همبستگی پیرسون و ماهیت موضوع

دانلود پایان نامه

P: برآورد نسبت صفت متغیر5/0=P
Z :متغیر نرمال واحد متناظر با سطح اطمینان؛ 96/1=Z
ε: مقدار اشتباه مجاز؛ 05 ε=

هر کدام از دو طرح نمونه گیری تصادفی و غیرتصادفی دارای انواعی می باشند که محقق به صورت تصادفی طبقه ای با تخصیص برابر این نمونه گیری را انجام می دهد به این علت که تعداد مراجعه کنندگان به شعبه مشخص نبودبنابراین با توجه به ماهیت آن،این تحقیق قابلیت تعمیم به شعب منطقه شمال تهران بانک رفاه دارا می باشد.با استفاده از رابطه فوق حجم نمونه محاسبه شده تقریبا برابر با 384 نفر می باشد با این وجود محقق جهت بدست آوردن اطلاعات بیشتر از نمونه ها و تعمیم مناسب نتایج نمونه آماری به جامعه آماری حدود 440 پرسشنامه توزیع نموده است و در نهایت 400 پرسشنامه جمع آوری و تجزیه و تحلیل شد.
3-8- قلمرو تحقیق
3-8-1 – قلمرو موضوعی
در این تحقیق هدف محقق بررسی این موضوع است که چه رابطه‌ی میان متغیرهای « تصویر سازمانی » و « وفاداری مشتریان » برقرار است.
3-8-2 – قلمرو مکانی
قلمرو مکانی این تحقیق، شعب منطقه شمال تهران بانک رفاه می باشد.
3-8-3 – قلمرو زمانی
قلمرو زمانی بین بهمن1392 تا شهریور 1393 می باشد.
3-9- روش های تجزیه و تحلیل داده ها
(خاکی، 1382، 212) انتخاب روش انجام تحقیق بستگی به هدف ها و ماهیت موضوع پژوهش دارد. هدف از انتخاب روش تحقیق آن است که مشخص نماییم چه شیوه و روشی را بکار گیریم، تا ما را هر چه دقیقتر، آسانتر و ارزانتر در دستیابی به پاسخ یا پاسخهایی برای پرسش یا پرسشهای تحقیق کمک نماید.
آزمون کالموگرف-اسمیرنف :
قبل از به‌کارگیری آزمون‌های همبستگی ابتدا باید از نرمال بودن توزیع متغیرهای تحقیق اطمینان حاصل کنیم. در صورتی که مؤلفه‌های ما نرمال باشند آزمون مناسب برای بررسی همبستگی پیرسون است و در صورتی که نرمال نباشد از آزمون اسپیرمن استفاده خواهد شد برای بررسی نرمال بودن مؤلفه‌های از آزمون کالموگروف-اسمیرنوف استفاده می‌شود.
آزمون همبستگی پیرسون:
همبستگی، ابزاری آماری برای تعیین نوع و درجه رابطه یک متغیر کمی با متغیر کمی دیگر است. ضریب همبستگی، یکی از معیارهای مورد استفاده در تعیین همبستگی دو متغیر است. ضریب همبستگی شدت رابطه و همچنین نوع رابطه (مستقیم یا معکوس) را نشان می دهد. این ضریب بین ” 1 ” تا “1-” است و در صورت نبود رابطه بین دو متغیر، برابر صفر است
آزمون همبستگی اسپیرمن: