هنجارهای اجتماعی و تعاملات اجتماعی

دانلود پایان نامه

2-5- چارچوب نظری تحقیق
با توجه به مبانی نظری و سوابق تئوری تحقیق می‌توان گفت که هیچ نظریه‌ی واحدی تاکنون نتوانسته تأثیر مستقل‌های فردی و اجتماعی به فرد را تبیین کند بنابراین برای تبیین علل و عوامل تبیین سرمایه‌ی اجتماعی و جرم از ترکیب و تلفیق نظریه‌های گوناگون بهره می‌گیریم. نظریات سرمایه‌ی اجتماعی روابط و تعاملات اجتماعی را به عنوان برجسته ترین شاخص سرمایه‌ی اجتماعی در نظر می‌گیرند.
با توجه به نظریات ارائه شده می‌توان گفت همه این نظریه‌ها چند نکته‌ی مشترک دارند: اول اینکه همه آن‌ها سرمایه‌ی اجتماعی را به عنوان یک منبع می‌بینند. دوم آنکه آن را بخشی از ساختار اجتماعی می‌دانند که در روابط بین افراد وجود دارد سوم اینکه آن را تسهیل کننده کنش‌های کنشگران در درون ساختار اجتماعی می‌دانند. چهارم اینکه می‌توان دو بعد در سرمایه‌ی اجتماعی تشخیص داد بعد ساختاری و بعد شناختی.
قبل از تلفیق نظریه‌های سرمایه‌ی اجتماعی جهت تبیین جرم باید اذعان داشت که بسیاری از نظریه پردازان به صورت مستقیم یا غیر مستقیم به ارتباط تنگاتنگ سرمایه‌ی‌ اجتماعی و ارتکاب جرم اشاره داشته‌اند. از جمله فوکویاما، کلمن، پاتنام، هالپرن و… اما در بین این نظریه پردازان نظریه فوکویاما از برجستگی بیشتری برخوردار است به خاطر آنکه فوکویاما به طور واضح یکی از راه‌های اندازه گیری سرمایه‌ی‌ اجتماعی در جوامع را ارتکاب جرم میداند. واعتقاد دارد برای اندازه گیری سرمایه‌ی‌ اجتماعی در جوامع باید نگاهی به امار جرم و جنایت در جوامع انداخت چرا که زیاد بودن جرم در جوامع می‌تواند دلیل کمبود یا نبود سرمایه‌ی اجتماعی باشد.
یکی از ابعاد سرمایه‌ی اجتماعی، بحث مشارکت اجتماعی می‌باشد که از نظریه پاتنام اخذ شده است و می‌تواند بر گرایش به ارتکاب جرم تأثیر گذار باشد.
از دیگر مولفه‌های مهم سرمایه‌ی اجتماعی بحث اعتماد اجتماعی است که از نظریه‌های پاتنام و فوکویاما استخراج شده است. اعتماد از عناصر ضروری برای همکاری بوده و حاصل پیش بینی پذیری رفتار انسانهاست، و بنابراین نظریه‌ها می‌تواند نبود اعتماد در جامعه گرایش به ارتکاب جرم را در پی داشته باشد.
هنجارهای اجتماعی نیز از دیگر ابعاد سرمایه‌ی اجتماعی است که در این پژوهش از نظریه کلمن و پاتنام استخراج گشته است و بی بند وباری نسبت به هنجارهای اجتماعی می‌تواند یکی از نمونه‌های بارز گرایش به جرم باشد.
کنترل اجتماعی نیز از دیگر مولفه‌های سرمایه‌ی اجتماعی است که از نظریه‌های هیرشی و پورتش استخراج شده است. از نظر پورتس یک ویژگی مهم هنجارها کنترل اجتماعی است که تعقیب یا پیگیری برخی عوامل مانند نظارت والدین به عنوان یک منبعی که نظارت را تسهیل می‌کند شناخته می‌شود. بنابراین کنترل اجتماعی نیز می‌تواند گرایش یا عدم گرایش به جرم را در پی داشته باشد.
یکی دیگر از مولفه‌های مهم سرمایه‌ی اجتماعی بحث پیوند اجتماعی است که از نظریه پیر بوردیو استخراج شده است. این مولفه نیز بسته به میزانش می‌توان بر گرایش یا عدم گرایش به جرم اثر گذار باشد. با توجه به آنچه در بالا آمد مدل تحقیق به این شکل است:
مشارکت اجتماعی
گرایش به ارتکاب جرم
گرایش به ارتکاب جرم
کنترل اجتماعی
اعتماد اجتماعی
سرمایه اجتماعی
هنجارهای اجتماعی
پیوند اجتماعی
شکل 2-1- مدل مفهومی تحقیق
2-6- مروری بر تحقیقات انجام شده
با وجود کنکاش فراوان پژوهش، پایان نامه و یا تألیفی که مستقیماً به موضوع فوق پرداخته باشد مشاهده نگردید ولی چندین پایان نامه با عناوین مشابه انجام گرفته که به شرح ذیل آمده است.
2-6-1- تحقیقات داخلی