ویس و همکاران و تجزیه واریانس

دانلود پایان نامه

4-1-10 : فسفر برگ :


نتایج حاصل از تجزیه واریانس (جدول 4-1) نشان داد که تأثیر قارچ بر میزان فسفربرگ در سطح 1% معنی دار شد و تأثیر غلظت های شوری نیز بر میزان فسفربرگ در سطح 1% معنی دار شد.
اما نتایج حاصل از محاسبه مقایسه میانگین ها نشان داد که بالاترین میزان فسفربرگ در غلظت های مختلف شوری دارای میانگین(a 23/0) میلی گرم در لیتر و کمترین میزان میانگین (c 06/0) بود(شکل 4-18).
شکل (4-17): اثر مایکوریزا بر غلظت فسفر
شکل (4-17): اثر مایکوریزا بر غلظت فسفر
شکل (4-18): اثر شوری بر غلظت فسفر
شکل (4-18): اثر شوری بر غلظت فسفر
فصل پنجم
نتیجه گیری
فصل پنجم
نتیجه گیری
5-1 : اثر وزن خشک ریشه :
ریشه اندامی از گیاه است که معمولأ در خاک قرار دارد و موجب ثابت نگه داشتن ساقه و اجزای آن می گرددعمل مهم دیگر ریشه جذب آب و مواد غذایی اولیه نظیر آب و املاح مختلف از زمین بوده و هم چنین ممکن است مواد غذایی مختلف در خود ذخیره کند.
با توجه به نتایج حاصل از تجزیه داده ها مشخص شد که بیشترین میزان وزن خشک در سطح 5% معنی دار شد و تأثیر غلظت های شوری در سطح 1% معنی دار بود.
گزارش شده است که در ریحان، تنش باعث کاهش معنی‌دار وزن تر و خشک ریشه‌چه و ساقه‌چه می‌شود (حسنی، 1384). کارلینگ و براون(1982) اظهار نمودند که یکی از مهم ترین آثار کاربرد قارچ های میکوریزایی افزایش عملکرد گیاهان زراعی خصوصا در خاک هایی با حاصلخیزی پایین است این افزایش عملکرد به دلیل افزایش سطح جذب ریشه ها از طریق نفوذ میسیلیوم قارچ در خاک و به تبع آن دسترسی گیاه زراعی به حجم بیشتری از خاک می باشد.
5-2 : اثر وزن خشک اندام هوایی :
منظور از وزن خشک اندام هوایی در گیاه همیشه بهار، کل ماده خشک تولید شده در اندام های هوایی گیاه از جمله برگ، ساقه، غنچه است نتایج حاصل از تچزیه داده ها نشان داد که تأثیر قارچ میکوریز بر میزان وزن خشک اندام هوایی در سطح 5% معنی دار بود و هم چنین تأثیر غلظت های شوری بر این صفت نیز در سطح 1% معنی دار بود.
استفاده از قارچ میکوریزا باعث افزایش سرعت رشد گیاه شده و بر تخصیص و انتقال عناصر غذایی بین ریشه و ساقه اثر میگذارد، به طوری که با افزایش جذب عناصر غذایی و انتقال آنها، وزن خشک اندام هوایی افزایش مییابد (اورتاس و هریس، 1996).
درویشی و همکاران (1383) در تحقیقی بر روی 4 رقم یونجه (بمی،یزدی،همدانی،شیرازی) بومی ایران در شرایط تنش شوری و رابطه آن با وزن خشک اندام هوایی، سطح برگ و محتوای کلروفیل برگها را بررسی کردند که با افزایش شوری محیط، میزان تجمع ماده خشک اندام هوایی تمام ارقام در هر سه مرحله هستی زایی ( گیاهچه ایی یا برداشت اول،برداشت دوم و برداشت سوم) بطور معنی داری کاهش یافت پس شوری اثر معنی داری روی میزان تجمع ماده خشک در اندام هوایی(برگ-ساقه) تمام ارقام در هر سه مرحله هستی زایی بود.
رجالی و همکاران(1389). در تحقیقی مبنی بر تاثیر همزیستی میکوریزایی بر کارآیی مصرف آب، تجمع پرولین و جذب عناصر غذایی گندم در شرایط شور به این نتیجه رسیدند که با افزایش شوری تاثیر رابطه همزیستی میکوریزی در افزایش وزن خشک اندام هوایی افزوده گردید.نورانی آزاد(1388). در آزمایشی بر تنش آبی بر بیوماس قندهای محلول-پرولین و ..در گیاه آفتابگردان نتیجه گیری کرد که با افزایش تنش در خاک میزان ذخیره ماده خشک گیاهی رقم مورد مطالعه کاهش یافت وقتی گیاه در شرایط تنش قرار می گیردانعطاف پذیری دیواره سلول های در حال رشد اندام ها معمولا کم می شود و توسعه سلولی و رشد را کاهش می دهد(ادویس و همکاران،1995). رحمت زاده و همکاران(1391). در تحقیقی بر تاثیر قارچ میکوریزا بر بهبود رشد و شاخص های بیوشیمیایی گیاهان پروانش باززایی شده تحت تیمار تریپتوفان طی فرآیند سازگاری در تحلیل نتایج حاصل از این آزمایش مربوط به وزن خشک اندام هوایی بیان کردند که قارچ میکوریز می تواند باعث افزایش این شاخص در مقایسه با نمونه های غیر میکوریزی شوند.