ویژگی‌های جمعیت شناختی و میزان تحصیلات

دانلود پایان نامه

در صورتی که مؤلفه‌های ما نرمال نباشد از آزمون اسپیرمن استفاده خواهد شد برای بررسی نرمال بودن مؤلفه‌های از آزمون کالموگروف-اسمیرنوف استفاده می‌شود که یک نوع آزمون ناپارامتریک می‌باشد.
آزمون تی(T) دو جامعه مستقل و من- ویتنی (آزمون U)
از این آزمونها به منظور مقایسه میانگین دو جامعه یا نمونه نسبت به هم استفاده میشود. در این تحقیق از این آزمونها برای بررسی تأثیر جنسیت بر متغیرها استفاده شده است. برای متغیرهای که توزیع آنها غیر نرمال است از آزمون من- ویتنی و متغیرهای که توزیع آن‌ها نرمال است از آزمونتی(T) دو جامعه مستقل استفاده شده است.
آزمون ANOVA و کروسکال – والیس (آزمون H)
از این آزمونها برای مقایسه میانگین دو یا چند جامعه مورد استفاده قرار میگیرد. از آزمون کروسکال– والیس و ANOVA در این تحقیق برای بررسی تأثیر تحصیلات بر متغیرها استفاده شده است. برای متغیرهای که توزیع آنها غیر نرمال است از آزمون کروسکال – والیس و متغیرهای که توزیع آن‌ها نرمال است از آزمون ANOVA استفاده شده است.

4-1-مقدمه
پس از آنکه داده‌های تحقیق گردآوری ، استخراج و طبقه بندی گردیدند، جداول و نمودارهای لازم تهیه شدند و آزمون‌های آماری نیز انجام شد؛ نوبت به مرحله جدیدی از فرایند تحقیق که به مرحله تجزیه و تحلیل داده‌ها معروف است، می‌رسد. این مرحله در تحقیق اهمیت زیادی دارد.
در مرحله تجزیه و تحلیل آنچه که مهم است این است که محقق باید اطلاعات و داده‌ها را در مسیر هدف تحقیق، پاسخگویی به سؤالات تحقیق و نیز ارزیابی فرضیه‌های خود، هدایت کند و مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد. تجزیه و تحلیل به عنوان فرایندی از روش علمی، یکی از پایه‌های اساسی هر روش تحقیقی است. تجزیه و تحلیل روشی است که از طریق آن، داده‌هایی که از طریق به‌کارگیری ابزارهای تحقیق فراهم آمده‌اند؛ خلاصه،کد بندی، دسته بندی و در نهایت پردازش می‌شوند تا زمینه برقراری انواع تحلیل‌ها و ارتباط بین این داده‌ها به منظور آزمون فرضیه‌ها فراهم آید.
برای تجزیه و تحلیل دادههای جمع آوری شده در این تحقیق، ابتدا آمار توصیفی که به بررسی متغیرهای جمعیت شناختی تحقیق شامل جنسیت، سن، میزان تحصیلات و… میپردازد با استفاده از نرم افزار SPSS مورد بررسی قرار گرفت. پس از آن آمار استنباطی مطرح میگردد. در آمار استنباطی این تحقیق ابتدا آزمون کالموگروف-اسمیرنوف برای بررسی نرمال بودن متغیرهای تحقیق استفاده شد سپس اگر دادههای ما نرمال بود از آزمون پیرسون و در غیر این صورت از آزمون اسپیرمن برای بررسی فرضیات تحقیق استفاده شد.
4-2- آمار توصیفی
در این بخش ویژگی‌های جمعیت شناختی نمونه آماری تشریح می‌شود. ویژگی‌هایی که در این بخش مورد تحلیل قرار می‌گیرند، عبارت‌اند از: وضعیت افراد پاسخ‌دهنده از نظر جنسیت، سن، سطح تحصیلات و درآمد.
4-2-1- وضعیت افراد پاسخ‎دهنده از نظر جنسیت
چگونگی تقسیم‌بندی افراد پاسخ‏دهنده یا نمونه آماری تحقیق حاضر از نظر جنسیت در جدول و نمودار (4-1) نشان داده می‌‌شود. از تعداد 400 نفر نمونه آماری 266 نفر مرد (67%) و 126 نفر زن (32%) می‌باشند.
جدول (4-1): توزیع فراوانی اعضای نمونه آماری برحسب جنسیت
جنسیت تعداد درصد
مرد 266 66.50
زن 126 31.50