ویژگی‌های جمعیت شناختی و ابعاد فرسودگی شغلی

دانلود پایان نامه

زارع و همکاران (2013) در تحقیقی با عنوان «تحلیل رابطه بین فرسودگی شغلی و سلامت روانی بین وکیل‌های زن» به بررسی اثرات فرسودگی شغلی در بین 109 نفر از وکلای زن شاغل در ادارات دولتی شهر میناب پرداختند. در این تحقیق از سه پرسشنامه ویژگی‌های جمعیت شناختی، فرسودگی شغلی مسلچ(MBI) و سلامت روانی (GHQ-28) استفاده گردید. نتایج نشان دادند که: اکثریت وکلا مسخ شخصیت و خستگی عاطفی پایینی دارند درحالیکه 46 درصد از وکلا سطح پایینی از احساس موفقیت فردی را نشان داده اند. همچنین 25 درصد از افراد از سلامت روانی خود رضایت نداشته اند. و رابطه معنی‌داری بین فرسودگی شغلی و سلامت روانی وجود دارد. هرچند که رابطه منفی بین سابقه خدمت و فرسودگی شغلی وجود دارد ولی اختلاف معنی‌داری بین ویژگی‌های جمعیت شناختی و سلامت روانی وجود ندارد. بنابراین پیشنهاد نمودند که مدیران بایستی طرحی را پیاده نمایند تا انگیزه، رضایت شغلی اساس خود کارآمدی و روابط انسانی افزایش و بهبود یابد.
سینگ و همکاران (2011) در تحقیقی به منظور بررسی پیامدهای شغلی و عوامل پیشگیری کننده از فرسودگی شغلی در بین حدود 372 نفر از کارکنان بخش توسعه نرم افزاری در هند انجام نمودند و مشخص گردید که ابهام، تضاد، فشار روانی متناوب، ساعات کاری نامنظم، ناهماهنگی گروهی و تضادهای شغلی ـ خانوادگی در بین آنها از ریسک بالاتری نسبت به فرسودگی شغلی برخوردار است. همچنین در این تحقیق تضاد شغلی ـ خانوادگی به عنوان پیش زمینه اصلی فرسودگی شغلی عنوان شده است.
ایوانز و همکاران(2006) در تحقیقی به بررسی سلامت روانی، فرسودگی و رضایت شغلی در میان 610 نفر از کارگران بخش اجتماعی انگلستان و ولز پرداختند. جهت سنجش متغییرهای تحقیق از پرسشنامه سلامت عمومی‌(GHQ) و فرسودگی مسلچ و رضایت شغلی استفاده نمودند. نتایج نشان داد که پاسخ دهندگان استرس و خستگی عاطفی بالا و رضایت شغلی پایینی داشتند 47 درصد از پاسخ دهندگان نشانه‌های بیماری و پریشانی ویژه ای را نشان دادند که دو برابر سطح برآورد شده توسط روانپزشکان بوده است. احساس ارزش گذاری پایین در کار، مطالبات افراطی شغلی، آزادی عمل محدود شده در تصمیم گیری، ناراحتی از مکان کاری با رضایت شغلی پایین و فرسودگی شغلی بالا در ارتباط می‌باشد.
در مطالعات فرسودگی شغلی که توسط مسلچ و همکارانش (2001) انجام گرفت نشان دادند که سطح بالای فرسودگی شغلی در بین نمونه‌های آمریکای شمالی نسبت به نمونه‌های اروپایی وجود دارد. مسلچ و همکارانش (2001)، شافلی جانزور (1994) نشان دادند که کارکنان انگلیسی زبان از کشورهای اروپایی (انگلستان و ایرلند) معمولاً سطح پایین تری از فرسودگی شغلی را نسبت به کارکنان کانادایی فرانسوی زبان گزارش نمودند و تنها کشور اروپایی که سطح فرسودگی شغلی بالایی از فرسودگی شغلی گزارش شده، به همان نسبت که در نمونه‌های آمریکای شمالی است، کشور هلند می‌باشد.
ساعتچی (1991) پژوهشی با عنوان بررسی رابطه خشنودی شغلی و تعهد سازمانی با سلامت روانی و جسمی‌در میان کارکنان نظامی‌و غیر نظامی‌در یکی از بخش‌های معاونت انتظامی‌جمهوری اسلامی‌ایران در تهران انجام داده است که نتایج آن نشان دهنده وجود رابطه معنی‌دار بین خشنودی شغلی و تعهد سازمانی و سلامت روانی است.
جدول 2 ـ 1: خلاصه ای از پیشینه تحقیقات در مورد فرسودگی شغلی و سلامت روانی
محققین
هدف
یافته‌ها
طاهری و همکاران (1392)
بررسی رابطه ی فرسودگی شغلی و سلامت عمومی‌در معلمان دبیرستانهای شهر آبادان
بین جنسیت و وضعیت تاهل از نظر مسخ شخصیت و همچنین سن از نظر خستگی عاطفی و مسخ شخصیت ارتباط معناداری مشاهده گردیده است.
مظلومی‌و همکاران (1392)
تعیین تاثیر فرسودگی شغلی بر حمایت اجتماعی و عزت نفس در پرسنل بهداشتی درمانی یزد
بین ابعاد فرسودگی شغلی و متغیرهای جنسیت، سابقه کار، وضعیت تأهل، محل خدمت، نوع شغل و سابقه کار پرسنل ارتباط آماری معنی‌داری وجود داشت.
شعبانی بهار و کونانی (1391)
بررسی رابطه بین فرسودگی شغلی با سلامت عمومی‌معلمان تربیت بدنی استان لرستان
بین فرسودگی شغلی و سلامت عمومی‌معلمان تربیت بدنی رابطه معکوس و معناداری وجود دارد.
ناستی زایی و همکاران (1387)