ویژگی های روان سنجی و روش آلفای کرونباخ

دانلود پایان نامه
سن بالاتر از 22 سال
عدم دریافت هر گونه برنامه آموزشی قبل و حین انجام مداخله ذهن آگاهی
رضایت به شرکت در پژوهش
توانایی حضور در کلاس های هفتگی در گروه مداخله
معیارهای خروج از طرح درمان:
شرکت نامنظم در جلسات آموزشی در گروه مداخله
ابزار جمع آوری داده ها
مقیاس تجدید نظر شده استرس پرستاری
مقیاس تجدید نظر شده استرس پرستاری نسخه تجدید نظر شده مقیاس استرس پرستاری است که توسط گری تافت و اندرسون(1981) تهیه شده است. مقیاس استرس پرستاری نخستین ابزاری است که به منظور اندازه گیری استرس پرستاری به جای استرس شغلی کلی ساخته شده است. سی و چهار عبارت پرسشنامه NSS فراوانی و منابع اصلی استرس را در موقعیت مراقبت از بیمار اندازه گیری می کند. در سال 2000 فرنچ و همکاران به منظور شناسایی موقعیت های استرس زایی که در NSS ذکر نشده بود و همچنین افزایش دامنه کاربرد این مقیاس آن را مورد تجدید قرار دادند.آنها در آغاز با انجام یک مطالعه آزمایشی به روی پرستاران کانادایی دارای سابقه کار در شرایط متنوع بیست موقعیت استرس زا را که در آزمون NSS مورد ارزیابی قرار نگرفته بودند، شناسایی کردند. در مرجله بعدی پژوهش پنج موقعیت دیگر به موقعیت های قبلی اضافه شد و تعداد موقعیت های جدید به بیست و پنج موقعیت افزایش یافت. سپس محققان 2بیست و پنج موقعیت استرس زای اضافه شده را برای تعیین برازش مفهومی با هفت مقیاس اصلی NSS دوباره بررسی کردند. از بیست و پنج موقعیت اضافی شناسایی شده چهارده موقعیت با پنج زیر مقیاس از هفت زیر مقیاس اصلی NSS برازش مفهومی نشان داد. سه موقعیت در زیر مقیاس جدیدی که تبعیض در محیط کار را نشان می داد، گروه بندی شدند. پنج موقعیت دیگر نیز در زیر مقیاس جدیدی که مربوط به بیماران و خانواده های آنها بود، گروه بندی شدند. سپس محققان پنجاه و نه موقعیت (ENSS) را در نمونه وسیعی سنجیدند (N= 28280) و با توجه به نتایج به دست آمده دو موقعیت از پرسشنامه حذف شد. بنابراین نسخه نهایی ENSS شامل پنجاه و هفت عبارت در نه زیر مقیاس(مرگ و مردن، تعارض با پزشکان، عدم آمادگی هیجانی کافی، مشکلات در رابطه با همکاران، مشکلات در رابطه با سرپرستان، عدم اطمینان در مورد درمان ها، بیماران و خانواده هایشان و تبعیض) است(میلوتینویک، گلابویک، بریک و پراکز، 2012). روش نمره گذاری این پرسشنامه بدین صورت است که پنجاه و هفت عبارت پرسشنامه در یک مقیاس لیکرت پنج درجه ای تنظیم شده اند و آزمودنی باید بر حسب میزان فراوانی تجربه موقعیت مورد نظر یکی از گزینه های زیر را انتخاب کند. پاسخ ها عبارت اند از: 1=اصلا استرس ندارم. 2= بعضی اوقات استرس دارم. 3= اغلب اوقات استرس دارم. 4= شدیدا استرس دارم. 5= این موقعیت شامل وظایف من نمی شود. در مورد ویژگی های روان سنجی نیز به منظور بررسی همسانی درونی آزمودن از روش آلفای کرونباخ استفاده شده است. نتایج نشان داد که ضریب مقیاس تجدید نظر شده پرستاران (0.96) از مقیاس اصلی نیز بیشتر است (0.89). دامنه اعتبار زیر مقیاس ها از (a=0.88) تعارض با سرپرستان تا (a=0.65) تبعیض بود. تحلیل عاملی زیر مقیاس تبعیض نشان داد که تبعیض جنسیتی پراگندگی) واریانس( بیشتری نسبت به مورد دیگر یعنی تبعیض نژادی دارد(قانعی، ولینی، رضایی و رضایی، 1392). برای بررسی اثربخشی آموزش ذهن آگاهی نیز، آموزش ذهن آگاهی طی 8 جلسه 90 دقیقه و به صورت یک بار در هفته و در طی یک دوره 8 هفته انجام شده است. محتوای این جلسات از پژوهش طالبی زاده، شاهمیر و جعفری فرد(1391)، گرفته شده است.
