هیدرولیک و مقایسه

دانلود پایان نامه

(4-4)
در رابطه (4-4) مقدار بر حسب درصد می باشد.بر این اساس ابتدا نسبت محاسبه گردید و نسبت به عدد فرود بدست آمده در هر نمودار برای شیب‌های مختلف و با زبری‌های متفاوت ترسیم گردید.
با توجه به نتایج حاصل از آزمایشات پالگیرا(2000) ، خدر(1972) بر روی بستر صاف شیبدار و بلانگر(1828) در بستر‌های صاف و بدون شیب بر روی خصوصیات پرش هیدرولیکی، شکل‌های 1-4 تا 4-4 رابطه بین نسبت اعماق مزدوج () و عدد فرود اولیه () را برای هر یک از شیب‌های متفاوت و بدون زبری حاصل از نتایج این پژوهش و نتایج پالگیرا(2000)، خدر(1972) و بلانگر(1828) نشان می‌دهد.
همانطور که در این شکل‌ها مشاهده می‌شود نسبت اعماق مزدوج در مقایسه با نتایج خدر(1972) و پالگیرا(2000) در شیب های صفر و %6/0- کمتر بوده و با افزایش شیب منفی این نسبت بیشتر از نتایج خدر(1972) و پالگیرا(2000) شده است. که نشان دهنده تاثیر شیب‌های مختلف بر کاهش اعماق مزدوج می‌باشد.
مطابق آنچه در این شکل‌ها مشاهده شده است، خطوط حاصل از نتایج آزمایشات این پژوهش در اغلب موارد با خطوط حاصل از نتایج خدر(1972)، پالگیرا(2000) و بلانگر(1828) موازی می‌باشد. این پدیده را می‌توان به اثر نسبی یکسان شیب معکوس در شرایط یکسان بر روی نسبت اعماق مزدوج دانست.
همانطور که در تمامی شکل‌های مذکور نشان داده شده است، با افزایش عدد فرود اولیه نسبت اعماق مزدوج بیشتر شده که این رابطه به صورت خطی در هر یک از نمودارهای مربوطه بین اعماق مزدوج با عدد فرود اولیه با بسیار خوبی بدست آمده است.
شکل 1-4- نسبت D2/D1 در برابر برای سطح بدون زبری و شیب صفر
شکل 2-4- نسبت D2/D1 در برابر برای سطح بدون زبری و شیب %6/0-
شکل 3-4- نسبت D2/D1 در برابر برای سطح بدون زبری و شیب %3/1-
شکل 4-4- نسبت D2/D1 در برابر برای سطح بدون زبری و شیب %2-
هر چند پالگیرا(2000) ، خدر(1972) بر روی بستر صاف شیبدار و بلانگر(1828) در بستر‌های صاف و بدون شیب بر روی خصوصیات پرش هیدرولیکی آزمایشات خود را انجام داده اند، ولی از دیدگاه مقایسه می‌توان نتایج حاصل از نتایج این پژوهش را با نتایج آنها مقایسه نمود. شکل‌های 5-4 تا 8-4 رابطه بین نسبت اعماق مزدوج () و عدد فرود اولیه () را برای هر یک از شیب‌های متفاوت و زبری 1 میلیمتر حاصل از نتایج این پژوهش را همراه با نتایج پالگیرا(2000)، خدر(1972) و بلانگر(1828) نشان می‌دهد.
همانطور که در این شکل‌ها مشاهده می‌شود نسبت اعماق مزدوج در مقایسه با نتایج خدر(1972) و پالگیرا(2000) در تمامی شیب‌ها کمتر می‌باشد. و با افزایش شیب منفی این کاهش نسبت به نتایج خدر(1972) و پالگیرا(2000) شدیدتر شده است. که نشان دهنده تاثیر مضاعف شیب‌های منفی مختلف با افزایش عدد فرود اولیه بر کاهش اعماق مزدوج با وجود زبری می‌باشد.
همانطور که در تمامی شکل‌های مذکور نشان داده شده است، با افزایش عدد فرود اولیه نسبت اعماق مزدوج بیشتر شده که این رابطه به صورت خطی در هر یک از نمودارهای مربوطه بین اعماق مزدوج با عدد فرود اولیه با بسیار خوبی بدست آمده است.
شکل 5-4- نسبت D2/D1 در برابر برای زبری mm 1 و شیب صفر
شکل 6-4- نسبت D2/D1 در برابر برای زبری mm 1 و شیب% 6/0-
شکل 7-4- نسبت D2/D1 در برابر برای زبری mm 1 و شیب% 3/1-
شکل 8-4- نسبت D2/D1 در برابر برای زبری mm 1 و شیب% 2-
در شکل های 9-4 تا 12-4 رابطه بین نسبت اعماق مزدوج () و عدد فرود اولیه را برای هر یک از شیب‌های متفاوت و زبری 4 میلیمتر حاصل از نتایج این پژوهش در مقایسه با نتایج پالگیرا(2000)، خدر(1972) و بلانگر(1828) نشان می‌دهد.
همانطور که در این شکل‌ها مشاهده می‌شود نسبت اعماق مزدوج در مقایسه با نتایج خدر(1972) و پالگیرا(2000) در تمامی شیب‌ها کمتر می‌باشد. و با افزایش شیب منفی این کاهش نسبت به نتایج خدر(1972) و پالگیرا (2000) شدیدتر شده است. که نشان دهنده تاثیر مضاعف شیب‌های منفی مختلف با افزایش عدد فرود اولیه بر کاهش اعماق مزدوج با وجود زبری می‌باشد.
همانطور که در شکل‌ها مشاهده می‌شود تاثیر بیشتر شیب‌های مختلف با زبری بستر 4 میلیمتر بر کاهش اعماق مزدوج نسبت به حالت شیب‌های متفاوت با زبری 1 میلی متر می‌باشد. همچنین با افزایش عدد فرود اولیه، کاهش نسبت اعماق مزدوج نسبت به حالت با زبر 1میلی متر بیشتر شده است که رابطه بین اعماق مزدوج با عدد فرود اولیه در هر نمودار بدست آمده است.
شکل 9-4- نسبت D2/D1 در برابر برای زبری mm 4 و بدون شیب
شکل 10-4- نسبت D2/D1 در برابر برای زبری mm 4 و شیب %6/0-