ویژگی های جمعیت شناختی و افسردگی پس از زایمان

دانلود پایان نامه
در مطالعه ای که وان استنبرگن و کلوئر و کارنی (2014) با عنوان غنی سازی کار و خانواده، تعارض کار و خانواده و سازگاری زناشویی انجام دادند و 215 زوج دو درآمدی را بررسی کردند به این نتیجه رسیدند که برنامه غنی سازی کار و خانواده تاثیرات مثبت کار بر خانواده را افزایش می دهد، و همچنین از نظر آنها ممکن است تاثیرات مثبت کار بر رضایت زناشویی قوی تر از تاثیرات منفی آن باشد. سازمان می تواند با غنی سازی شغلی، زندگی زناشویی کارکنان را شادتر سازد تا یک زوج دو درآمدی پرکار و سالم و شاد را شکل دهند. وستمن و بیکر (2008) نیز نشان دادند که دلزدگی در بیشتر روابط صمیمانه و نزدیک اتفاق می افتد.
نتایج نشان دهنده اهمیت بارز شغل بر زندگی فردی و خانوادگی انسان می باشد؛ به نظر می رسد اگر شغل دارای ویژگی منفی مثل ساعات کاری طولانی و استرس و فشار های زیاد نباشد تاثیرات مثبت بیشتری نسبت به تاثیرات منفی آن بر زنان می گذارد و با فراهم کردن ارتباط بیشتر با دیگران و عزت نفس و خود تعیین گری و غیره در زنان باعث احساس رضایت آنها از زندگی خود و زندگی زناشویی شان می شود.
محدودیتهای پژوهش:
هر تحقیقی در مراحل مختلف خود به نوعی با مشکلات و محدودیتهایی مواجه است که بیان آنها برای تحقیقات آینده در زمینه های مشابه مفید خواهد بود. در نتیجه افرادی که می خواهند تحقیقاتی را در این زمینه انجام دهند با در نظر گرفتن این محدودیتها می توانند پژوهش خود را با دیدی بازتر و با روشن بینی بیشتر دنبال کنند. این پژوهش نیز از چنین مشکلات و محدودیتهایی مبرا نبوده و محقق را در راه انجام آن دچار محدودیتهایی به شرح زیر کرده است:
این پژوهش تنها به مقایسه معلمان زن مقطع ابتدائی و زنان خانه دار شهر کرج پرداخته و قابل تعمیم به دیگر مشاغل نیست.
در این تحقیق نیز مانند هر پژوهش دیگری، متغیرهای ناخواسته ای وجود دارد از قبیل، موقعیت اقتصادی-اجتماعی، بافت خانواده و غیره که برای کنترل نسبی این عوامل، نمونه آماری در شهر کرج به صورت گزینش تصادفی انتخاب شده و محقق امیدوار است با این اقدام تا حدی اثر این متغیر های ناخواسته را کاهش بدهد.
بزرگترین مشکل و محدودیتی که در پژوهش حاضر وجود داشت، عدم همکاری آزمودنیها در تکمیل پرسشنامه ها بود. عدم انگیزه و همکاری لازم و یا سهل انگاری برخی از آزمودنیها در تکمیل پرسش نامه به علت عدم اعتقاد به ارزش واقعی تحقیقات علمی و نتیجه بخش بودن آن در جامعه و یا عدم احساس امنیت از حضور پژوهشگر، می تواند اثرات نامطلوبی بر نتایج پزوهش داشته باشد و صداقت لازم را از بین ببرد.
در پژوهش کنونی با توجه به اینکه پرسش نامه های بهزیستی روانشناختی و دلزدگی زناشویی زنان خانهدار در خانه تکمیل شده است، می توان مطرح نمودکه حضور همسر در خانه می تواند نظرات زنان در مورد میزان بهزیستی و دلزدگی زناشویی را تحت تاثیر قرار دهد. بنابر این به نظر می رسد راه منطقیتر این باشد که زنان و شوهران به طور جداگانه به پرسش نامه ها پاسخ گویند.
