وزارت جهاد کشاورزی و دانشگاه شهید چمران

دانلود پایان نامه

2. احتشامی، م.ر .،آقا علیخانی، م.،چایی چی، م.ن. و خاوازی، ک. 1388 . تآثیر کودهای زیستی فسفاته بر خواص کمی و کیفی ذرت دانه ای (سینگل کراس 704) در شرایط تنش کم آبی. مجله علوم گیاهان زراعی ایران. شماره (1) جلد 27-15:40
امیر آبادی، م. ، اردکانی، م.ر.، رجالی، ف.، برجی، م. و خاقانی ، ش. 1388. تعیین کارایی میکوریزا و ازتوباکتر تحت تاثیر سطوح مختلف فسفر بر عملکرد و اجزاء عملکرد ذرت علوفه ای رقم سینگل کراس 7.4 در اراک. مجله علوم گیاهان زراعی ایران. شماره (2). جلد 40: 51-45.
امید بیگی، رضا، 1376 رهیافت های تولید و فرآوری گیاهان دارویی. انتشارات طراحان نشر، جلد دوم، صفحه 300 تا 305.
احمدی، ج. 1390. تأثیر کاربرد قارچ میکوریزا، ورمی کمپوست و نیتروکسین بر عملکرد و اجزای عملکرد ذرت رقم سینگل کراس 704. پایان نامه کارشناسی ارشد. گروه زراعت. دانشکده کشاورزی. دانشگاه شاهرود.
اسماعیل پور، ب. جلیل وند، پ. 1391. تأثیر تنش خشکی و قارچ میکوریزا بر برخی از صفات مورفولوژیک و عملکرد مرزه . مجله بوم شناسی کشاورزی . جلد 5/شماره 2
اکبری، ا. 1392. تأثیر قارچ میکوریزا، ورمی کمپوست و محلول پاشی اسید هیومیک بر کمیت و کیفیت گیاه دارویی رازیانه. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشکده کشاورزی دانشگاه شاهرود.
بای بوردی، ی. م.، ملکوتی، م. ج.، امیر مکری، ه. و نفیسی، م. 1379. تولید و مصرف بهینه کود شیمیایی در راستای اهداف کشاورزی پایدار. انتشارات نشر آموزش کشاورزی. تهران، ایران.
باهوش، م. و اصفهانی، م. 1379. تأثیر سطوح مختلف شوری (کلرور سدیم) بر جوانه زنی و رشد گیاهچه ارقام مختلف برنج. چکیده ششمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران. بابلسر.
بیطرفان، ن. 1391. تأثیر کاربرد میکوریزا و ورمی کمپوست بر کیفیت و عملکرد آویشن باغی (Thymus vulgaris). پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشکده کشاورزی دانشگاه شاهرود.
بی نام. 1382. طرح جامع تولید، صادرات و واردات کودهای شیمیایی و بیولوژیک در دهه 80. موسسه تحقیقات خاک و آب، تهران، ایران.
بی نام. 1385. وزارت جهاد کشاورزی، آمار نامه کشاورزی، جلد اول محصولات زراعی و باغی (سال زراعی 84-1383) نشریه 09/85 دفتر آمار و فن آوری اطلاعات معاونت برنامه ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی، تهران.
تاج بخش، م. 1379. بررسی مقاومت به شوری ارقام مختلف جو در شرایط تنش شوری حاصل از کلرور سدیم. چکیده ششمین کنگره زراعت و اصلاح نباتات ایران. بابلسر.
جمشیدی, ا. 1388. اثر میکوریزا آربوسکولار بر عملکرد، اجزای عملکرد و صفات گیاهی آفتابگردان در شرایط تنش خشکی. مجله علوم زراعی ایران- جلد 11-شماره 2.
خسروجردی، م. 1391. بررسی بر همکنش قارچ میکوریز، باکتری مزوریزوبیوم و سولفات آهن بر برخی خصوصیات خاک و عملکرد نخود. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشکده کشاورزی دانشگاه شاهرود.
خورشیدی بنام، م . ب. 1370. اثر شوری بر جوانه زنی بذرها گیاهان مهم زراعی. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز.
حسن رضایی، ل. 1382. اثر همزیستی سه گانه میکوریزا، ریزوبیوم ، لگوم در افزایش جذب عناصر غذایی و مقاومت به خشکی در گیاه یونجه تحت تنش رطوبتی. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم تحقیقات، تهران، ایران
حاج باقری س. 1389. نقش میکوریزی و سالسیلیک اسید در تفاوت گیاه ریحان نسبت به تنش شوری. پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان (اصفهان).
حکمت شعار، ح. (1372)و فیزیولوژی گیاهان در شرایط دشوار. انتشارات نیکنام.
حسیبی، پ. 1386. بررسی فیزیولوژیکی اثر تنش سرما در مرحله گیاهچه ای ژنوتیپ های مختلف برنج، رساله دکترای دانشگاه شهید چمران اهواز، ص، 145.
خوشخوی م. 1376. اصول باغبانی. شیراز: انتشارات دانشگاه شیراز
جلیل ، م. طباطبایی س ج. فلاحی ا. ایمانی ع. 1388. اثرات تنش شوری و پایه بر رشد، شدت فتوسنتز، غلظت عناصر غذایی و سدیم درخت بادام. نشریه علوم باغبانی (علوم و صنایع کشاورزی)، شماره 2، 140–131.
جعفری،م .١٣٧٣ .سیمای شوری و شورروی ها.تهران: مؤسسه تحقیقات جنگلها و مراتع، 55 صفحه.