مقاله کارشناسی ارشد، پایان نامه

دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   مطالعه تأثیر روابط بین نسلی بر ترتیبات زندگی سالمندان 60 سال به بالا شهر شیراز

تکه ای از متن پایان نامه :

 

والدین را در درون بزرگسالی و سالمندی نشان می دهند که از آنها با عنوان عناصر ضروری انسجام بین نسلی دانسته می گردد. و این ابعاد شامل :

  • معاشرتی[1] (فراوانی و الگوی کنش متقابل در انواع فعالیت هایی که اعضای خانواده درگیر هستند)
  • اجماعی[2] (درجه توافق بر روی ارزش ها، توجه ها و عقاید در میان اعضای خانواده)
  • اظهاری[3] یا دلبستگی عاطفی (نزدیکی عاطفی و صمیمیت میان اعضای خانواده)
  • کارکردی[4] (کمک مالی و طرفداری عاطفی میان اعضای خانواده)
  • ارزشی[5] (قوت تعهد نسبت به اجرای تأثیر های خانوادگی و اجرای وظایف خانوادگی)
  • فرصت های ساختاری[6]( فرصت های برای روابط بین نسلی که به خاطر الزام هایی مانند شمار اعضا ، نوع و نزدیکی جغرافیایی اعضای خانواده انجام می شود) (جانگ، 1999: 10-9)
این مطلب مشابه را هم بخوانید :   پایان نامه رایگان درمورد شاخص های عملیاتی، کارشناسی ارشد