ویژگیهای ساختاری و امکانات زیربنایی

دانلود پایان نامه

3-6- روایی و پایایی پرسشنامه
3-6-1- روایی
روایی از واژه ((روا)) به معنای جایز و درست گرفته شده است و روایی به معنای صحیح و درست بودن است .مقصود از روایی آن است که وسیله اندازه گیری ، بتواند خصیصه و ویژگیهای مورد نظر را اندازه گیری کند.اهمیت روایی از آن جهت است که اندازه گیری های نامناسب و ناکافی میتواند هر تحقیق علمی را بی ارزش و ناروا سازد.روایی در اصل به صحت و درستی اندازه گیری محقق بر میگردد(خاکی1384).
برای تعیین روایی پرسشنامه روشهای متعددی وجود دارد که در این پرسشنامه از روایی محتوا و روایی صوری استفاده شده است.روایی محتوا نوعی روایی است که برای بررسی اجزای تشکیل دهنده یک ابزار اندازه گیری بکار برده میشود.روایی محتوا یک ابزار اندازه گیری به سوالهای تشکیل دهنده آن بستگی دارد .اگر سوالهای پرسشنامه معرف ویژگیها و مهارتهای ویژه ای باشد که محقق قصداندازه گیری آنها را داشته باشد آزمون دارای روایی محتوا است.برای اطمینان از روایی محتوا ،باید در موقع ساختن ابزار چنان عمل کرد که سوالهای تشکیل دهنده ابزار اندازه گیری معرف قسمتهای محتوای انتخاب شده باشد.بنا براین روایی محتوا،ویژگیهای ساختاری ابزار اندازه گیری است که همزمان با تدوین آزمون در ان تنیده میشود.روایی محتوای یک آزمون معمولا توسط افرادی متخصص در مورد موضوع مورد مطالعه تعیین میشود.برای ارزیابی روایی محتوایی ،از نظر متخصصان در مورد میزان هماهنگی محتوای ابزار اندازه گیری و هدف پژوهش ،استفاده میشود.در بررسی کیفی محتوا پژوهشگر از متخصصان درخواست میکند تا پس از بررسی کیفی ابزار،بازخورد لازم را ارائه دهند که بر اساس آن موارد اصلاح خواهند شد.اعتبار روایی این پرسشنامه توسط تعدادی از اساتید دانشگاه مورد تایید قرار گرفته است.
روایی صوری بخشی از روایی محتوایی میباشد .این نوع ارزیابی شامل این موضوع می شود که آیا ظاهر ابزار به صورت مناسب برای ارزیابی هدف مورد نظر طراحی شده است یا خیر؟در اینجا نیز از نظر اساتید محترم دانشگاه برای تعیین روایی صوری استفاده شد.
3-6-2- پایایی پرسشنامه
پایایی یک از ویژگیهای ابزار اندازه گیری است و با این امر سرو کار دارد که ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان ،تا چه اندازه نتایج یکسانی بدست میدهد. یک آزمون زمانی دارای پایایی است که نمره های مشاهده شده و نمره های واقعی آن دارای ضریب همبستگی بالایی باشند(خاکی1384).
که درآن
: تعداد زیر مجموعه سوالهای پرسشنامه یا زیر آزمون
: واریانس نمرات هر بخش آزمون
: ضریب پایایی کل
پایایی اشاره به سطح و اندازه دقت در سنجش یا وسیله اندازه گیری دارد. پایایی به این سوال جواب می دهد که اگر بصورت مکرر چیزی را مورد سنجش قرار دهیم، تا چه حد امکان دارد که نتایج یکسان حاصل شود. پایایی با ثبات مشتمل بر استفاده از همان معرف ها وهمان تعاریف در هر بار سنجش دارد. برای ارزیابی پایایی ابزار اندازه گیری از روش الفای کرونباخ استفاده شده است که در آن ایده اصلی به این صورت است که مقدار آن بین صفر و یک در نوسان است که طبق این روش هر اندازه پایایی گویه ها به سمت یک میل کند و یا نزدیک شود ابزار اندازه گیری دارای پایایی بالا و لذا ابزار اندازه گیری برای ادامه تحقیق مناسبتر خواهد بود. در ابتدای تحقیق با استفاده از پیش آزمون30 پرسشنامه ها توزیع گردید. بررسی نشان داد که این پرسشنامه دارای پایایی 88 درصد بوده و در مرحله اجرای کامل قرار گرفت.
جدول3-2 نتایج تحلیل پایایی گویه های مربوط به پرسشنامه
گروهها
تعداد ایتم
تعداد پرسشنامه
ضریب پایایی کل
(Cronbach’s Alpha)
امکانات زیربنایی و خدمات عمومی و زیر ساخت های پیشرفته
7
248
0.741
سیاست امتیازات دولتی
9
248
0.696