تحقیق رایگان درمورد کشورهای توسعه یافته، کارشناسی ارشد

دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   مطالعه تأثیر روابط بین نسلی بر ترتیبات زندگی سالمندان 60 سال به بالا شهر شیراز

تکه ای از متن پایان نامه :

 چکیده

پایه و اساس سالخوردگی جمعیت، فرایندی تحت عنوان انتقال جمعیتی می باشد. که در آن آغاز مرگ و میر و سپس باروری از یک سطح بالا به سطح پایین انتقال می یابد. سالمندی آغاز در کشورهای توسعه یافته تجربه گردید و اخیراً کشورهای در حال توسعه نیز با این پدیده رو به رو شده اند. مسئله سالخوردگی جمعیت توجه پژوهشگران را به موضوعات مرتبط به خانواده سالمندان جلب کرده می باشد. در عصر کنونی کاهش مرگ ومیر و افزایش امید به زندگی باعث افزایش شانس همراهی فرزندان با والدین سالمند در سال های واپسین زندگی می گردد. اما در همین راستا گسترش نظرات فرد گرایانه و تمایل به داشتن زندگی مستقل در نتیجه نوسازی، الگوهای متفاوتی از روابط بین نسلی را ایجاد می کند. با در نظر داشتن اینکه نیاز سالمندان به طرفداری به عنوان یکی از مهمترین مسائل در زمان پیری مطرح می گردد. این مسئله مطرح می گردد که تعهد فرزندان به برآوردن نیازهای حمایتی و مراقبتی از والدین سالمند چه تأثیری بر ترتیبات زندگی سالمندان دارد، و به طور کلی سالمندان در چه شرایطی ترتیبات زندگی مستقل و هم سکنا را تجربه می کنند. پس پژوهش حاضر با این هدف اصلی که چگونه طرفداری صورت گرفته از سوی فرزندان بر ترتیبات زندگی سالمند اثر می گذارد و گسترش دانش ما از حوزه روابط بین نسلی سالمندان با در نظر داشتن خلأ محسوسی که در این حوزه دیده می گردد صورت گرفته می باشد. به همین مقصود طی یک پژوهش میدانی 400 نفر از سالمندان شهر شیراز به روش نمونه گیری خوشه ایی مورد مطالعه قرار گرفتند. که نتایج پژوهش نشان می دهد ترتیبات زندگی مشترک میان والدین و فرزندان ازدواج کرده بسیار کاهش یافته و شکل غالب ترتیبات زندگی سالمندان، زندگی با فرزندان مجرد می باشد. ترتیبات زندگی زنان و مردان با هم متفاوت می باشد و ترتیبات تنها زیستن ترتیباتی زنانه می باشد. افزایش سن سالمند احتمال ترتیبات مستقل را برای سالمند افزایش می دهد. وضعیت تأهل فرزندان مهمترین عامل تأثیرگذار بر ترتیبات زندگی سالمندان می باشد به این معنی که وجود فرزندان مجرد احتمال هم سکنایی سالمند با فرزند را افزایش می دهد. توانایی اقتصادی و وضعیت تأهل سالمند متغیرهای مستقل تأثیرگذار بعدی بر ترتیبات زندگی سالمندان می باشد، توانایی اقتصادی در سالمندان احتمال ترتیبات مستقل را افزایش می دهد و عدم حضور همسر سالمند احتمال هم سکنایی با فرزندان را افزایش می دهد.ارتباط بین طرفداری فرزند از سالمند با ترتیبات زندگی معنی دار بوده می باشد. و ارتباط منفی بین طرفداری عاطفی فرزند از سالمند و هم سکنایی هست. زنان سالمند از طرفداری مالی و عاطفی بیشتری نسبت به مردان سالمند برخوردارند.

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   تحقیق رایگان درمورد مدیریت بازرگانی، استان مازندران

واژگان کلیدی: ترتیبات زندگی، روابط بین نسلی، طرفداری بین نسلی (عاطفی، مالی، ابزاری)