هنجارهای اجتماعی و فرآیند ادراکی

دانلود پایان نامه

8- سبک تفکر قانونگذارانه: منظور نمره ای است که مدیران از پاسخ دان به سؤالات 22-41پرسشنامه سبک تفکر کسب می کنند.
9- پذیرش تغییر: منظور نمره ای است که مدیران از پاسخ دان به سؤالات 1تا 28 پرسشنامه پذیرش تغییر که براساس دیدگاه رویلا نایوا طراحی شده است کسب می کنند.
10-نگرش بدبینانه نسبت به تغییر: منظور نمره ای است که مدیران از پاسخ دان به سؤالات 1تا 10 پرسشنامه پذیرش تغییر کسب می کنند.
11-ترس های مربوط به تغییر: منظور نمره ای است که مدیران از پاسخ دان به سؤالات 11تا 19 پرسشنامه پذیرش تغییر کسب می کنند.
12-پذیرش تغییر(موافق تغییر هستند): منظور نمره ای است که مدیران از پاسخ دان به سؤالات 20تا 28 پرسشنامه پذیرش تغییر کسب می کنند.
فصل دوم :
ادبیات و پیشینه تحقیق
بخش اول- ادبیات تحقیق
2-1مقدمه:
تفکر اصطلاحی است که در میان مردم کما بیش رواج دارد و همه آن را به نوعی به کار می گیرند. گرچه ممکن است برداشت درستی از آن نداشته باشند. با اندیشه و تفکر میتوان روابط بین پدیده هارا کشف کرد و به تولید دانش ومعرفت پرداخت. بنابراین وظیفه ی نظام آموزشی به جای انتقال و انباشت اطلاعات علمی، ایجاد شرایط مطلوب برای پرورش تفکر است. سبک تفکر که شیوه ترجیحی تفکراست، به بیان این موضوع می پردازد که آنچه در زندگی برای ما اتفاق می افتد نه تنها به میزان خوب اندیشیدن، بلکه به چگونگی تفکر ما نیز مربوط می شود (پارک، 2001) این فصل شامل دو بخش مطالعه نظری تحقیق، و پیشینه پژوهش می باشد.
2-1-1 تعریف تفکر
اَندیشه یا فِکر یکی از نیروهای درونی انسان است که به مفاهیم مربوط است. کانت از جمله فیلسوفانی است که در کتابش با عنوان «سنجش خرد ناب» درباره فکر و مفاهیم به بحث پرداخته است
تفکر، عملی ذهنی است و زمانی مطرح می‌گردد که انسان با مسئله‌ای مواجه‌است و خواستار حل آن است. در این هنگام در ذهن، تلاشی برای حل مسئله آغاز می‌گردد که این تلاش ذهنی را، تفکر می‌نامند. فعالیت برای حل مسئله، از مراحلی تشکیل شده‌است که از تعریف مسئله به طور شفاف، روشن و ملموس، آغاز می‌گردد و با پیدا کردن راه حل‌هایی برای حل مسئله ادامه می‌یابد و با به کارگیریِ عملی بهترین راه حل و یافتن جواب نهایی به پایان می‌رسد. «تفکر سازمان دادن و تجدید سازمان در یادگیری گذشته جهت استفاده در موقعیت فعلی است.» «تفکر فرایندی رمزی و درونی است که منجر به یک حوزه شناختی می‌گردد که نظام شناختی شخص متفکر را تغییر می‌دهد.» «تفکر فرایندی است که از طریق آن یک بازنمایی ذهنی جدید به وسیله تبدیل اطلاعات و تعامل بین خصوصیات ذهنی، قضاوت، انتزاع، استدلال و حل مسئله ایجاد می‌گردد.»[۳] «تفکر ، تلاشی است ذهنی، برای پاسخ گویی صحیح و دقیق به سوالات ذهنی که به ابزاری چون منطق ، خرد ورزی،دانش،تجربه و درک صحیح موضوع نیازمند است. .» عبارت است از مرتب ساختن امور معلوم برای رسیدن به کشف مجهول. به عبارت دیگر فکر عبارت است از حرکت ذهن به سوی امور و مقدمات معلوم و سپس حرکت از آن امور معلوم به سوی کشف مقصود(مجتهدی،1378).
2-1-2 نواع سبک های تفکر
هر یک از روش‌های تفکری را می‌توان متدهایی دانست که به کمک آنها، قسمتی از فرایند حل مسئله، با موفقیت طی می‌شود. تفکر برتر تفکری است که از بهترین روش‌ها به حل مساله برسد.