روش اجرای پژوهش
در این تحقیق با همکاری بیمارستان امام رضا کرمانشاه ابتدا تعداد کل پرستاران شاغل در بیمارستان امام رضا کرمانشاه (512 نفر) مشخص گردید. برای روش نمونه گیری از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شد؛ به این صورت که از کلیه پرستاران شاغل در بیمارستان امام رضا کرمانشاه(512 نفر) ابتدا تعداد 217 نفر به صورت تصادفی و با توجه به جدول کرسجی مورگان انتخاب شدند و به مقیاس تجدید نظر شده استرس پرستاری(پیش آزمون) پاسخ دادند. سپس 30 نفر از پرستاران که در پرسشنامه استرس پرستاری نمره بیشتری گرفته بوند انتخاب شدند و به صورت تصادفی در دو گروه کنترل و آزمایش(15 نفر در گروه کنترل و 15 نفر در گروه آزمایش) جایگزاری شدند. سپس جلسات آموزش ذهن آگاهی برای گروه آزمایش طی 8 جلسه 90 دقیقه و به صورت یک بار در هفته و در طی یک دوره 8 هفته تشکیل شد. بعد از این جلسات بار دیگر پرسشنامه تنیدگی شغلی پرستاران در اختیار هر دو گروه کنترل و آزمایش قرار داده شد. در نهایت اثر بخشی ذهن آگاهی مبتنی بر کاهش استرس بر میزان استرس شغلی پرستاران بیمارستان امام رضا (ع) مورد بررسی قرار گرفت.
خلاصه ای از محتویات جلسات به شرح زیر می باشد:
جلسه اول: گرفتن پیش آزمون، تنظیم خط مشی کلی با در نظر گرفتن جنبه محرمانه بودن و زندگی شخصی افراد؛ دعوت شرکت کنندگان به معرفی خود، تمرین خوردن کشمش ذهن آگاه، تکلیف خانگی(انجام وارسی بدنی)، وارسی بدنی(45 دقیقه ای)، تکلیف خانگی(انجام ذهن آگاه یک فعالیت عادی روزمره در هر روز(شستن، غذا خوردن، مسواک زدن و …)
جلسه دوم: بازنگری تکالیف خانگی جلسه قبل، تمرین افکار و احساسات، تکلیف خانگی(ثبت وقایع خوشایند)
جلسه سوم: بازنگری تکالیف خانگی جلسه قبل، مراقبه نشسته 30 تا 40 دقیقه ای، تکلیف خانگی(راه رفتن ذهن آگاه)، تمرین راه رفتن ذهن آگاه، تکلیف خانگی فضای تنفس 3 دقیقه ای 3 بار در هر روز، فضای تنفس سه دقیقه ای، تکلیف خانگی ثبت وقایع ناخوشایند
جلسه چهارم: بازنگری تکالیف خانگی جلسه قبل، مراقبه دیدن/مراقبه شنیدن، تکلیف خانگی(مراقبه نشسته)، تمرین مراقبه نشسته، تکلیف خانگی (فضای تنفس 3 دقیقه ای)
جلسه پنجم: مراقبه نشسته، تکلیف خانگی (مراقبه نشسته هدایت شده)
جلسه ششم: مراقبه نشسته تجسم، تکلیف خانگی(مراقبه های هدایت شده کوتاه تر حداقل 40 دقیقه)، تمرین سناریوهای مبهم، تکلیف خانگی(تنفس سه دقیقه ای 3 بار در هر روز)
جلسه هفتم: مراقبه نشسته، تکلیف خانگی(تمرین خود-جهت دهی، اشاره به ارتباط بین خلق و فعالیت، تکلیف خانگی (تنفس سه دقیقه ای 3 بار در هر روز و نیز مواقعی که متوجه استرس و هیجانات دشوار می شود). بحث در مورد نشانه های عود، تکلیف خانگی برنامه ریزی در مورد عود
جلسه هشتم: وارسی بدنی، تکلیف خانگی، انعکاس، پسخوراند، پایان جلسات و گرفتن پس آزمون
روش های آماری برای تحلیل داده ها
در پژوهش حاضر برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی شامل فراوانی، میانگین و انحراف معیار و از آمار استنباطی شامل تحلیل کوواریانس استفاده شد.
فصل چهارم:
یافته های پژوهش