ویژگیهای شخصیت

دانلود پایان نامه

بهورزان بعنوان پرسنل شاغل در محیطیترین سطح خدمات بهداشتی که زیربنای خدمات بهداشتی اولیه در ایران می باشند از اهمیت خاصی برخوردار است و قطعاً توجه به سلامت آنها و ارزیابی مشکلات آنها باعث ایجاد انگیزه و مداخلات موثر در حفظ نیروی انسانی بعنوان مهمترین بخش سرمایه سیستم بهداشتی مورد توجه برنامه ریزان و مدیران سلامت خواهد بود.

بنابراین سوال اصلی این تحقیق عبارتست از:
الف: «آیا بین هوش هیجانی و سلامت روان بهورزان دانشگاه علوم پزشکی شهر زاهدان رابطه وجود دارد؟»
ب: «آیا بین هوش هیجانی و رضایت شغلی بهورزان دانشگاه علوم پزشکی شهر زاهدان رابطه وجود دارد؟»

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق
کشورهای پیشرفته صنعتی جهان، هزینه های گسترده ای را به منظور بررسی تغییرات سالانه رضایت شغلی کارکنان خود پرداخت می کنند. تغییرات سالانه رضایت شغلی کارکنان آنها در منابع مربوط موجود است. پرداخت چنین هزینههایی توسط کشورهای مذکور نشان می دهد که رضایت شغلی موضوع بسیار با اهمیتی است که متأسفانه در کشور ما، به صورت عملی، چندان مورد توجه قرار نگرفته است. برای دستیابی به بهره وری مدرن، وجود رضایت شغلی نیز ضروری است. رضایت شغلی یکی از عوامل مؤثر بر افزایش عملکرد کارکنان است. حداقل می توان به صراحت بیان کرد که کارکنان ناراضی، عملکرد پیوسته مطلوبی نخواهند داشت. نبود رضایت شغلی باعث افزایش غیبت، ترک خدمت، جابه جایی، سوانح حین کار و حتی کاهش رضایت از زندگی و مانند اینها می شود.(قربانی و همکاران، 1388).
مشاغل مختلف در محیط های مختلفی انجام می گیرند و عوامل متعددی از جمله رضایت کلی از شغل، رضایت از درآمد، رضایت از محیط فرهنگی شغلی و رضایت از روابط با همکاران که در محیط کار بر سلامت افراد مؤثر هستند. عوامل بسیاری نیز باعث بر هم خوردن سلامت روان افراد می شوند که از جمله آنها می توان به عدم رعایت عدالت، فراهم نبودن فرصت های شکوفایی برای افراد و وجود توجه به سلامت روان در، تبعیض های غیرمنطقی اشاره نمود تمام عرصه های زندگی از جمله زندگی فردی، اجتماعی و شغلی حائز اهمیت بوده و یکی از زمینه هایی که توجه به سلامت روان در آن حائز اهمیت است، شغل و حرفه است.(هاشمی نظری، 2005).
استوار و خاتونی(1387)، در تحقیق خود به بررسی رابطه بین هوش هیجانی، رضایت شغلی و تعهد سازمانی در یک کارخانه پرداختند. نتایج تحقیق آنها نشان می دهد که بین متغیرهای هوش هیجانی و رضایت شغلی و همچنین هوش هیجانی و تعهد سازمانی رابطه معنی دار وجود دارد.
