پایان نامه رایگان درمورد شاخص های عملیاتی، کارشناسی ارشد

دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   مطالعه تأثیر روابط بین نسلی بر ترتیبات زندگی سالمندان 60 سال به بالا شهر شیراز

تکه ای از متن پایان نامه :

 

بر احساسات عاطفی بین والدین و فرزند(انسجام اظهاری) و دامنه ی ارتباطات (انسجام معاشرتی) دارد. این امر ارتباط بین ابعاد گوناگون روابط بین نسلی را نشان می دهد. اسچوارز[1] و دیگران (2006) بر اساس سه نوع طرفداری مالی، ابزاری یا مراقبتی و عاطفی کوشش در نشان دادن کیفیت روابط و طرفداری های بین نسلی دارند که فرصت های ساختاری روابط متقابل خانواده(مانند نزدیکی جغرافیایی) و هنجارها در وظایف خانوادگی، پیش نیاز اساسی برای مبادله ی طرفداری و روابط بین نسلی هستند.

کالمین(2005) در مقاله خود طرفداری را در قالب سه نوع اظهار می کند که عبارتند از:

الف) طرفداری عملی(ابزاری): مانند کمک کردن به والدین در انجام امور منزل، مراقبت از والدین زمانی که آنها بیمار هستند و زمانی که والدین برای کمک به فرزندانشان در نگهداری کودکان (نوه ها) صرف می کنند

ب) طرفداری مالی: که بین دو نسل در جریان می باشد مانند مبالغ پولی که والدین به فرزندان شان، زمانی که فرزندان در حال تحصیل یا خرید خانه هستند می دهند. ارث نیز شامل این مقوله می گردد.

جدول 2-2 اجزاء انسجام بین نسلی همراه با تعاریف و شاخص های عملیاتی

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   مقاله با موضوع پایان نامه، مطالعه
اجزاء تعریف اسمی