ویژگی های جمعیت شناختی و افسردگی پس از زایمان

دانلود پایان نامه
صادقی مقدم، عسگری، معروضی، شمس و طهماسبی (1385)در پژوهشی با عنوان میزان رضایت از زندگی در زنان شاغل و خانه دار و همسران آنها در شهر گناباد به این نتیجه رسیدند که میزان رضایتمندی به طور کلی در زنان شاغل و همسران آنها با زنان خانه دار و همسرانشان تفاوت معناداری نداشت؛تحقیق آنها نشان داد بین رضایتمندی از زندگی زناشویی و وجوه مختلف آن در زنان شاغل و زنان خانه دار و همسران آنها و همسران آنها با متغیر های خاص ارتباط وجود دارد.
آقاپور و محمدی(1388)در پژوهشی با عنوان مقایسه افسردگی پس از زایمان زنان شاغل و خانه دار و رابطه آن با حمایت اجتماعی و سازگاری زناشویی انجام دادند به این نتیجه رسیدند که افسردگی زنان شاغل کمتر از زنان خانه دار می باشد و این احتمالا به خاطر حمایت اجتماعی دریافت شده زنان شاغل بوده است.
پیشینه پژوهش در خارج از ایران
مهاجرینی و جانزن(2006) پژوهشی با عنوان بررسی ارتباط بین سلامتی مردان و زنان شاغل با کیفیت درک شده از کار، خانواده و جامعه انجام دادند و به دنبال این بودند که آیا نقش های متعدد میتواند بهزیستی راافزایش یا کاهش دهد و اینکه آیا این ارتباط بین زنان و مردان تفاوت دارد یا نه.نتایج این تحقیق تفاوت جنسیتی کمی در کیفیت درک شده از کار و خانواده واجتماع نشان داد ولی در نوع خاص ارزیابی کیفیت مرتبط با سلامت کلی تفاوت معنادار داشتند.برای زنان رضایت با یک همسر و پول تا نیاز های خانواده را تامین کند ارتباط قوی با سلامت خود ارزیابی شده داشت.برای مردان رضایت با ارتباطات خانواده و محیط فیزیکی اجتماع رابطه معناداری داشت.
بالینگ ، اشلمن و وانگ (2010) در پژوهشی که به منظور بررسی تحقیقات انجام شده در زمینه بهزیستی ذهنی و سازگاری شغلی انجام دادند به این نتیجه رسیدند که رابطه مثبتی بین سازگاری شغلی و رضایت از زندگی و شادکامی و عاطفه مثبت وجود دارد و همچنین رابطه علی بهزیستی ذهنی با سازگاری شغلی نیرومندتر از رابطه علی سازگاری شغلی با بهزیستی ذهنی بود.
بیکر (2009)در پژوهش خود نشان داد که رفتارهای مخالف دلزدگی زناشویی با سلامتی روانی و دلزدگی روانی زوجین با افسردگی رابطه معنی داری دارد.آنها همچنین نشان دادند که دلزدگی زناشویی نقش میانجی را در رابطه بین دلزدگی کارمندان و سلامت روانی آنها دارد.
سوارز و گروسی و ساندین(2007) در پژوهشی با عنوان فرسودگی در زنان: ارتباط ویژگی های جمعیت شناختی/اقتصادی اجتماعی و شغل و سبک زندگی و عوامل سلامتی؛بروز کم و زیاد فرسودگی در بین زنان و رابطه اش را با ویژگی های جمعیت شناختی اقتصادی اجتماعی ، شغل و سبک زندگی و سلامتی بررسی کرده اند.نمونه این مطالعه 6000 زن به شیوه تصادفی از جامعه انتخاب شده که 3591نفر شرکت کردند.21 درصد زنان فرسودگی زیاد نشان دادندو در مقایسه با افراد با فرسودگی کم، آنها جوانتر، طلاق گرفته، کارگران یقه آبی، کمتر تحصیل کرده، خارجی، در بیکاری یا بازنشسته، بیمار، به خاطر بیماری مرخص شده، با وضعیت بد مالی، مصرف کننده سیگار و داروها و، خواسته های کاری زیادتر و کنترل یا حمایت اجتماعی کمتر در شغل، با مشکلات جسمی و افسردگی بیشتر بودند.نتایج این تحقیق نشان داد که زنان با فرسودگی زیاد به مراتب شدید تر از نظر مالی، عاطفی و جسمی ضعیف بودند.