سبک تفکر یک توانایی نیست؛ بلکه به چگونگی استفاده فرد از توانایی هایش اشاره دارد. در این پژوهش؛محقق پس از مطالعه انواع سبکهای تفکر، از الگوی سبک تفکر استرنبرگ که شامل سبکهای تفکر (قضاوت گر ،قانون گذار ،اجرایی ،کلی نگر ،جزیی نگر ،درون گرا ،برون گرا ،آزاد اندیش ،محافظه کار)است بهره گرفته است.
سبک تفکر اجرایی: افراد با سبک تفکر اجرایی مایلند از مقررات پیروی کرده و کارهایی را بعهده بگیرند که از قبل طرح ریزی و سازمان دهی شده است.سبک تفکر قانون گذار: افراد قانون گذار دوست دارند قوانین را خود وضع کنند و به مسایلی بپردازند که قبلاً طرح ریزی و سازمان دهی نشده باشند.سبک تفکر قضاوتگر: افراد قضاوتگر مایلند قوانین و مراحل انجام کار را ارزیابی کرده و درباره هرچیزی قضاوتی داشته باشند.
سبک تفکردرون گرا: افراد درون گرا با امور درونی سر و کار دارند آنها به درون نگری، وظیفه مداری ،کناره گیری از دیگران و گهگاه نا آگاهی اجتماعی گرایش دارند؛ سبک تفکر برون گرا: افراد برونگرا بیشتر به محیط بیرون گرایش دارند و مردم دار هستند. غالباً دارای حساسیت اجتماعی هستند و از آنچه برای دیگران اتفاق می افتدآگاهی دارند؛ سبک تفکر کلی نگر: افرادکلی نگر ترجیح می دهند مسایل را در سبک وسیع و انتزاعی مورد بررسی قراردهند؛ سبک تفکر جزیی نگر: افرادجزیی نگر روی جزییات تاکیددارند. آنها مایلند به جهت های عملی یک موضوع هدایت شوند واهل عمل هستند؛ سبک تفکرآزاداندیش: این افراددوست دارند فراتر از قوانین و برنامه های موجود فکر کنند و به دنبال حداکثر تغییر هستند و موقعیت های پیچیده و مبهم را دنبال می کنند؛ سبک تفکر محافظه کار: محافظه کاران دوست دارند به قوانین و برنامه های موجود وفادار بمانند و به دنبال حداقل تغییر هستند واز موقعیت های پیچیده و مبهم اجتناب می کنند. (استرانبرگ، 1381).
همچنین می توان سبک های ذیل را برشمرد:
1)تفکر مستقل یا مطلق: تفکری است فارغ و رها شده از ذهنیت گرایی، منابع تجربی، تجارب هیجانی، تفکر منطقی، دوگانگی و جدایی موضوع و ذهن
 2)تفکر انتزاعی:تفکری است که جزئی از موضوع را از دیگر اجزا تفکیک نموده و بدون توجه به اجزای دیگر، آن را مورد ملاحظه قرار می دهد.
3)تفکر تحلیلی: بر پایه جدا سازی یک موضوع به عناصر و اجزای تشکیل دهنده آن. فرق آن با تفکر انتزاعی در توجه یکسان به همه اجزا است.
4)تفکر عقل سلیم: یک راه طبیعی و درونی تفکر است.این تفکر کاملاً با خرد پذیری، وجدان، استانداردهای اخلاقی و هنجارهای اجتماعی مرتبط است.
5)تفکر مفهومی: این تفکر مبتنی بر فرآیند ادراکی مفهوم پردازی یا مفهوم آفرینی است. و بر ویژگی های درونی ساختار ذهن و مرتبط است. به عبارت دیگر، زبان و فکر از طریق این تفکر با هم مرتبط هستند.
6)تفکر عینی: بر خلاف تفکر انتزاعی با ذات ملموس دنیای واقعی سرو کار دارد و با مفاهیم و ایده های انتزاع شده از موجودات و پدیده های حقیقی رابطه ای ندارد.
7)تفکر کیهانی : تفکر کیهانی (جهان شمول) برخلاف تفکر خود محور، هنگام بررسی معانی حوادث گذشته و ترتیب حوادث آینده، به جهان و تمام عالم رجوع می کند
8)تفکر انتقادی: تفکر انتقادی به معنی تفکر بی طرفانه است. تفکر انتقادی از جزم گرایی و شکاکیت اجتناب می کند و درتلاش برای پیدا کردن راه میانه ای است که از یک طرف فلسفه کل نگر در نظر گیرد و از طرف دیگر اصول را از منظری دیگر بازنگری کند و در این راه همانطور که از آخرین مفاهیم و پیشرفت های علوم استفاده می کند از پیشرفت های قبلی بشر نیز بهره مند شود.