گولریوز، گانی، میسکی آیدین، آسان در پژوهشی که هدف آن تأثیر هوش هیجانی و ابعاد آن بر رضایت شغلی و تعهد سازمانی پرستاران بود، دریافتند که هوش هیجانی به گونهی شایان توجهی با رضایت شغلی و تعهد سازمانی مرتبط می شود.(گولریوز، گانی، میسکی آیدین، آسان، 2008).
نتایج پژوهش کوزترک و دنیز حاکی از وجود رابطه معنادار میان هوش هیجانی و رضایت شغلی است.(کوزترک و دنیز، 2008).
در پژوهشی که هدف آن ارزیابی روابط بین هوش هیجانی، کارایی مدیریت و تعهد رضایت شغلی در آموزش و پرورش بود، نتایج حاکی از آن بودند که هوش هیجانی بر تعهد و رضایت، کارایی معلمان تأثیری مثبت دارد.( لرد نگلو 2008).
رضایت شغلی بخشی از رضایت از زندگی است. چون شغل یک بخش عمده از زندگی می باشد، بنابراین رضایت شغلی بر رضایت کلی انسان از زندگی تأثیر می‌گذارد. مزایای حاصل از رضایت شغلی معلمان به همه افراد جامعه و شهروندان این مرز و بوم خواهد رسید. معلم راضی، شادابی و مسرت را از مدرسه به خانه و جامعه منتقل می کند. بنابراین می توان با توجه به مسئولیتهای اجتماعی و مقدار پولی، که در سایه وجود رضایت شغلی نصیب جامعه خواهد شد از این پدیده دفاع کرد(حسینزاده و همکاران، 1381). رضایت و عدم رضایت شغلی پیامدهای متفاوتی دارد. رضایت شغلی باعث افزایش بهره‌وری و روحیه، سلامت فیزیکی و ذهنی، رضایت از زندگی، سرعت در آموزش مهارتهای جدید شغلی و تعهد‌ سازمانی می‌شود. در حالیکه عدم رضایت شغلی باعث افزایش تشویش، غیبت، تأخیر کاری، ترک خدمت، فعالیت اتحادیه‌ای (شکایت، اعتصاب) و بازنشستگی زودرس می‌گردد. همچنین افزایش تعهد سازمانی نتایج مطلوب سازمانی نظیر تمایل به بقاء، نیت باقی ماندن، حضور(عدم غیبت)، حفظ کارمند و عملکرد شغلی بهتری را به دنبال خواهد داشت.(مقیمی،1377).
سانوسی اوتمن و انوگراه در پژوهشی که در سال 2009 با عنوان بررسی ارتباط تعهد و موفقیت شغلی و نقش واسطهای تعهد در ارتباط با هوش هیجانی- موفقیت شغلی انجام دادند به این نتیجه رسید که، افراد دارای هوش هیجانی بالا تعهد بیشتری نسبت به شغل خود دارند.
با توجه به آنچه در مطالب بالا بیان گردید و نتایج تحقیقات نشان داد ضرورت انجام تحقیقی در زمینه رابطه هوش هیجانی و رضایت شغلی یا سلامت روان بهورزان دانشگاه علوم پزشکی شهر زاهدان احساس میگردد. از سوی دیگر، با توجه به بررسیهای بعمل آمده تاکنون چنین موضوعی در ایران انجام نگرفته است لذا نتایج این تحقیق میتواند مورد استفاده وزارت بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی، مراکز بهداشت استان، شبکه های بهداشت، مراکز بهداشت و سازمان های مربوطه قرار گیرد.

