ویژگی های روان سنجی و موسسات آموزش عالی

دانلود پایان نامه

ویژگی های روان سنجی
فتح الهی(1384)این مقیاس رابرروی 276نفرازمدیران موسسات آموش عالی تهران که 169نفرمرد و98نفر زن بودند اجراکرد.ضریب پایایی مجموعه عبارتهایی که پرسشنامه سبک های تفکر راتشکیل می دهد برپایه فرمول آلفای کرونباخ برابر927/0وبیانگر اعتبار کافی مقیاس است.دراین صورت می توان محاسبات مربوط به ضریب روایایی وبررسی درباره سازه های مورد سنجش پرسشنامه راانجام داد.پس ازانجام واجرای آزمون روایی قابل پذیرش نیزبدست آمد(0001/0).
امامی کارهنجاریابی پرسشنامه سبک های تفکر رادرایران انجام داده است .ضریب پایایی زیرمقیاس ها از57/0تا84/0به دست آمده است.
منابع
1-فتح الهی ،علی اکبر(84-83).بررسی عملی بودن ،اعتبار،روایی ونرم یابی مقیاس سنجش سبک های تفکر استرنبرگ واگنر برای مدیران موسسات آموزش عالی،پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکزی.
2-Grigorenko-Elena.l.& Sternberg. Robert.J.(1997).Styles of Thinking abilities academic performance.Exceptional children.63.295.312
3- Sternberg. Robert.J(1997) Thinking Styles Cambridge Newyork:Cambridge univerxity press.
راهنمای مقیاس نگرش های مربوط به تغییر سازمانی
مقیاس نگرش های مربوط به تغییر سازمانیدرسال 2005 توسط رویلا نایوا وهمکاران ه منظور ارزیابی نگرش کارکنان نسبت به تغییرساخته شد.این آزمون یک ابزارخودگزارشی ودارای 28عبارت است .مقیاس نگرش های مربوط به تغییر سازمانی دارای سه زیر مقیاس :نگرش بدبینانه نسبت به تغییر(10عبارت)،ترس های مربوط به تغییر(9عبارت)،وپذیرش تغییر(9عبارت)است.همان طور که مشاهده می شود دوعامل اول به موجب بدبینی یاترس فرد ازتغییر،نگرش منفی نسبت به تغییر رانمایان می سازد،درحالی که عامل سوم حاکی ازنگرش مساعد فرد نسبت به تغییر است.آزمودنی باید درمقیاس لیکرت 5درجه ای میزان موافقت یا مخالفت خود باهریک ازعبارات رامشخص سازد.
شیوه نمره گذاری
درمقیاس نگرش های مربوط به تغییرسازمانی نمرات هرزیرمقیاس به تنهایی محاسبه می شود ونمره کلی آزمون کاربدی ندارد.منظور بدست آوردن نمرات هرزیرمقیاس کافی است امتیازات همه عبارات مربوط به زیزمقیاس مورد نظر راباهم جمع کنید.
عبارات مربوط به هر زیرمقیاس
1-نگرش بدبینانه نسبت به تغییر:عبارات 1تا10
2-ترس های مربوط به تغییر:عبارات11تا19
3-پذیرش تغییر:عبارات 20تا28
ویژگی های روان سنجی
پایایی:رویلا نایوا وهمکاران به منظور هنجاریابی مقیاس نگرش های مربوط به تغییرسازمانی آن رابرروی دونمونه اجراکردند.ضریب آلفای کرونباخ زیرمقیاس های نگرش های مربوط به تغییر سازمانی دردوگروه بدین شرح گزارش شده است:
زیرمقیاس
گروه
نگرش بدبینانه نسبت به تغییر
ترس های مربوط به تغییر
پذیرش تغییر
گروه اول
95/0
89/0
82/0
گروه دوم