همبستگی پیرسون و هزینه و فایده

دانلود پایان نامه

در مورد این گویه که «هنوز مطمئن نیستم خدا واقعاً وجود دارد.» 5/57 درصد از پاسخگویان مخالف و یا کاملا مخالف و 6/38 درصد موافق یا کاملا موافق بوده اند.
اکثریت قریب به اتفاق پاسخگویان (4/81 درصد) با این نظر «روزی منجی بشریت ظهور خواهد کرد و جهان را پر از عدل و داد خواهد نمود.» موافق یا کاملا موافق و حدود 14 درصد ارزیابی بینابین داشتند.
8/86 درصد از پاسخگویان با این گویه «شیطان واقعاً وجود دارد.» موافق یا کاملا موافق بوده اند.
اکثر پاسخگویان (1/86 درصد) با گویه «من به بهشت و جهنم اعتقاد دارم.» موافق یا کاملا موافق و 3/11 درصد نظر بینابینی داشته اند.
بیشتر پاسخگویان (1/77 درصد) با این باور که «در پیشگاه خداوند به من احساس ترس و کوچکی دست می‌دهد.» موافق یا کاملا موافق، 15درصد بی نظر و حدود 8 درصد مخالف یا کاملا مخالف اند.
در مورد این گویه که «پس از انجام محرمات دینی احساس پشیمانی و ندامت می‌کنم.» 6/74 درصد از پاسخگویان موافق یا کاملا موافق، 5/18درصد بی نظر و حدود 7 درصد مخالف یا کاملا مخالف بوده اند.
5/83 درصد از پاسخگویان با این اعتقاد که «هرگاه به یکی از اماکن مذهبی می‌روم احساس معنویت عمیقی به من دست می‌دهد.» موافق یا کاملا موافق و 6/12 درصد نظری در این مورد نداشته اند.
90 درصد از پاسخگویان با این گویه «گاهی احساس می‌کنم به خدا نزدیک شده‌ام.»، موافق یا کاملا موافق بوده اند.
در مورد این گویه که «آموزه‌های دینی باید ملاک و معیار اصلی در تدوین قوانین جامعه باشد.» 60 درصد از پاسخگویان موافق یا کاملا موافق، 24 درصد بی نظر و حدود 16 درصد مخالف یا کاملا مخالف بوده اند.
2/61 درصد از پاسخگویان با این اعتقاد که «رهبران سیاسی باید کاردان باشند و مذهبی بودنشان چندان مهم نیست.» موافق یا کاملا موافق، 23 درصد بی نظر و حدود 16درصد نظر مخالف یا کاملا مخالفی داشتند.
تقریبا 67 درصد از پاسخگویان با این گویه «دین امری فردی است و نباید در حوزه‌های سیاسی و اجتماعی دخالت کند.»، موافق یا کاملا موافق و 3/23 درصد بی نظر بوده اند.
3/56 درصد از پاسخگویان با گویه «بدون رعایت امور شرعی نمی‌توان دیندار بود.» موافق یا کاملا موافق، 1/22 درصد بی نظر و 5/21 درصد نظر مخالف یا کاملا مخالفی داشته اند.
فرضیه اول)
آزمون همبستگی پیرسون، رابطه بین دو متغیر همدلی و نوع دوستی دانش آموزان را معنادار نشان داد. اما شدت این رابطه ضعیف می باشد. بنابراین درستی این فرضیه به اثبات رسید.نتیجه آزمون (002/0)
فرضیه دوم)
بین هزینه و فایده در تعاملات با میزان نوع دوستی رابطه معناداری وجود دارد. بدین معنی که هر چه میزان اهمیت هزینه و فایده در تعاملات بالاتر می رود میزان نوع دوستی بیشتر می شود. این فرضیه نیز تایید شد.
فرضیه سوم)
آزمون همبستگی پیرسون نشان داد؛ بین میزان دینداری دانش آموزان با نوع دوستی آنان رابطه معناداری وجود دارد. بدین معنی که هر چه میزان دینداری دانش آموزان بالاتر می رود بر میزان نوع دوستی آنان افزوده می شود. فرضیه سوم نیز به تایید رسید.نتیجه آزمون (031/0)
فرضیه چهارم)
برای آزمون رابطه بین دو متغیر تعهد و تعلق اجتماعی دانش آموزان با نوع دوستی آنان از آزمون همبستگی پیرسون استفاده گردید. نتیجه به دست آمده از این آزمون نشان داد که رابطه معناداری بین این دو متغیر وجود دارد. بدین معنی که هر چه میزان تعهد و تعلق اجتماعی دانش آموزان بالاتر می رود میزان نوع دوستی نیز افزایش می یابد. بنابراین صحت فرضیه چهارم نیز تایید شد.نتیجه ٱزمون (039/0)
فرضیه پنجم)
آزمون t استیودنت نشان داد که بین جنسیت دانش آموزان با نوع دوستی آنان تفاوت معناداری وجود ندارد. در نهایت فرضیه پنجم رد شد.(463.-)
راهکا رها و پیشنهادات:
بایدنوع دوستی را یک ارزش والای اجتماعی ویک تکلیف اخلاقی بدانیم تا بتوانیم نوع دوستی رادر / 1
دانش آموزان تقویت کنیم .
2/ با توجه به اهمیت نوع دوستی در روابط اجتماعی می توان ان را از طریق رسانه ها و برنامه های