هیدرولیک و مقایسه

دانلود پایان نامه

(4-14)
در رابطه (4-14) مقدار بر حسب درصد می باشد. معادله(4-14) برای محدوده ،ونتایج مناسبی را خواهد داد.
شکل‌های 41-4 تا 44-4 روند تغییرات طول نسبی غلتاب پرش در برابر عدد فرود اولیه را در سطح صاف بدون زبری نشان می‌دهد. همانطور که مشاهده می‌شود با افزایش شیب کاهش طول نسبی غلتاب پرش نسبت به حالت بدون شیب رخ داده که بیانگر تاثیر شیب معکوس در کاهش طول نسبی غلتاب پرش هیدرولیکی شده است. همچنین نشان داده شده که کاهش طول نسبی غلتاب پرش در این آزمایشات از کاهش طول نسبی غلتاب پرش در آزمایشات هاگر(1992) بیشتر بوده است.
شکل 41-4- نسبت Lr/D1 در برابر برای بدون زبری و شیب صفر
شکل 42-4- نسبت Lr/D1 در برابر برای سطح بدون زبری و شیب %6/0-
شکل 43-4- نسبت Lr/D1 در برابر برای سطح بدون زبری و شیب %3/1-
شکل 44-4- نسبت Lr/D1 در برابر برای سطح بدون زبری و شیب %2-
شکل‌های 45-4 تا 48-4 روند تغییرات طول نسبی غلتاب پرش در برابر عدد فرود اولیه را در شیب‌های معکوس مختلف با زبری 1 میلی متر نشان می‌دهد. همانطور که مشاهده می‌شود با افزایش شیب کاهش طول نسبی غلتاب پرش نسبت به حالت بدون شیب با زبری 1 میلیمتر بیشتر شده که نشان دهنده تاثیر شیب معکوس با زبری بستر 1 میلیمتر در کاهش طول نسبی غلتاب پرش هیدرولیکی شده است. نتایج نشان می‌دهد که کاهش طول نسبی غلتاب پرش در این آزمایشات از کاهش طول نسبی غلتاب پرش در آزمایشات هاگر(1992)که فقط بر روی بستر صاف و بدون شیب صورت گرفته، بیشتر بوده است، که این نتایج انتظار می‌رفت. همچنین با قرار دادن زبری این کاهش نسبت به روش هاگر(1992) بیشتر گردیده است.
شکل 45-4- نسبت Lr/D1 در برابر برای زبری mm 1 و شیب صفر
شکل 46-4- نسبت Lr/D1در برابر برای زبری mm 1 و شیب %6/0-
شکل 47-4- نسبت Lr/D1 در برابر برای زبری mm 1 و شیب %3/1-
شکل 48-4- نسبت Lr/D1 در برابر برای زبری mm 1 و شیب %2-
شکل‌های 49-4 تا 52-4 روند تغییرات طول نسبی غلتاب پرش در برابر عدد فرود اولیه را در شیب‌های معکوس مختلف با زبری 4 میلی متر نشان می‌دهد. همانطور که مشاهده می‌شود با افزایش شیب کاهش طول نسبی غلتاب پرش نسبت به حالت بدون شیب با زبری 4 میلیمتر بیشتر شده که نشان دهنده تاثیر شیب معکوس با زبری بستر 4 میلیمتر در کاهش طول نسبی غلتاب پرش هیدرولیکی شده است. نتایج نشان می‌دهد که کاهش طول نسبی غلتاب پرش در این آزمایشات از کاهش طول نسبی غلتاب پرش در آزمایشات هاگر(1992) بیشتر بوده است. همچنین با افزایش زبری به 4 میلیمتر این کاهش نسبت به روش هاگر(1992) بیشتر شده است.
شکل 49-4- نسبت Lr/D1 در برابر برای زبری mm 4 و شیب صفر
شکل 50-4- نسبت Lr/D1 در برابر برای زبری mm 4 و شیب %6/0-
شکل 51-4- نسبت Lr/D1 در برابر برای زبری mm 4 و شیب %3/1-
شکل 52-4- نسبت Lr/D1 در برابر برای زبری mm 4 و شیب %2-
شکل‌های 53-4 تا 56-4 روند تغییرات طول نسبی غلتاب پرش در برابر عدد فرود اولیه را در شیب‌های معکوس مختلف با زبری 1 سانتی متر نشان می‌دهد. همانطور که مشاهده می‌شود با افزایش شیب کاهش طول نسبی غلتاب پرش نسبت به حالت بدون شیب با زبری 1 سانتیمتر بیشتر شده که نشان دهنده تاثیر شیب معکوس با زبری بستر 1 سانتیمتر در کاهش طول نسبی غلتاب پرش هیدرولیکی شده است. نتایج نشان می‌دهد که کاهش طول نسبی غلتاب پرش در این آزمایشات از کاهش طول نسبی غلتاب پرش در آزمایشات هاگر(1992) بیشتر بوده است. همچنین با افزایش زبری به 1 سانتیمتر این کاهش نسبت به روش هاگر(1992) بیشتر شده است.
مقایسه‌های صورت گرفته نشان می‌دهد که روند تغییرات طول نسبی غلتاب پرش در هر شکل مشابه می‌باشد، یعنی با افزایش عدد فرود اولیه طول نسبی غلتاب پرش افزایش می‌یابد.
شکل 53-4- نسبت Lr/D1 در برابر برای زبری mm 10 و شیب صفر
شکل 54-4- نسبت Lr/D1 در برابر برای زبری mm 10 و شیب %6/0-
شکل 55-4- نسبت Lr/D1 در برابر برای زبری mm 10 و شیب %3/1-