1-4- اهداف تحقیق
هدف کلی این پژوهش عبارتست از:
«تعیین رابطه بین هوش هیجانی و رضایت شغلی با سلامت روان بهورزان شاغل دانشگاه علوم پزشکی شهر زاهدان»
اهداف ویژه پژوهش حاضر عبارتند از :
تعیین رابطه بین هوش هیجانی و سلامت روان بهورزان شاغل دانشگاه علوم پزشکی زاهدان.
تعیین رابطه بین رضایت شغلی و سلامت روان بهورزان شاغل دانشگاه علوم پزشکی زاهدان
تعیین رابطه بین هوش هیجانی و رضایت شغلی بهورزان شاغل دانشگاه علوم پزشکی زاهدان.
تعیین رابطه بین ابعاد هوش هیجانی و رضایت شغلی بهورزان شاغل دانشگاه علوم پزشکی زاهدان.
تعیین رابطه بین ابعاد هوش هیجانی و سلامت روان بهورزان شاغل دانشگاه علوم پزشکی زاهدان.
تعیین رابطه بین رضایت شغلی و ابعاد سلامت روان بهورزان شاغل دانشگاه علوم پزشکی زاهدان.
تعیین تفاوت هوش هیجانی بهورزان شاغل برحسب جنسیت و تحصیلات دانشگاه علوم پزشکی زاهدان.
تعیین تفاوت رضایت شغلی بهورزان شاغل برحسب جنسیت و تحصیلات دانشگاه علوم پزشکی زاهدان.
تعیین تفاوت سلامت روان بهورزان شاغل برحسب جنسیت و تحصیلات دانشگاه علوم پزشکی زاهدان.
1-5- فرضیه های تحقیق
1-5-1- فرضیه اصلی
« بین هوش هیجانی و رضایت شغلی با سلامت روان بهروزان شاغل دانشگاه علوم پزشکی شهر زاهدان رابطه وجود دارد»
1-5-2- فرضیات فرعی
بین هوش هیجانی و سلامت روان بهورزان شاغل دانشگاه علوم پزشکی زاهدان رابطه وجود دارد.
بین رضایت شغلی و سلامت روان بهورزان شاغل دانشگاه علوم پزشکی زاهدان رابطه وجود دارد.
بین هوش هیجانی و رضایت شغلی بهورزان شاغل دانشگاه علوم پزشکی زاهدان رابطه وجود دارد.
بین ابعاد هوش هیجانی و رضایت شغلی بهورزان شاغل دانشگاه علوم پزشکی زاهدان رابطه وجود دارد.
بین ابعاد هوش هیجانی و سلامت روان بهورزان شاغل دانشگاه علوم پزشکی زاهدان رابطه وجود دارد.
بین ابعاد سلامت روان و رضایت شغلی بهورزان شاغل دانشگاه علوم پزشکی زاهدان رابطه وجود دارد.

