مقاله قانون ثبت احوال، کارشناسی ارشد

دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   مطالعه جرم جعل اسناد سجلی و تاثیر آن در ارتکاب جرایم علیه اموال و مالکیت

تکه ای از متن پایان نامه :

 سه سال پس از تصویب اولین قانون ثبت احوال، قانون 1304 با قانون سجل احوال 1307 نسخ گردید و قانون جدید ثبت احوال مشتمل بر 16 ماده تصویب گردید. پس از آن قوانین دیگری در سالهای 1310، 1312، 1313، 1315 به تصویب رسید

  • از آن تاریخ به تناسب شرایط زمانی تغییر و تحولات به وجودآمده در کشور و با احساس عدم تناسب قوانین موجود با نیازهای جامعه، قانون ثبت احوال نیز به دفعات مورد تجدید نظر، تغییر و اصلاح قرار گرفت. متعاقباً دراردیبهشت سال 1319 قانون نسبتاً جامع و کاملی مشتمل بر 55 ماده تصویب گردید و شناسایی وضع حقوقی و احوال شخصی فرد برای اشخاص ثالث : اسناد ثبت احوال نه فقط برای کسی که سند سجلی مربوط به اوست و می تواند وضعیت خود را ثابت کند، سودمند و مفید می باشد بلکه برای اشخاص ثالث که با او روابط حقوقی دارند نیز مفید می باشد زیرا گاهی علت های موجهی ایجاب می کند که از وضع حقوقی و احوال شخصی او آگاه باشند مثلاً کسی که می خواهد با دیگری قراردادی ببندد ممکن می باشد در اهلیت طرف معامله شک کند در این صوورت بجاست که شناسنامه او را ببیند یا زنی که می خواهد با مردی ازدواج کند بجاست که از زن داشتن یا نداشتن او ، از اینکه آیا زن خود را طلاق داده یا نه ، آگاه باشد بدین مقصود می تواند به شناسنامه مرد یا دفتر ثبت احوال رجوع کند همچنین دولت در این زمینه ذینفع می باشد زیرا بنا به عللی اعم از سیاسی، اداری، مالیاتی، نظامی، مصلحت دولت اقتضاء می کند که از وضع اشخاصی که تبعه و تحت حکومت او هستند مطلع و آگاه گردد .در قدیم که اجتماعات کوچک بود و شهرنشینی گسترش امروز را نداشت و مردم در محیط های کوچکی زندگی می کردند و اغلب همدیگر را می شناختند و به ندرت تغییر اقامتگاه می دادند، اسناد ثبت احوال نمی توانست به اندازه امروز اهمیت داشته باشد زیرا وقتی افراد همدیگر را بشناسند نیازی به اثبات وضعیت نیست و یا اگر نیازی به آن باشد ، این کار دشوار نخواهد بود و در این شرایط، احتیاجی به ثبت احوال اجباری احساس نمی گردد. اما در عصر شهرنشینی و اجتماعات بزرگ که مردم کمتر همدیگر را می شناسند و کمتر می توانند به یکدیگر اعتماد کنند ، وجود ثبت احوال برای شناسایی و پی بردن به وضعیت اشخاص لازم می باشد .
  • برخورداری از مزایای سند رسمی : نظر به اهمیت ثبت احوال در عصر جدید ، قانونگذار اسناد سجلی را از اسناد رسمی به شمار آورده می باشد که انکار و تردید درمورد آنها پذیرفته نیست و مراجع قانونی بایستی به آنها ترتیب اثر دهند و آنها را معتبر بشناسند ، مگر اینکه ثابت گردد سند مجعول می باشد یا به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده می باشد (ماده 1292 ق م ).
این مطلب مشابه را هم بخوانید :   پایان نامه با موضوع استراتژی های مدیریت سرمایه در گردش، مدیریت سرمایه در گردش

تسهیل تهیه انواع آمار : اسناد ثبت احوال از لحاظ تهیه آمار که در زندگی اقتصادی  اجتماعی و قضایی امروز تأثیر مهمی را ایفاء می کند ، حائز اهمیت می باشد . اسناد ثبت احوال اطلاعات دقیقی