ولی قهری و عقد نکاح

دانلود پایان نامه

7ـ امام خمینی(ره): عقد مزبور باطل است و دادگاه حق طلاق ندارد ولی خود طرفین اگر بکارت دختر زائل شده می‌توانند ثانیاً بدون اجازه پدر با هم ازدواج کنند.
چند نکته از این فتاوی موضوع سوال به دست می‌آید:
1ـ عقد نکاح باطل است.
2ـ به لحاظ باطل بودن، ‌دادگاه ‌حق ‌طلاق ‌ندارد، زیرا طلاق فرع بر انعقاد صحیح عقد نکاح است.
3ـ زوج، زوجه را طلاق بدهد (طلاق احتیاطی)، سپس با وی ازدواج نماید و در صورتی که مدخوله باشد باید عده نگه دارد و اگر مدخوله نباشد عده ندارد و پس از طلاق و نگه داشتن عده طلاق، دیگر اذن ولی قهری ضرورت ندارد زیرا ازاله بکارت شده است.
4ـ پدر زوج با چنین زوجه ازدواج نکند و زوج، با دختر آن زوجه نیز ازدواج نکند.
سوال6: اگر دختر بالغه رشیده باکره‌ای که مرجع تقلیدش ازدواج بالغه رشیده باکره را بدون اذن پدر تجویز می‌نماید با پسری‌که‌مقلدش‌اذن‌پدر دختر را شرط در صحت نکاح می‌داند، ازدواج کند، و پدر دختر هم راضی به این‌ازدواج نباشد؛ حکم این ازدواج چیست؟
جواب:
امام خمینی(ره): پسر نمی‌تواند ترتیب آثار ازدواج صحیح بر این تزویج دهد.
آیت‌ا… مکارم شیرازی: بنابراحتیاط واجب،دخترنمی‌تواند بدون‌ اجازه پدر ازدواج ک
سوال7: آیا پدر که از اهل کتاب است بر دختر باکره خود ولایت دارد؟ و اگر ندارد اگر کسی بخواهد با این دختر ازدواج کند، اجازه حاکم شرع لازم است یا نه؟
جواب:
1ـ آیت‌ا… میرزا جواد تبریزی: نکاح با باکره باید به اذن پدر دختر باشد ولی اگر بر طبق مذهب آن‌ها اذن پدر لازم نباشد، نکاح با باکره مذکور صحیح است و احتیاج به اجازه پدر او یا حاکم ندارد.
2ـ آیت‌ا… خویی: لزوم رعایت اذن ولی برای دختر باکره اختصاص به دختران مسلمان دارد نه غیر آنها.
3ـ آیت‌ا… صانعی: اذن شرط نیست و در عقد موقت دختر مسلمه که پدرش کافر باشد اذن شرط نیست.
سوال8: اگردسترسی‌به پدرو جدپدری‌وجود نداشته‌باشد، آیا اذن آنهاساقط‌می‌شود؟
جواب:
1ـ آیت‌ا… لنکرانی: در صورتی که دختر رشیده باشد و احتیاج به شوهر کردن داشته باشد در فرض فوق، نیاز به اذن نیست.
2ـ آیت‌ا… خامنه‌ای: اگر جد پدری داشته باشد، امر ازدواج او با جد پدری است وگرنه خودش مستقل در اتخاذ تصمیم در این باره است.
3ـ آیت‌ا…خمینی(ره): اگر پدر و جد پدری ندارد اجازه خودش کفایت می‌کند و اجازه دیگران شرط نیست.
4ـ آیت‌ا… خویی: لا ولایه حینئذ لاحد علیها ان کانت بالغه عاقله.
5ـ آیت‌ا… اردبیلی:اگراتمام‌نه سالگی ثابت‌شده‌باشدورشدداشته‌باشد اشکال ندارد.
6ـ آیت‌ا… گلپایگانی: در فرض سوال چنانچه دسترسی به پدر یا جد پدری ندارید اعتبار اذن پدر و چد پدری ساقط است.
7ـ آیت‌ا… شاهرودی: اگر پدر و جد پدری غائب باشند، یا دختر باکره نباشد، اجازه پدر و جد پدری لازم نیست.
سوال9: دختری نیاز دارد شوهر کند، پدر و مادر او به دلیل برخی باورهای بیهوده با او مخالف هستند، اگر او ازدواج نکند گمان می‌رود جوان مومن مورد نظر از کف برود، آیا اجازه پدر و مادر لازم است؟
1ـ امام خمینی(ره): اذن پدر در ازدواج دختر باکره شرط است. مگر در صورتی که از تزویج به کفو منع کند و دختر نیاز به ازدواج داشته باشد و بترسد که اگر از این ازدواج صرف نظر کند، شوهر خوبی برای او پیدا نشود.