وظایف مدیریت در سازمان و برنامه ریزی تخصصی

دانلود پایان نامه

1-14-مدل تحلیلی تحقیق
با توجه به مطالب ذکر شده در فصل اول مدل مفروض تحقیق به صورت زیر ترسیم می گردد.

2-1- برنامه ریزی
2-1-1- مقدمه
انسان ها با حرکت در مسیر تکامل و رشد عقلانی خود، به تدریج بر ضرورت “برنامه ریزی” در زندگی واقف شدند و آن را به منزله ی ابزاری در خدمت مدیریت و رهبری نظام های اجتماعی، مورد توجه قرار دادند.سازمان ها و مؤسسات اداری امروز، به حدی پیچیده شده اند که بدون اقدام به برنامه ریزی های دقیق، امکان ادامه ی حیات ندارند.برنامه ریزی مستلزم آگاهی از فرصت ها و تهدیدهای آتی، و پیش بینی شیوه ی مواجهه با آن هاست.(Johnson ,1999:63)
2-1-2- تعریف کاربردی برنامه ریزی
دانشمندان و نویسندگان علم مدیریت تعریف های مختلفی از برنامه ریزی ارائه کرده اند مانند:
برنامه ریزی فرآیندی است که طی آن مدیران اهداف را تعیین می کنند، آینده را در حد توان پیش بینی می کنند و مسیر فعالیت های طراحی شده برای به دست آوردن آن هدف را نشان می دهد(Boone& kurt2,2002:119)
برنامه ریزی یعنی تعیین اهداف درست و سپس انتخاب روش و وسیله ای مناسب برای به دست آوردن آن اهداف(Stoner& Freeman,2000:186) از این دو تعریف و نیز تعاریف مشابه دیگر که در مورد برنامه ریزی بیان شده چنین استنباط می شود که اگر عبارت ها متفاوت است اما دو رکن اساسی در برنامه ریزی پذیرفته شده است که عبارتند از: تعیین اهداف و پیش بینی راه ها و امکانات لازم برای رسیدن به آن اهداف.
اهمیت برنامه ریزی از آن رو است که بر تمام بخش های سازمان و همه ی وظایف مدیریت احاطه دارد و لذا اگر مورد غفلت قرار گیرد اهداف سازمانی در پرده ای از ابهام باقی می ماند و این ابهام و سردرگمی به همه ی فعالیت های سازمان سرایت می کند و درنتیجه سازمان را از رسیدن به سرمنزل مقصود بازمی دارد.همچنین اگر برای رسیدن به اهداف سازمانی راه کارهای درست و ابزار مناسبی تعیین نشود مسیر حرکت سازمان روشن نمی شود و دست یابی به اهداف ممکن نخواهد شد(آقای پیروز و دیگران،17:1385)
2-1-3- انواع برنامه ریزی
برنامه ها برای مقاصد متنوعی تنظیم می شوند و به فراخور هر وضعیت به گونه ای متناسب با آن شکل می گیرند بنابراین دسته بندی ذیل را می توان برای انواع برنامه ریزی در نظر گرفت:
2-1-3-1- برنامه ریزی تخصصی
گاهی با توجه به ماهیت تخصصی برخی از وظایف مدیریت برای اجرای آن ها برنامه ریزی می شود.این برنامه ریزی ها را برنامه ریزی تخصصی می نامند که بر اساس وظایف مدیریت در سازمان عنوان می گردد.
الف-برنامه ریزی و کنترل تولید(مدیریت تولید) : عبارت است از تعیین نیازها و تأمین ابزارو تسهیلات و تربیت نیروی انسانی لازم برای تولید محصولات و کالاها با توجه به تقاضای موجود و نیازهای پیش بینی نشده .
ب-برنامه ریزی نیروی انسانی : در این نوع از برنامه ریزی با تعیین افراد مورد نیاز(انتخاب، آموزش، ترفیع و …) تخمین زده می شود.
ج-برنامه ریزی مالی و تنظیم بودجه : عبارت است از تعیین میزان و چگونگی منابع و همچنین تعیین میزان و چگونگی مصارف مالی به منظور تأمین اهداف مؤسسه و صاحبان و کنترل کنندگان آن (رضایی،16:1390) .
2-1-3-2- برنامه ریزی جامع(استراتژیک)
برنامه ریزی جامع(استراتژیک) فرآیندی است در جهت تجهیز منابع سازمان و وحدت بخشیدن به تلاش های آن برای نیل به اهداف و رسانه های بلندمدت، با توجه به امکانات و محدودیت های درونی و بیرونی(الوانی،59:1389) همچنین می توان خصوصیات برنامه ریزی جامع(استراتژیک) را به صورت ذیل برشمرد: