هموار سازی سود و عملکرد اقتصادی

دانلود پایان نامه

جونز (1991) تفاوت بین سود و وجوه نقد حاصل از عملیات (CFO) را بعنوان اقلام تعهدی شناسایی کرده است. در این رویکرد عقیده حاکم آن است که اطلاعات موجود در وجوه نقد حاصل از عملیات معیاری عینیتر برای ارزیابی عملکرد واقعی اقتصادی واحد تجاری است و از این رو کمتر
میتواند مورد دستکاری مدیریت قرار گیرد.
جونز اقلام تعهدی غیر اختیاری را ثابت فرض کرد:
DA : قابل اعمال نظر توسط مدیریت هستند.
NDA : بواسطه مقررات ـ سازمانها و دیگر عوامل خارجی محدود هستند.
کل تعهدیها
کل داراییها
پس از تخمین پارامترهای مدل شماره 1 از طریق مدلهای سری زمانی و یا مقطعی، اقلام تعهدی غیر اختیاری NDA بهشرح زیر برآورد میشود:
و … از مدل شماره 1 استخراج شدهاند.
در این مرحله تعهدیهای اختیاری بشرح زیر محاسبه میشود:
کل اقلام تعهدی به دو روش محاسبه میشوند:
NET INCOME سود خالص قبل از اقلام غیرمترقبه
بدهیهای بلندمدت بدهی جاری دارایی جاری
وچو و همکاران: مدل تعدیل شده جونز:
تغییرات حسابهای دریافتی را وارد کردند حسابهای دریافتی
به اعتقاد یون و میلر، وجوه نقد حاصل از عملیات یکی از عواملی است که در واحد تجاری کمتر
میتواند مورد دستکاری مدیریت قرار بگیرد و بنابراین معیار واقعیتری از عملکرد اقتصادی واحد تجاری است. بنابراین میتوان نتیجه گرفت که احتمالاً آن دسته از واحدهای تجاری با عملکرد ضعیفی روبرو بودهاند با انگیزه قویتری برای افزایش سود گزارش شده خود از طریق فرآیند مدیریت سود داشته باشند و برعکس برای واحدهای تجاری که از عملکرد خوبی برخوردار بودهاند احتمال اتخاذ شیوههای افزایش مصنوعی سود متوسط مدیریت کمتر خواهد بود.
در اینصورت واحدهای تجاری که بهدلیل عملکرد ضعیف تجاری، وجوه نقد حاصل از عملیات
کمتری گزارش کردهاند احتمالاً مورد ارزیابی ضعیفی توسط سرمایهگذاران قرار خواهند گرفت و بنابراین مدیران یعنی واحدها دارای انگیزه قوی خواهند بود که برای اجتناب از چنین وضعیتی سود خود را بالاتر گزارش میکنند، قیمت سهام را بالا ببرند. تصویر خوشایندی از واحد تجاری ارائه کننده پاداش مدیران را افزایش دهند و در نهایت هزینههای سیاسی واحد تجاری را کاهش دهند.
2-4-3) دلایل هموار سازی سود
دلایل مختلفی برای هموارسازی سود وجود دارد:
برخی از این دلایل فرآیند تصمیمگیری را تسهیل میکند و برخی دیگر تأثیر کمتری بر این فرآیند دارد. هموارسازی سود ممکن است در ارتباط با اندازه شرکت ـ وجود طرحهای پاداش و انحراف از سود واقعی در مقابل سود مورد انتطار باشد در صورتیکه پاداش مدیران بر اساس سود شرکت باشد مدیران اشتیاق بیشتری به هموارسازی نشان خواهند داد.