پایان نامه ارشد رایگان با موضوع پیام، تصدیق، دریافت، الکترونیکی

دانلود پایان نامه

معلوم باشد که آن داده پیام نسخه مجددی از داده پیام اولیه است) هنگامی که مخاطب داده پیامی را از سوی اصل ساز دریافت می کند حق دارد آن را مستقل و مجزا فرض کرده و طبق آن عمل نماید مگر اینکه به نحو متعارفی بداند یا باید بداند که آن داده پیام نسخه مجددی از داده پیام اصلی اولیه است.

2-5-2- تصدیق دریافت داده پیام

با توجه به شرایط خاص فضای مجازی مبادلات الکترونیک که بحث امنیت مبادلات را مطرح می سازد، لذا برای قطعیت یافتن آگاهی طرفین از اعلام ارده یکدیگر، انتساب داده پیام به اصل ساز کافی تلقی نشده است بلکه مخاطب مورد نظر اصل ساز نیز باید دریافت داده پیام ها را تصدیق کند. در این خصوص نیز مواد(22) الی (25) قانون تجارت الکترونیکی ایران مقررات به شرح ذیل وضع کرده است.

2-5-2-1- تصدیق شرط شده

هنگامی که اصل ساز به طور صریح هر گونه اثر حقوقی مترتب به داده پیام ها را مشروط به تصدیق دریافت داده پیام ها از سوی مخاطب کرده باشد آنگاه تا زمانی که مخاطب، دریافت داده پیام ها را تصدیق نکند داده پیام ها ارسال نشده تلقی می شود و هیچ اثر حقوقی بر آنها بار نمی شود( مستفاد از ماده 23 قانون تجارت الکترونیک ایران ) بنا بر این ممکن است اصل ساز قبل یا به هنگام ارسال داده پیام ها از مخاطب بخواهد یا با وی توافق کند که دریافت داده پیام ها تصدیق شودو ( ماده 22 قانون تجارت الکترونیکی ایران) بنابر این اگر تصدیق دریافت شرط شده باشد اثر آن مترتب شدن آثار حقوقی بر داده پیام ها است و عدم تصدیق از سوی مخاطب به منزله عدم تحقق ارسال از سوی اصل ساز محسوب می شود.

2-5-2-2- تصدیق شرط نشده

قانون تجارت الکترونیکی ایران در خصوص حالتی که تصدیق دریافت شرط نشده باشد ساکت است البته این امر در پیش نویس قانون تجارت الکترونیکی ایران در ماده (32) پیشبینی شده بود که قبل از تصویب نهایی در شورای محترم نگهبان خذف گردیده است. در حال حاضر که این ماده حذف گردیده است تکلیف حالتی که تصدیق دریافت شرط نشده است معلوم نیست ولی به نظر می رسد زمانی که ارسال محقق می گردد باید بتوان اثر حقوقی بر آن بار کرد. و طبق ماده (26) قانون مذکور ارسال داده پیام زمانی تحقق می یابد که به یک سیستم اطلاعاتی خارج از کنترل اصل ساز یا قائم مقام وی وارد شود.

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   منابع تحقیق درموردبدنی، نمره‌ی، چربی، گاوها

2-5-3 – روش تصدیق

روش تصدیق اختیاری است و طرفین می توانند در مورد روش خاصی که مورد قبول آنها باشد توافق کنند. اگر روش تصدیق توسط طرفین تعیین گردد در این صورت آنها باید مطابق آن رفتار کنند و الا ارسال محقق نمی شود. اما چنانچه در مورد شکل یا روش خاصی توافق نشده باشد، در این حالت طبق قسمت اخیر ماده(22) قانون تجارت الکترونیکی ایران ( به هر نوع ارتباط خودکار یا مکاتبه یا اتخاذ هر نوع تدبیر مناسب از سوی مخاطب که اصل ساز را به نحو معقول از دریافت داده پیام مطمئن کند تصدیق دریافت داده پیام محسوب می گردد) بنابراین، در حالتی که بر شکل یا روش تصدیق توافقی صورت نگرفته است، تصدیق به دو صورت انجام می شود.
الف) به وسیله هر نوع ارتباط و مکاتبه به وسیله مخاطب.
ب) اتخاذ هر نوع تدبیر مناسبی که اصل ساز را به نحو معقول از دریافت داده پیام ها مطمئن کرده باشد.

فصل سوم

زمان و مکان تشکیل قراردادهای الکترونیکی

دیدگاهتان را بنویسید