وظایف سازمانی و مسئولیت پذیری

دانلود پایان نامه
انجام دادن وظایف ضروری مهم
هدفگذاری، انتخاب کاری برای انجام دادن و عمل به آن به صورت درست و قابل اطمینان
توانایی پاسخگویی در خصوص اعمال انجام شده
انجام آنچه صحیح است و پاسخ نه گفتن به سایرین و احساساتشان
اطاعت از قوانین
زندگی مبتنی بر ارزشهای اخلاقی و همراه با تعدب
رشد قدرت اداره و کنترل شخصی و پیروی از الگوهای خوب
مد نظر قرار دادن عواقب و پیامدهای رفتارها و اهمال
داشتن انتظارات منطقی و متناسب از سایرین
10- هر روز بهتر از دیروز بودن
11- نشان دادن بلوغ و برقراری ارتباط مناسب با سایرین
12- قابل اعتماد بودن
13- اولویت گذاری و اقدام مناسب برای آن
14- لیاقت کنترل شخصی داشتن(گروزنیکل و استنفز، 2002: 27).
بدلی (2004) در تعریف مسئولیتپذیری معتقد است، مسئولیتپذیری فردی و شخصی یه معنای آن است که موجود انسانی پاسخگوی رفتارش که شامل افکار، انتخابها، تصمیمات، گفنهها و اعمال است، باشد به عبارتی معترف باشد که مسبب رفتارهایش میباشد(بدلی،2004). گلن(2000 ) مسئولیتپذیری را ” توانایی محاسبه دقیق محدودیتها و عواقب موقعیتهای خاص، امتیازات، آزادیها، تحلیل علل و هوامل موثر دذر موقعیت وسازگاری متناسب رفتارهای شخصی میداند. و یهمچنین در تعریفی دیگر مسئولیتپذیری نوعی احساس عملی در بکار گیری تواناییها و کوشش برای تطابق و و سازگاری با مردم میداند و عدم تطابق با آنان را، قانون شکنی و نپذیرفتن مسئولیتها و وظایف” دانسته است(گلن، 2000: 20).
گروه کار ایالت کالیفرنیا بمنظور تعریف مسئولیتپذیری، با عنایت به عزت نفس، بیان نمود که مسئولیتپذیری همان قدردانی از ارزش و اهمیت شخصی و داشتن شخصیت پاسخگو برای خود و عمل مسئولانه در ارتباط با سایرین است (گروه ایالت کالیفرنیا،1999: 44). کمیته ادیسون ایلینویز نیز، انسان مسئولیت پذیر را کسی میداند که بر اساس عزت نفس خویش و با احترام به حقوق و نظرات سایرین، انتخابها و دیدگاههای خود را رازیابی نموده و نهایتا پیامدهای اعمال و تصمیماتش را میپذیرد. در همین ارتباط کمیته ایلینویز مجموعه نظرات کارکنان مختلف را در خصوص مسئولیت پذیری گردآوری است که عمدهترین آنها شامل موارد زیر است:
تکمیل وظایف با حداکثر توان و با ابتکار شخصی، مطابق با آنچه خواسته شده است.
به عهده گرفتن یا عهده داری زندگی خود، تشخیص وظایف خانوادگی، اجتماعی، کشوری و ملی
پاسخگویی به رفتارها و وظایف به گونهای بلوغ یافته
مقابله با حوادث زندگی، به شکل اخلاقی و همراه با راستی و درستی
علاقه به پذیرش پیامدهای اعمال و مقصر قلمداد نکردن سایرین
ارزیابی تاثیر اعمال شخصی روی سایرین، به گونهای رفتارها آسیبی به آنها وارد نکنئ
اجرای وظایف با عنایت به قانون، صاحبان اقتدار و احترام به حقوق سایرین
انجام به موقع کار و وظایف سازمانی