هیئت مدیره و میزان فروش

دانلود پایان نامه
تعریف متغیر سن به صورت دامی، هرگاه سن 5 سال و یا بیش از آن باشد مساوی یک و در غیر این صورت صفر در نظر گرفته میشود، مطالعه توسط لوری و شو (2002).
8- (تحلیل نرخ رشد IPO + 1)Ln، که در چند ماه بعد از IPO در دسترس است. مطالعه توسط پورنانادام و اسوامیناتان (2004)، نبود داده در بازار داخل.
9- دسته‌بندی کد شرکت‌ها در حوزه‌ی مالی، مطالعه توسط لوری و مورفی (2007)، نبود داده در بازار داخل.
10- فروش، به صورت Ln(Sales)، مطالعه توسط هبیب و لجنگکویست (2003) و ریتر (2004)، قابل توضیح توسط متغیّرهای دیگر.
11- رهبری، نسبت مدیران مستقل به کل مدیران در هیئت مدیره، مطالعه توسط الول و پاگانو (2006)، غیر برجسته.
12- خریداری اهرمی قبلی توسط شرکت یا LBO، تعریف متغیّر به صورت دامی، اگر شرکت قبلاً LBO داشته 1 و در غیر این صورت صفر در نظر گرفته میشود. مطالعه توسط آروگاسلان و همکاران (2004)، غیر برجسته.
13- لگاریتم تعداد سرتیترهای خبری که خبر IPO شرکت را قبل از عرضه عمومی شرکت منتشر نموده‌اند. مطالعه توسط کوک و همکاران (2006)، نبود داده در بازار داخل.
14- تعداد سهام عرضه شده در IPO، مطالعه توسط آگاروال و همکاران (2002).
15- اهرم مالی، مطالعه توسط هبیب و لجنگکویست (2001).
16- درصد سهام عرضه شده در IPO ، مطالعه توسط هانلی (1993)، گومپرز (1996)، آمیهود و همکاران (2003).
17- دارایی کل، مجموع دارایی‌های ثابت و جاری در سال قبل از انجام IPO، مطالعه توسط الول و پاگانو (2006).
18- قرارگیری شرکت جزو رده‌ی High-Tech، تعریف متغیّر به صورت دامی، اگر شرکت در ردهی High-tech باشد 1 و در غیر این صورت صفر در نظر گرفته میشود. مطالعه مورفی (2007) و زوتر (2003).
متغیّرهای در نظر گرفتهشده در مطالعات IPO، مربوط به ویژگیهای مالکیت
19- نسبت سهام اولیه به ثانویه، مطالعه توسط هبیب و لجنگکویست (2001)، غیر برجسته.
20- دو نوع بودن سهام ، تعریف متغیّر به صورت دامی، اگر شرکت بیش از یک نوع سهام دارد، 1 و در غیر این صورت صفر در نظر گرفته میشود، مطالعه توسط آروگاسلان و همکاران (2004)، غیر برجسته.
21- نسبت سهام باقی‌مانده به سهام عرضه شده، مطالعه توسط ریتر (2004)، قابل توضیح توسط متغیّرهای دیگر.
22- عرضه عمومی اولیه خالص ، تعریف متغیّر به صورت دامی، اگر تمامی سهام در عرضه از نوع اولیه باشد، 1 و در غیر این صورت صفر در نظر گرفته میشود. مطالعه توسط ریتر (2004)، غیر برجسته.
23- فروش داخلی، تعریف متغیّر به صورت دامی، اگر سهامدار قبلی در طول عرضه، سهام خود را بفروش برساند، 1 و در غیر این صورت صفر در نظر گرفته میشود، مطالعه توسط لوری و شو (2002)، غیر برجسته.
24- سرمایهگذاران پرمخاطره یا VC، متغیّرهای متنوعی درخصوص سرمایه‌‌گذاران پرمخاطره در مطالعات گوناگونی آورده شدهاست، این متغیّرها شامل لگاریتم سن شرکت VC، پشتیبانی شرکت IPO توسط VC، متغیّر دامی اگر شرکت IPO، VC را به عنوان یکی از سهامداران اصلیش در زمان عرضه داشتهباشد، میزان سرمایه مدیریت شده توسط شرکت VC می‌باشد. مطالعات درخصوص نقش VC در IPO از سال 1996 توسط گومپرز شروع شد. علیرغم اهمیت این متغیّر در مطالعات تجربی، با توجّه به نبود چنین سرمایهگذارانی در داخل، در این زمینه دادهایی موجود نمیباشد.
متغیّرهای در نظر گرفتهشده در مطالعات IPO، مربوط به ویژگی‌های پذیره‌‌نویسی
25- توصیهنامه، تعریف متغیّر به صورت دامی، اگر پذیره‌نویس توصیه‌نامه را در کمتر از یک سال به شرکت IPO بدهد، 1 و در غیر این صورت صفر در نظر گرفته میشود. مطالعه توسط کلیف و دنیس (2004)، غیر برجسته.
26- سفارش دفتری ، تعریف متغیر به صورت دامی، اگر پذیرهنویسی به این صورت انجام شود 1 و در غیر این صورت صفر در نظر گرفته میشود، مطالعه توسط الول و پاگانو (2006)، شیوه پذیرهنویسی در بازار داخل حالتهای متفاوتی نداشته و چنین متغیّری در داخل موضوعیت ندارد، غیر برجسته.
27- اعتبار پذیرهنویس، دادن امتیاز 1 تا 9 به اعتبار پذیره‌نویس، مطالعه توسط کارتر و ماناستر (1990)، لازم به ذکر است اعتبار پذیره‌نویس به طرق گوناگون دیگری در مطالعات IPO مطرح بوده است. این اعتبار علاوه بر نظر خبرگان با استفاده از ویژگی کیفیت شرکت با توجّه به اعتباردهی مؤسسات رتبه‌بندی، اعتبار داده شده به شرکت‌ها توسط مطالعات قبلی و حتی سهم بازار پذیره‌نویس در زمان IPO انجام شدهاست، نبود داده در بازار داخل.
28- تعداد پذیره‌نویسانی که در فرآیند IPO شرکت دارند، مطالعه توسط وماک (2002) و کروین (2005)، غیر برجسته
29- میزان پول داده شده به پذیره‌نویس، مطالعه توسط هبیب و لجنگکویست (2001)، غیر برجسته.
30- قیمت عرضه و میزان فروش IPO، از جمله مطالعات در این رابطه می‌توان به پورنانادام و اسوامیناتان (2004) و کوک و همکاران (2006) اشاره نمود. این متغیّر در مطالعات به شیوه‌های گوناگون مطرح شدهاست.