمده برای آزمون ضریب همبستگی پیرسون فرضیه 2 کوچک تر از پنج صدم می باشد در نتیجه با اطمینان 95 درصد فرض رد و فرض تایید می شود و این رابطه معنی دار می باشد. شدت همبستگی بین دو متغیر رضایت شغلی و تعهد سازمانی 73 + درصد می باشد که این بیانگر رابطه مستقیم بین دو متغیر می باشد. از سویی ضریب تعیین بین دو متغیر برابر با 532/0 می باشد که این نشان می دهد که متغیر رضایت شغلی به میزان 2/53 درصد می تواند متغیر تعهد سازمانی را پیش بینی کند.
2-1. رضایت از دستمزد (حقوق) با تعهد سازمانی کارمندان مقطع متوسطه آموزش وپرورش ناحیه 1 رشت رابطه دارد.
بین حقوق و دستمزد و تعهد سازمانی ارتباط معناداری وجود ندارد :
بین حقوق و دستمزد و تعهد سازمانی ارتباط معناداری وجود دارد :
جدول4-15) ضریب همبستگی بین حقوق ودستمزد و تعهد سازمانی
تعداد ضریب همبستگی ضریب تعیین سطح معنی‌داری نتیجه
حقوق و دستمزد و تعهد سازمانی 127 646/0 417/0 000/0 تایید فرضیه
با توجه به جدول 4-15 مشاهده می شود که سطح معنی داری بدست آمده برای آزمون ضریب همبستگی پیرسون فرضیه 2-1 کوچک تر از پنج صدم می باشد در نتیجه با اطمینان 95 درصد فرض رد و فرض تایید می شود و این رابطه معنی دار می باشد. شدت همبستگی بین دو متغیر حقوق و دستمزد و تعهد سازمانی 6/64 + درصد می باشد که این بیانگر رابطه مستقیم بین دو متغیر می باشد. از سویی ضریب تعیین بین دو متغیر برابر با 417/0 می باشد که این نشان می دهد که متغیر حقوق و دستمزد به میزان 7/41 درصد می تواند متغیر تعهد سازمانی را پیش بینی کند.
2-2. رضایت از همکاران با تعهد سازمانی کارمندان مقطع متوسطه آموزش وپرورش ناحیه 1 رشت رابطه دارد.
بین رضایت از همکار و تعهد سازمانی ارتباط معناداری وجود ندارد :
بین رضایت از همکار و تعهد سازمانی ارتباط معناداری وجود دارد :
جدول4-16) ضریب همبستگی بین رضایت از همکار و تعهد سازمانی
تعداد ضریب همبستگی ضریب تعیین سطح معنی داری نتیجه