وسایل ارتباط جمعی و شبکه‌های ارتباطی

دانلود پایان نامه

الف- پیشنهادات پژوهشی:
برخورد علمی و محققانه با مشکلات وریشه یابی منطقی و عالمانه مسایل اجتماعی ایران و بویژه پرهیز از پرداختن معلول‌ها و بزرگ کردن آن‌ها مستلزم انجام پژوهش هایی نظام مدار وهذفمند درباره‌ی حلقه‌های مفقوده چرخه‌ی تولید سرمایه‌ی اجتماعی در ایران برخورد عالمانه با مجرمین بالقوه و بالفعل است به همین منظور برای محققینی که قصد دارند در این زمینه پژوهشهایی انجام دهندپیشنهادات زیر ارائه می‌شود.
با توجه نقش موثر محلات و شبکه‌های ارتباطی دوستانه در تولید سرمایه‌ی اجتماعی به عنوان شبکه‌های خودجوش غیر رسمیو غیر دولتی که کمترین هزینه‌ی مالی می‌توانند بیشترین سرمایه‌ی‌ اجتماعی را با سهولت تولید کنند پیشنهاد می‌شود نقش شبکه‌های ارتباطی دوستانه با توجه به معنادار بودن رابطه در این پژوهش در تولید سرمایه‌ی‌ اجتماعی به عنوان یک موضوع مستقل مورد مطالعه قرار گیرد.
با توجه به اینکه امروزه بخش مهمی از مسئولیت تولید حفظ، افزایش و یا فرسایش سرمایه‌ی اجتماعی مستقیما متوجه دولت (مجموعه‌ی قوای سه گانه) است پیشنهاد می‌شود این موضوع به صورت مستقل مورد مطالعه قرار گیرد.
شایسته است اهمیت مطالعه در زمینه‌ی نقش وسایل ارتباط جمعی به ویژه رسانه‌های اثر گذار (مطبوعات و صدا و سیما) در تولید یا کاهش سرمایه‌ی اجتماعی مورد مطالعه قرار گیرد.
با توجه به تنوع قومیت‌ها و جغرافیای ایران مطالعه‌ی نقش قومیت یا جغرافیای خاص در تولید یا کاهش سرمایه‌ی اجتماعی به عنوان کار پژوهشی پیشنهاد می‌شود.
ب) پیشنهادات اجرایی:
همانطور که در بخش یافته‌ها در بخش نتایج ذکر شد دو بعد اصلی سرمایه‌ی اجتماعی یعنی اعتماد اجتماعی و روابط اجتماعی و مشارکت اجتماعی از جمله عواملی‌اند که هرکدام به طور جداگانه بر رفتارهای جرم آمیز افراد تأثیر معناداری دارند و در واقع کجروی‌های افراد به دلیل کمبود مهارت در ارتباط و نداشتن اعتماد متقایل نسبت به اعضا خانواده واطرافیان ودیگر می‌باشد بنابراین پیشنهاد میشود تقویت اعتماد و ارتباط متقابل بین اعضای خانواده توسط والدین به طوری که والدین وقت زیادی را صرف بررسی مسائل خانواده کنند.
یکی از نتایج تحقیق این بود که میزان سرمایه‌ی اجتماعی زنان(دختران) از پسران کمتر است لذا باید برنامه‌ریزی و اقدامات جهت گسترش مشارکت و به کار گیری دختران در عرصه‌های مختلف فعالیت اجتماعی صورت پذیرد. پاتنام معتقد است که عدم مشارکت و حضور زنان در اجتماع را یکی از علایم پایین بودن سرمایه‌ی اجتماعی در جامعه است.
تقویت گروه‌های داوطلبی از جمله انجمن‌های علمی آموزشی در مدارس می‌تواند در تشویق افراد به مشارکت در فعالیت‌های اجتماعی و مشارکت‌های افقی و عمودی موثر باشد.
طراحی و اجرای برنامه هایی به منظور افزایش سطح تعهد مسئولیت پذیری و نظم فردی و اجتماعی دانش آموزان با توجه به گروه‌های سنی در بین دانش آموزان مقاطع مختلف.
ارائه‌ی آموزش‌های عمومی به دانش آموزان در خصوص معرفی سرمایه‌ی‌ اجتماعی و نقش و اهمیت این سرمایه‌ی در توسعه‌ی پایدار تقویت فرهنگ عمومی کاهش آسیب‌های اجتماعی و افزایش انسجام اجتماعی و …
نهاد‌های رسمی از جمله قوه‌ی قضاییه مجریه و مقننه و… می‌توانند با عملکرد مطلوب خود اعتماد مردم را به خود بالا برده و از این طریق سرمایه‌ی اجتماعی در جامعه افزایش یابد.
ارائه فرصت‌های اجتماعی به افراد و دانش آموزان برای عضویت در گروه‌های اجتماعی فرهنگی سیاسی مختلف متناسب با علایق آن‌ها…
توجه ویژه نهاد آموزش و پرورش و متولیان آموزش و پرورش و نیز دانشگاه‌ها در زمینه‌ی ایجاد و تقویت احساس تعلق جمعی و گروهی در بین دانش آموزان و دانشجویان.
تشویق به گسترش شبکه‌ی ارتباطی و فعایت‌های گروهی و جمعی در بین مردم (از طریق رسانه‌ها).
با توجه به اینکه اوقات فراغت نقش عمده‌ای در افزایش انحرافات اجتماعی دارد تقویت فرهنگ استفاده‌ی درست از اوقات فراغت و نیز اوقات بیکاری دانش آموزان توسط خانواده‌ها و دولت و تامین اجتماعی و اقتصادی دانش اموزان پیشنهاد می‌گردد.
ب- پیشنهاد برای سایر پژوهشگران:
– با توجه به اینکه حوزه‌ی پژوهش این تحقیق شهر نکاء می‌باشد به سایر پژوهشگران پیشنهاد می‌شود برای قابلیت تعمیم پذیری نتایج حاصل از این بررسی وهمچنین با توجه به پویایی وتحرک موضوع سرمایه‌ی اجتماعی و مصرف رسانه‌ها در شهر‌ها و استان‌های دیگر کشور نیز مشابه این تحقیق صورت گیرد.
– پیشنهاد می‌شود از روش فراتحلیل برای تکمیل وتعمیم این تحقیق وتحقیقات این گونه استفاده شود.
– پیشنهاد می‌شود موضوع این تحقیق در مقاطع آموزشی ابتدایی وراهنمایی نیز مورد استفاده قرار گیرد.