در نهایت به علت عدم دسترسی به برخی از پژوهش های مورد نیاز، امکان بررسی کلیه تحقیقات مربوط به فرضیه های پژوهش فراهم نشد و به همین علت محدودیتهای فراوانی در مقایسه پذیری وجود دارد و این محدودیتها می تواند نتیجه گیری را با مشکلاتی روبه رو سازد.
پیشنهادات پژوهش:
پیشنهاد می شود تحقیق حاضر در نمونه های وسیع تر و با ویژگی های جمعیت شناختی متفاوت تر انجام شود.
با توجه به اینکه تاکنون در ایران، تحقیقی در مقایسه بهزیستی روانشناختی زنان شاغل و خانه دار انجام نشده است پیشنهاد می شود در تحقیقات بعدی این موضوع مورد بررسی قرار گیرد تا بتوان به نتایج قطعی تری دست یافت.
با توجه به اینکه شناسایی عوامل موثر بر بهزیستی روانشناختی افراد و دلزدگی زناشویی می تواند تاثیرات مثبت و فراوانی در بهبود شرایط اجتماعی و فرهنگی جامعه و همچنین سلامت روانی افراد جامعه داشته باشند. پیشنهاد می شود تحقیقاتی در خصوص دیگر مشاغل جامعه در رابطه با بهزیستی روانشناختی زنان صورت گیرد.
با توجه به اینکه تحقیق حاضر در شهر کرج انجام شده است، پیشنهاد می شود تحقیقی مشابه در سایر شهر ها انجام شود.
پیش نهاد میشود در تحقیقات بعدی، دلزدگی زناشویی در بین شوهران زنان شاغل مورد بررسی قرار گیرد تا تفاوتهای جنسیتی در این تعاملات آشکار شود.
پیشنهادات کاربردی پژوهش:
با توجه به نتایج پژوهش پیش نهاد می شود که ادارات و سازمان ها با ایجاد انعطاف در ساعات کار زنان شاغل و ملزم نبودن آنها که پا به پای مردان، ساعت خاصی را فعالیت کنند. روحیات، مشکلات ونقش های چند گانه زنان شاغل را درنظر گرفته، تا بدین وسیله از میزان فشار روانی حاصل از کار بر روی آنها جلوگیری شود.
به علت عدم دسترسی همگان به خدمات مشاوره ای، پیش نهاد می شود از رسانه های گروهی و به ویژه تلویزیون به عنوان پر مخاطب ترین وسیله ارتباط جمعی و شبکه های اجتماعی برای دادن آگاهی های بیشتر در زمینه مسائل خانوادگی بهره جست.
ایجاد فرصت هایی برای زنان خانه دار به منظور شرکت هرچه فعالتر در اجتماع و ایجاد نگرش مثبت در خانواده مبنی بر فعال بودن زن در عرصه خانوادگی می تواند ویژگی های مثبت شخصیتی را در آنها بالاتر برده و باعث ایجاد عزت نفس و اعتماد به نفس بیشتری درآن شود
پیش نهاد می شود شرایط تسهیل کننده رابطه بین زن و خانواده فراهم شود تا زنان مجبور نباشند بین خانواده و شغل دست به انتخاب بزنند. و تعاملی مثبت بین این دو ایجاد کنند.
منابع
آقاپور، مهدی. محمدی، اکبر. (1389). مقایسه افسردگی پس از زایمان زنان شاغل و خانه دار و رابطه آن با حمایت اجتماعی و سازگاری زناشویی. زن و مطالعات خانواده، سال اول، شماره چهارم، صص 9- 32.
آخوندیان، فرزانه؛ جهانگیری، محمد مهدی؛ شعاع کاظمی، مهر انگیز. (1390). بررسی مقایسه ای رابطه بین استرس زناشویی و سرد مزاجی زنان شاغل و غیر شاغل در رده های سنی 20-25 سال و 40-45 ساله. فصلنامه مطالعات روانشناختی، دوره 7، شماره 4، 75-85.