منبع پایان نامه ارشد درباره مدل نیمه پارامتریک، سرمایه اولیه شرکت

دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   مطالعه تأثیر  ویژگیهای صنعت و شرکت بر بقای شرکت های تازه وارد در صنایع برق و الکترونیک استان مازندران

تکه ای از متن پایان نامه :

  

چکیده

 

در بازارهای رقابتی امروز که پیوسته در حال تغییر و تحول هستند، بقا و رشد شرکت های جدید به دلیل تأثیری که در زمینه اشتغال و رشد اقتصادی دارند مانند عواملی هستند که اهمیت بسزایی دارند، لذا هدف از پژوهش حاضر مطالعه تأثیر ویژگی های شرکت و صنعت بر بقای شرکت های تازه وارد در صنایع برق و الکترونیک استان مازندران در فاصله سال های 1390- 1360 می باشد. بدین مقصود تأثیر هفت متغیر اندازه شرکت، سرمایه اولیه شرکت، درجه نوآوری در صنعت، نرخ ورود به صنعت، شدت سرمایه در صنعت، نرخ رشد صنعت و نوع شرکت در بقای شرکت های تازه وارد مورد مطالعه قرار می گیرد. جمع آوری داده ها و اطلاعات از پایگاه داده اداره صنعت، معدن و تجارت استان مازندران صورت گرفته می باشد و جهت پردازش داده ها از برنامه نرم افزاری winTDA بهره گیری شده می باشد.

برای تجزیه و تحلیل داده ها  از مدل برآوردکننده حد محصول(کاپلان- مایر) و رویکرد جدول عمر بهره گیری شده و مدل نیمه پارامتریک رگرسیون Cox جهت آزمون فرضیه ها مورد بهره گیری قرار گرفته می باشد. در نتیجه این پژوهش، ارتباط مثبت و معنی داری میان نرخ ورود به صنعت و بقا تأیید گردید. همچنین تأثیر مثبت سرمایه اولیه و شدت سرمایه نیز بر بقا مورد تأیید قرار گرفت. ارتباط منفی اندازه شرکت با بقا مورد تأیید قرار نگرفت و بین متغیر نرخ رشد صنعت و درجه نوآوری در صنعت با بقای شرکت های تازه وارد ارتباط معنی داری به دست نیامد.

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   دانلود تحقیق با موضوع ،

 

واژه های کلیدی:

ویژگی های صنعت و شرکت، شرکت های تازه وارد، صنایع برق و الکترونیک، استان مازندران، تحلیل بقاء.