پایان نامه درباره کارشناسی ارشد، مدیریت موجودی

دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   مطالعه تاثیر ظرفیت داخلی لجستیک شرکت و برون سپاری لجستیک بر عملکرد شرکت در محیط تجاری الکترونیکی در ایران خودرو

تکه ای از متن پایان نامه :

دوره‌های زمانی آتی یا به عبارتی دیگر، برآورد تخمینی و احتمالی با بهره گیری از فنون و روش‌های علمی آماری از میزان و چگونگی جریان مواد، قطعات، عرضه و تقاضا در شبکه تأمین، پیش بینی نامیده می گردد و هرچه میزان اطلاعات و آمار دقیق تر و روش‌های علمی به کار گرفته مناسب تر باشد، احتمال و درصد تخمین به واقعیت نزدیکتر خواهد بود. پیش بینی دقیق، میزان لجستیک را در توزیع امکانات و منابع برنامه ریزی و هماهنگی عملیات به نحو مطلوب کمک خواهد نمود و نتیجه آن حداقل ضایعات زمانی و منابع و کاهش هزینه‌های انجام عملیات طبق برنامه می باشد (جوانمرد، 1383، 181).

تعیین تقاضای مشتری در دوره‌های آتی از اساسی ترین اهداف پیش بینی در لجستیک می باشد و به همین علت بایستی نوع و ماهیت تقاضای مورد نظر مشخص گردد.

برنامه ریزی و هماهنگی در لجستیک به بهترین تخمین و برآورد تقاضا نیاز دارد و اینکه پیش بینی با واقعیت و علوم دقیق مانند محاسبات ریاضی فاصله و اختلاف دارد پذیرفته می باشد. اما برنامه ریزی و هماهنگی در حال حاضر بر اساس پیش بینی‌ها در نظر گرفته می گردد و خیلی از سرمایه گذاری‌ها هم بر این اساس انجام می پذیرد.

 

ماند یا به آنجا ارسال نمی گردد. در حال حاضر، سیستم موجودی در کشور ما به این حالت می باشد که موجودی‌ها منتظر مشتری آتی خواهند ماند و در این وضعیت واضح می باشد که موجودی صفر برای کارخانه و سیستم توزیع وجود ندارد (همان منبع  ، 201).

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   منابع پایان نامه ارشد درباره استراتژی های مدیریت سرمایه در گردش، مدیریت سرمایه در گردش

مدیریت موجودی یک فرآیند یکپارچه می باشد که سیاست زنجیره‌های ارزش گذاری موجودی را در اقدام مورد بهره برداری قرار می دهد. در زمینه مدیریت موجودی سه نوع سیاست بکار می رود (همان منبع ، 234).

دیدگاه واکنشی[1]: از تقاضای مشتری برای محصول به عنوان کشش در کانال‌های توزیع بهره گیری می کند. به عبارت ساده تر میزان نیاز مشتری به محصول، مشخص کننده میزان تولید و در نتیجه میزان موجودی مورد نیاز می باشد.

[1]-Reactive or Pull Inventory Approach