پایان نامه استراتژی منابع انسانی:استراتژی فراگیری فردی

 استراتژی فراگیری فردی و فراگیری سازمانی

استراتژی های پویایی فردی به دنبال نیاز سازمان به منابع انسانی، ضرورت مییابند. نیازهای سازمان به منابع انسانی در قالب واژه هایی چون نوع مهارت ها و رفتارهای مورد نیاز برای تحقق اهداف سازمان بیان می شوند. نقطه آغاز باید روش های پذیرفته شده برای فراهم آوردن فرصت های توسعه و پویایی باشد، ضمن آنکه باید توجه داشت که بین پویایی یا یادگیری با توسعه ساخته و پرداخته پدلر و همکارانش (1989) تفاوت وجود دارد. پدلر یادگیری یا پویایی را افزایش دانش و مهارت های فعلی کارکنان تعریف می کند، در حالی که توسعه را حالت بودن یا نحوه عملکرد آنها می داند. استراتژی یادگیری یا پویایی فردی باید موارد زیر را در بر گیرد:

  • تعیین روش شناسایی نیازهای یادگیری؛
  • نقش برنامه ریزی توسعه فردی و یادگیری خودمدیر؛
  • پشتیبانی لازم از یادگیری یا فراگیری به شکل های مختلفی چون راهنمایی، تربیت، مراکز منابع یادگیری، شاگردی کردن، دوره های بیرونی طراحی شده برای تامین نیازهای خاص افراد، برنامه های آموزش داخلی یا خارجی و دوره های طراحی شده به منظور تامین نیازهای گروه های کارکنان(آرمسترانگ، 1381، ص 261).

هدف از استراتژی یادگیری سازمانی، ایجاد قابلیت متکی بر منابع انسانی در شرکت است. این هدف در راستای یکی از اصول مدیریت منابع انسانی قرار دارد، یعنی این که باید روی کارکنان سرمایه گذاری کرد تا سرمایه انسانی مورد نیاز سازمان توسعه یابد و موجودی و ذخیره دانش و آگاهی و مهارت هایش افزایش یابد. هریسون (1997) پنج اصل یادگیری سازمانی را به شرح زیر تعریف کرده است:

  • نیاز به یک بینش قوی و انسجام بخش سازمانی که بتوان آن را به اطلاع کارکنان سازمان رساند و حفظ کرد تا بدین وسیله آگاهی نسبت به ضرورت تفکر استراتژیک در تمام سطوح افزایش یابد.
  • نیاز به طراحی استراتژی در وضعیتی که بینش سازمانی نه تنها قوی باشد بلکه شفاف و نامبهم نیز باشد. این کار جست و جوی طیف بیشتری از گزینه های استراتژیک را ترغیب می کند، تفکر جانبی را ترویج می کند و فعالیت های آگاهی بخش کارکنان را جهت می دهد.
  • انجام گفت و گوهای متناوب، برقراری ارتباط و مذاکره در قالب و در راستای چارچوبی از اهداف و بینش سازمانی، فراگیری سازمانی را به نحوی چشمگیر تسهیل می کنند.
  • مورد چالش قرار دادن کارکنان برای بررسی مجدد این که آنها چه چیزی را بدون چون و چرا می پذیرند.
  • ضروری است که یک جو خلاق و پویا در سازمان ایجاد شود(آرمسترانگ، 1381، ص 261).

لينک جزييات بيشتر و دانلود اين پايان نامه:

مطالعه تاثیر استراتژی های منابع انسانی بر عملکرد سازمانی در شرکت داروسازی باریج اسانس کاشان