بین هوش هیجانی بهورزان شاغل برحسب جنسیت و تحصیلات دانشگاه علوم پزشکی زاهدان تفاوت وجود دارد.
بین رضایت شغلی بهورزان شاغل برحسب جنسیت و تحصیلات دانشگاه علوم پزشکی زاهدان تفاوت وجود دارد.
بین سلامت روان بهورزان شاغل برحسب جنسیت و تحصیلات دانشگاه علوم پزشکی زاهدان تفاوت وجود دارد.

1-6- تعریف مفاهیم
1-6-1- تعریف نظری متغیرهای پژوهش:
هوش هیجانی:
تعریف نظری: مجموعه‌ای از توانایی‌های شناخت، درک، توصیف هیجان‌های خود و دیگران و پردازش صحیح آن‌ها به منظور واکنش مناسب (یعنی شناخت و پردازش صحیح عواطف خود و دیگران به نحوی که بتوانیم بر پایه‌ی آن، رفتاری مبتنی بر اخلاق، وجدان جمعی و معنویت داشته باشیم) (شریفی‌درآمدی، 1386).
ابعاد هوش هیجانی
گلمن، بوباتزیس وری (1999)، اجزای هوش هیجانی را به شرح زیر بیان کرده‌اند:
خود آگاهی:
خودآگاهی یا تشخیص احساسات در همان زمان که در حال وقوع است، بخش مهم و کلیدی هوش هیجانی را تشکیل می‌دهد. توانایی کنترل و اداره لحظه به لحظه احساسات که از درک خویشتن و بصیرت روان‌شناسانه دارد …
خود نظم دهی(خود مدیریتی):
کنترل و اداره احساسات مهارتی است که بر پایه خود آگاهی شکل می‌گیرد.
انگیزش(خود انگیزشی):
هدایت احساسات زمینهساز هر نوع مهارت و موفقیت است و کسانی که قادرند احساسات خود را به موقع برانگیزانند، در هر کاری که به آنان واگذار شود سعی می‌کنند مولد و مؤثر باشند.
همدلی:
توانایی دیگری که بر اساس خودآگاهی هیجانی شکل می‌گیرد، همدلی با دیگران است که نوعی مهارت مردمی محسوب می‌شود.
مهارت‌های اجتماعی یا تنظیم روابط با دیگران:
هنر ارتباط با مردم به مقدار زیادی مهارت کنترل و اداره احساسات دیگران است. این مهارت نوعی توانایی است که محبوبیت، قوه رهبری و نفوذ شخصی را تقویت میکنند.(سیادت، مختاری پور، 1384).
روابط بین فردی : توانایی ایجاد و حفظ روابط رضایت بخش متقابل که به وسیله نزدیکی عاطفی، صمیمیت، محبت کردن و محبت گرفتن توصیه می شود.
واقع گرایی : توانایی سنجش و هماهنگی، بین چیزی که به طور هیجانی تجربه شده و چیزی که بطور واقعی وجود دارد.
انعطاف پذیری : توانایی سازگار بودن افکار و رفتار با تغییرات محیط و موقعیت ها.
حل مساله : توانایی تشخیص و تعریف مشکلات، به همان خوبی خلق کردن و تحقق بخشیدن راه حلهای موثر و بالقوه.
رضایت شغلی:
مجموعهای از احساسات و باورهاست که افراد در مورد مشاغل کنونی خود دارند. رضایت شغلی یکی از عوامل مهم در موفقیت شغلی است، عاملی که موجب افزایش کارایی و نیز احساس رضایت فردی می گردد.
رضایت شغلی: رضایت شغلی: عبارت است از احساسات مثبت یا لذتبخشی که هر فرد از راه ارزیابی شغل خود یا تجربیات شغل خود بدان دست مییابد. (مقیمی، 1388: 383).
سلامت روان:
از دیدگاه سازمان جهانی بهداشت سلامت روان عبارت است از قابلیت ارتباط موزون و هماهنگ با دیگران، تغییر و اصلاح محیط فردی، اجتماعی، تضادها و تمایلات شخصی به طور منطقی، عادلانه و مناسب (میرزمانی، 1383: 42).
1-6-2- تعریف عملیاتی متغیرهای پژوهش :
هوش هیجانی: در این پژوهش هوش هیجانی به نمراتی اطلاق می‌شود که آزمودنی‌ها از پرسشنامه هوش هیجانی بار – آن (که شامل 90 سوال 5 گزینه) کسب میکنند.
رضایت شغلی: به نمراتی اطلاق میشود که بهورزان با بهره گرفتن از پرسشنامه 70 سوالی5 گزینه ای رضایت شغلی ( (JDIکسب کرده اند.
سلامت روان: در این پژوهش به نمراتی اطلاق میشود که آزمودنیها از پرسشنامه (28 سوالی 4 گزینه ای) سلامت عمومی (28-GHQ) گلدبرگ و هیلیر (1979) کسب میکنند.
در این پژوهش از فرم 28 سوالی سلامت روانی استفاده گردیده که سوالات آن در برگیرنده چهار خرده مقیاس می باشد که هر یک از آنها خود شامل هفت سوال می باشند.
سوالات (7-1) مربوط به مقیاس علائم جسمانی و وضعیت سلامت عمومی می باشد. سوالات (14-8) مربوط به مقیاس اضطراب و سوالات(21-15) مربوط به مقیاس اختلال عملکرد اجتماعی وسوالات (28-22) هم نیز مربوط به مقیاس افسردگی می باشند.