تفاوت نوع منبع دلزدگی در مردان و همسرانشان (1993) مورد پژوهش واقع شده است. اریل در پژوهش خود به این نتیجه رسید که زنان به صورت معناداری در مقایسه با شوهران خود دلزدگی بیشتر دارند و دلزدگی زنان هم تحت تاثیر عوامل استرس زای کاری و هم عوامل غیر کاری است، درحالی که در مردان تنها تحت تاثیر عوامل استرس زای کاری قرار دارد (به نقل ازمطهری و همکاران، 1383).
تامپسون، کرک و براون (2005) درپژوهشی به بررسی رابطه بین کار مبنی بر حمایت، تحلیل عاطفی و سرریز شدن استرس کاری به محیط خانواده، در پلیس های زن در ایالت استرالیا پرداختند. استرسور های کاری که در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفتند ابهام نقش و فشار کاری زیاد بودند.کار مبنی بر حمایت از سوی پرستاران پیش بینی کننده کاهش استرسور های نقش و تحلیل عاطفی بودند و همچنین عملکرد خانواده را بهبود میبخشیدند. همچنین نتایج این پژوهش نشان داد که استرسور های کاری که افراد با خود به خانه میآورند با بسیاری از رفتارهای مربوط به تحلیل عاطفی رابطه معناداری دارند.
در تحقیقی که منهایم و شیفرن(1984) در مورد 419 زن متخصص انجام دادند به این نتیجه رسیدند که 53 درصد زنان کارشان در زندگی زناشویی شان اختلال ایجاد کرده و 26 درصد معتقد بودند که مقتضیات مربوط به نقش حرفه ای با ارزش هایشان در تضاد بوده است.سکاران هم در مطالعه ای درباره 166 خانواده دو شغلی دریافت که برای زنان هم فشار روانی ناشی از نقش های چند گانه و هم تعداد فرزندان پیش بینی کننده عدم سلامت روانی است.(به نقل از ادیب راد،1385).
نتایج پژوهش های انجام شده نشان می دهد که تحقبقات نتایج متفاوتی از تاثیر شغل بر زنان دارد بدین صورت که برخی تحقیقات نشان دهنده تاثیر مثبت شغل بر زندگی فردی و خانوادگی زنان است و برخی دیگر نشان دهنده تاثیر منفی شغل بر آن هاست.
فصل سوم
روش پژوهش
مقدمه
فصل سوم این پژوهش به بررسی طرح پژوهش، جامعه آماری، ابزار پژوهش، اعتبار و روایی آن و شیوه ی اجرا می پردازد. در این فصل جزئیات مربوط به روش تحقیق، طرح تحقیق، جامعه، نمونه، روش نمونه گیری آمده است. همچنین ابزار اندازه گیری به کار برده شده معرفی و روایی و پایایی آن بررسی شده است و سپس با توضیح روش تجزیه و تحلیل داده ها و شیوه ی اجرای تحقیق پایان یافته است.
روش انجام تحقیق
روش انجام این پژوهش علی- مقایسه ای(پس رویدادی) است.
جامعه آماری
جامعه آماری این پژوهش کلیه زنان متاهل شاغل (معلم) در مدارس ابتدائی و غیر شاغل شهر کرج میباشد که در سال 93 در مدارس ابتدائی شهرکرج معلم بودند و زنان خانه داری که در شهر کرج زندگی می کردند. از آنجا که معلمی شغل حساسی است و تعلیم و تربیت آنها آینده کودکان و جامعه رارقم میزند و از آنجا که بررسی بهزیستی فردی و زناشویی آنها ضروری است نمونه زنان شاغل از بین معلمان انتخاب شده اند.
حجم نمونه و روش نمونه گیری( در صورت لزوم)
حجم نمونه تعداد 350 نفر از زنان متاهل شاغل(آموزگار مقطع ابتدائی) و غیر شاغل شهر کرج بود.
روش نمونه گیری به شیوه خوشه ای چند مرحله ای از بین زنان شاغل و دردسترس در بین زنان غیر شاغل بود بدین صورت که روش اجرا به این شرح بود که ابتدا با استفاه از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای، از نواحی 1،2،3،4 آموزش و پرورش شهر کرج داده های 350 پرسشنامه معتبر جمع آوری شد، زنان شاغل(175=n) پاسخ گوی پژوهش از میان زنان معلم شاغل در مدارس ابتدائی چهار ناحیه شهر کرج انتخاب شدند. دست یابی به گروه زنان غیر شاغل(175=n) با بهره گیری از روش نمونه گیری دردسترس از راه مراجعه به مدارس و مهد کودک ها صورت گرفته است.
روش و ابزار جمع آوری اطللاعات