ویژگی‌های جمعیت شناختی و تحلیل‌های توصیفی

دانلود پایان نامه

آزمون همبستگی جزیی بین متغیرهای تعدیلی و اصلی
آزمون دوربین واتسون به‌منظور بررسی وجود استقلال بین خطاها با استفاده از رگرسیون خطی
آزمون آنوا جهت بررسی رابطه خطی بین متغیرها از طریق تحلیل واریانس رگرسیون
آزمون رگرسیون چند متغیره گام‌به‌گام به‌منظور دسترسی به نتایج حاصل از روش‌های تحقیق
3-8) خلاصه و جمع‌بندی
در این فصل به بررسی روش انجام تحقیق پرداخته شد و سعی بر این گردید که روش مناسب و شایسته برای تجزیه‌وتحلیل داده‌ها و آزمون فرضیه‌ها ارائه گردید روش‌شناسی پژوهش شامل بیان نوع تحقیق و تعریف دقیق جامعه آماری و گروه نمونه مورد مطالعه، حجم گروه نمونه و روش نمونه‌برداری، ابزارهای اندازه‌گیری و شواهد مربوط به سنجش روایی و پایایی آن‌ها می‌گردد که کل موضوعات فوق به طور مفصل در این بخش ارائه گردید،نوع تحقیق برای پژوهش کاربردی است و جامعه آماری شامل 66 نفر از حسابرسان دیوان محاسبات آذربایجان شرقی را شامل گردیده است که به‌صورت سرشماری مورد مطالعه قرار گرفته است و با استفاده از پرسشنامه نسبت به جمع‌آوری اطلاعات برای توانمندسازی و بهره‌وری استفاده گردیده است و معین گردید با استفاده از تحلیل‌های توصیفی و آزمون‌های همبستگی پیرسون و رگرسیون نسبت به بررسی فرضیه‌ها در فصول بعدی اقدام گردد.
فصل چهارم
تجزیه و تحلیل داده‌های پژوهش
تجزیه و تحلیل داده‌های پژوهش
فصل چهارم
4) تجزیه‌وتحلیل داده‌های پژوهش
4-1) مقدمه
هدایت هر فرایند تحقیق در هر یک از شاخه‌های علوم جهت رسیدن به یکسری نتایج و یافته‌های پژوهشی جهت به‌کارگیری در زندگی بشری است. به واقع یافته‌ها، برونداد فرایند تحقیق هستند و موجودیت تحقیق را توجیه و اثبات می‌کنند. یافته‌های هر پژوهش، شامل یکسری توضیحات درباره وضعیت موجود و برخی استنباط‌ها بر اساس تفاوت‌ها و رابطه‌ها است. لذا در این فصل با توجه به داده‌های گردآوری‌شده، به بررسی سؤال‌های تحقیق پرداخته، در صدد دستیابی به اهداف تحقیق باشیم. در نهایت نیز، ازآنجاکه هر تحقیق، می‌تواند به یافته‌هایی دست یابد که جزء اهداف آن نبوده، ولی می‌تواند محقق یا سایر پژوهشگران را برای تحقیقات آتی و یا دلایل احتمالی بروز وقایع و پدیده‌ها، یاری کند، به بررسی سایر یافته‌های تحقیق می‌پردازیم. در تجزیه‌وتحلیل پرسشنامه از مباحث استنباطی و توصیفی آماری استفاده شده است.آماره‌های توصیفی شامل جداول فراوانی و میانگین است و در سطح استنباطی نیز از آزمون کولموگروف اسمیرنوف و همبستگی پیرسون و آزمون رگرسیون چند متغیره گام‌به‌گام استفاده شده است. نرم‌افزارهای مورد استفاده جهت تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از بسته نرم‌افزاری SPSS نسخه 19 است.
4-2) آزمون‌های توصیفی
در این قسمت به ارائه آماره‌های توصیفی و جداول مربوط به‌ویژگی‌های جمعیت شناختی نمونه می‌پردازیم. شناخت ویژگی‌های جمعیت شناختی نمونه، ازاین‌جهت مفید است که به کمک آن مشخصات کلی جامعه مورد بررسی و ویژگی‌های عمومی آن برای سایر محققان مشخص می‌شود. بعلاوه، این شناخت باعث می‌شود در تعمیم نتایج به جوامع دیگر، یا در طراحی سؤال‌ها تحقیقات آتی برای جوامع دیگر از این اطلاعات استفاده کنیم.
4-2-1) متغیر جنسیت
با توجه به اطلاعات مندرج در جدول 4-1، مشخص می‌شود که پاسخ‌گویان مرد با 61 نفر فراوانی و 93 درصد از نمونه بیش‌ترین فراوانی را دارد و پاسخ‌گویان زن با 5 نفر فراوانی و 7 درصد از نمونه کمترین فراوانی را دارد.
جدول 4-1: توزیع فراوانی متغیر جنسیت
فراوانی
درصد
مرد
61
93
زن
5
7