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   منبع تحقیق درمورد پایه اول متوسطه

فصل دوم
مبانی نظری تحقیق

2-1- مقدمه
از آنجایی که ارائه دهندگان اصلی خدمات در مراکز بهداشتی- درمانی روستایی، بهورزان هستند و مسئولیت مستقیم ارائه خدمات اساسی بهداشت را به مردم جامعه برعهده دارند، لذا باید تمایلات، نیازها، مسائل و مشکلات این گروه از جمله سلامت روان آنها مورد توجه قرار گیرد. در این راستا باید انگیزش حرفهای و رضایت شغلی در آنان تقویت شود.
نقش به نسبت ثابت شده هوش هیجانی در پیشگیری و تعدیل اختلالهای جسمانی و روانی از یک طرف و لزوم توجه به قابلیتهای هیجانی از سوی دیگر، ضرورت پرداختن به مسائلی همچون بررسی سطح هوش
هیجانی در خانواده ها، دانشگاهها، سازمانها و دیگر سطوح اجتماعی را که میتواند گامی مؤثر در ارتقای سطح بهداشت روانی اعضای جامعه باشد، اجتناب ناپذیر میسازد. انسان با برخورداری از هوش هیجانی، به زندگی خود نظم و ثبات میبخشد، بهطوری که هر شخص با هوش هیجانی بالا وقایع منفی کمتری را در زندگی تجربه میکند. افراد دارای هوش هیجانی بالاتر میتوانند با موفقیت بیشتری با مشکلات موجود در محیطهای کاری و زندگیشان مقابله کنند و از سلامت روان و رضایت شغلی بیشتری برخوردار باشند.(گلمن ، 1380: 56).
آدلر سلامت روان را داشتن اهداف مشخص، روابط خانوادگی و اجتماعی مطلوب، کمک به همنوعان و کنترل عواطف و احساسات خود می داند. الگوی راجرز از شخصیت سالم و سلامت روان، انسانی است بسیار کارآمد و با کنش و کارکرد کامل که از تمام تواناییها و استعدادهایش بهره می گیرد و دارای ویژگیهایی مانند آمادگی برای کسب تجربه، احساس آزادی و خلاقیت و آفرینندگی است.(وردی، 1380).
تت و مایر (1993) عوامل موثر بر رضایت شغلی به به دو بخش تقسیم میکنند: شرایط و ویژگیهای سازمانی، اجتماعی و فرهنگی که جنبههای بیرونی به حساب میآیند و ویژگیهای شخصیتی، احساسات عاطفی و حالتهای هیجانی که جنبههای درونی خوانده میشوند.
به عبارت دیگر، براساس دیدگاه نظریه پردازان رفتار سازمانی، رضایت شغلی کارکنان متأثر از عواملی همچون حقوق، مزایا، همکاران و دیگر عوامل بیرونی نیست، بلکه عواملی مانند روحیات و ویژگیهای شخصیتی کارکنان و دیگر عوامل درونی از این دست رابطه تنگاتنگی با انگیزش شغلی افراد دارند. ویژگیهای شخصیتی کارکنان را میتوان عامل تعیین کنندهای در چگونگی سازگاری با شرایط و متغیرهای سازمانی و انگیزش کاری آنان به حساب آورد. به زعم مایر و سالووی (2000)، یکی از مشخصههای شخصیتی افراد، هوش هیجانی یا عاطفی آنان است. به نظر گلمن (1998) هوش هیجانی عاملی است که ظرفیت انسان را در شناخت احساسات خود و دیگران تعیین و کمک میکند تا در خود ایجاد انگیزش کرده و هیجانات خود را کنترل و روابط خود با دیگران را بر این اساس، پیریزی کند.(سی توماس و ترام ، 2006).
در این فصل محقق بطور کلی در بخش اول به مبانی نظری هوش هیجانی، رضایت شغلی با سلامت روان خواهد پرداخت و در بخش دوم، تحقیقات عملی انجام شده در این زمینه ها(هوش هیجانی، رضایت شغلی با سلامت روان) مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

الف: مبانی نظری
2-2- هوش هیجانی
میان روانشناسان بر روی تعریف هوش اتفاق نظر وجود ندارد و هر کدام از آن‌ها هوش را از دیدگاه خاصی تعریف می‌کنند. به طور مثال روانشناسی که جنبه کاربردی و کارکردی هوش توجه دارد از آن تعریف کاربردی می‌کند. بعضی از روان‌شناسان که روانشناسی را شاخه‌ای از بیولوژی می‌دانند، هوش را قدرت سازگاری و ادامه حیات می‌خوانند. (شریفی درآمدی، 1386: 18).
هوش رفتار حل مساله سازگارانه‌ای است که در راستای تسهیل اهداف کاربردی و رشد سازگارانه جهت‌گیری شده است. رفتار سازگارانه، شباهت اهداف متعددی را که باعث تعارض درونی می‌شوند، کاهش می‌دهد. این مفهوم هوش، مبتنی برگزاره‌ای است که فرایند حرکت به سوی اهداف، انجام راهبردهایی برای غلبه بر موانع و حل مساله را ضروری می‌سازد. (ناسل، 2004 به نقل از ایمونز ، 1999، استرنبرگ ، 1997). استرنبرگ (a1997) هوش را به عنوان توانایی‌های ذهنی ضروری، برای تطبیق با هر نوع انتخاب و شکل‌گیری بافت محیطی تعریف می‌کند. استرنبرگ (b1997) مدلی ارائه می‌کند که به هوش آکادمیک (که به وسیله‌ی آزمایشات رایج اندازه‌گیری می‌شود) و هوش عملی (که از طریق انباشت دانش ضمنی برای حل مشکلات عملی هر روزه رشد می‌یابد)، و هوش خلاقانه که شامل توانایی‌های ترکیبی برای دیدن مشکلات در روش‌های کوتاه و جدید برای گریز از مرزهای تفکر سنتی اشاره و تاکید می‌کند.

 

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

یک مدل گسترده و غنی برای هوش چندگانه که ورای« توانایی‌های ذهنی» را در بر بگیرد (توسط استرنبرگ تعریف شد)، اکنون به وسیله گاردنر پیشنها

دیدگاهتان را بنویسید