پایان نامه بازاريابي و فروش:توسعه جهاني بنگاه هاي کوچک

پويايي صنعت

در طول تاريخ، صنايع کوچک و متوسط نقش مهمي در تحول صنعتي ايفا کرده اند. اين فرآيند تحول صنعتي به ” درختان جوان جنگل” تشبيه شده که در راه رسيدن به نور آفتاب بايد بکوشند تا از سايه مرگبار رقباي مسن تر خود بگذرند.

بنگاه هاي جديد در هر صنعت، با توليدات جديد خود موجب تحول آن مي شوند و در نهايت قدرت بازار بنگاه هاي قوي را محدود مي کنند. اين عمل بنگاه هاي کوچک در دراز مدت به مثابه کمکي اساسي، در جهت بهبود و سلامت اقتصاد موثر مي افتد ( اکس و آدرش[1] ،1991).

 

2-13-3-4- ايجاد فرصت هاي شغلي و درآمد

صنايع کوچک و متوسط در سال هاي اخير سهم قابل ملاحظه اي در ايجاد شغل هاي جديد داشته اند. به بيان ديگر در دنياي مدرن کنوني، صنايع کوچک با مشخصات مخصوص به خود در متغيرهاي مختلف و مهمي چون رشد اقتصادي، رقابت و همچنين حل بحران بيکاري همه گير، اثرات قابل توجهي دارند. محققان هر رشته از علم اقتصاد عموما متوجه مسائلي هستند که مستقيما به حيطه تخصصي خود آنها باز مي گردد. براي مثال اقتصاددانان مالي مي دانند که الگوي بازارهاي موثر مالي در صنايع کوچک جواب نمي دهند، و يا اقتصاددانان کار مي دانند که صنايع کوچک براي کارهاي مشابه به نسبت دستمزد کمتري را مي پردازد، و اقتصاددانان صنعتي مي دانند که صنايع کوچک، نرخ ورشکستگي بالاتر و در عين حال نرخ رشد سريعتري را نسبت به صنايع بزرگتر دارند.

 

2-13-4- توسعه جهاني بنگاه هاي کوچک و متوسط

توسعه جغرافيايي يکي از مهمترين روش ها براي رشد سازمان هاست. همچنين براي اس ام اي هايي که حيطه جغرافيايي محدودي دارند يک استراتژي رشد بسيار مهم تلقي مي شود. با گسترش مشتريان از طريق ورود به بازارهاي جديد، سازمان ها قادرند به حجم بزرگتري از توليد و رشد دست يابند.

در حاليکه بسط فعاليت ها به بازارهاي جديد، فرصتي مهم براي رشد و ايجاد ارزش به شمار مي رود، اجراي چنين استراتژي چالش هاي زيادي را در مقايسه با فعاليت سازمان در بازارهاي محلي به همراه دارد. در صورتي که بازارهاي خارجي مشابه بازارهاي داخلي نباشند و شرکت هاي تابعه جديدي تاسيس شده باشند. بسياري از اين چالش ها نوعا مربوط به تعهد کشورهاي خارجي و تازگي است. اين چالش ها در زماني که سازمان به تازگي قصد ورود به بازارهاي خارجي را دارد ايجاد مي شود و اين امر به دليل وجود تفاوت هاي سياسي، اقتصادي، قانوني و فرهنگي موجود ميان کشور ميزبان و مهمان است ( لو و بيميش [2] ،2001).

 

2-13-5- جهاني شدن بنگاه هاي کوچک  متوسط

جهاني شدن بيان کننده اين موضوع است که اس ام اي ها با رقابت خارجي وسيع تري در بازارهاي داخلي روبرو هستند. افزايش رقابت در بازار داخلي، اس ام اي هاي داخلي را وادار مي کند تا به جاي جهاني سازي، عملکرد خود را در بازار داخلي افزايش دهند تا از اين طريق بتوانند بر تهديدهاي احتمالي اين رقبا غلبه کنند. اين حالت در اس ام اي هايي رخ مي دهد که مالکين آنها افرادي ريسک گريز و بدبين هستند و باعث خنثي شدن اثر رقابت بر صادرات مي شود. با اين وجود تاثير رقابت بر  احتمال صادرات هنوز به درستي اثبات نشده است. با رشد اقتصادهاي به هم مرتبط، حوزه هاي سازماني به طور روزافزون به سمت جهاني شدن حرکت مي کنند و احتمال درگيري اس ام اي ها در  بازارهاي خارجي نيز بيشتر مي شود.

در اقتصاد جهاني کنوني وابستگي اس ام اي ها به محيط داخلي خود جهت دستيابي به مزيت هاي رقابتي بين المللي کاهش يافته است. با اين وجود سازمان هايي که شرايط بازار داخلي را مطلوب تصور مي کنند با احتمال بيشتري دست به صادرات مستقيم مي زنند به خصوص اگر سازمان در بازار داخلي خود به دانش و تکنولوژي جديد دسترسي داشته باشد و هزينه هاي توليد در آن بازار پايين باشد. هزينه هاي پايين توليد براي صادرکنندگان مزيت هزينه[3] را در بر دارد که باعث ايجاد يک مزيت رقابتي براي محصولات سازمان در بازارهاي خارجي مي شود. بنابراين صادرات مستقيم را آسان تر مي کند و نياز به واسطه ها براي صادرات را کاهش مي دهد. همچنين بازارهايي که در آنها صادرکنندگان در هزينه هاي توليد يا قيمت به رقابت مي پردازند شفافيت بيشتري وجود دارد و نياز به واسطه ها را کاهش مي دهد.

سازمان هايي که درک مطلوبي از بازار داخلي جهت دسترسي به دانش و تکنولوژي دارند قادر به توليد محصولات جديد و انحصاري هستند که باعث ايجاد فرصت هاي صادرات مستقيم و کاهش اتکا بر واسطه ها مي شود و همچنين براي صادرات مستقيم نياز به مجموعه کاملي از منابع و قابليت ها دارند ( هسل و ترژسن،2010).

پيشرفت قابليت هاي رقبا منجر به کوتاه شدن چرخه حيات محصول و افزايش پيچيدگي در محصول مي شود و اين امر دسترسي به پيشرفت هاي فني را زياد مي کند. امروزه با بالا رفتن رقابت جهاني، سازمان ها ملزم به پاسخگويي به نيازهاي مشتريان و اعمال نوآوري هستند. افزايش در رقابت جهاني سازمان ها را وادار به ارتقا دادن استانداردهاي عملکرد در ابعاد بسياري مانند کيفيت، هزينه، بهره وري، زمان معرفي کالا و جريان روان فعاليت ها کرده است. فشارهاي متفاوت اعمال شده بر اس ام اي ها ناشي از ايجاد تطبيق در کيفيت مانند نرخ پايين کالاي معيوب، ويژگي ها و خصوصيات محصول، عملکرد و قيمت رقابت پذير است. توانايي يک سازمان براي حفاظت از يک کسب و کار قابل اعتماد در حال توليد و توسعه به منظور غلبه بر چالش هاي ذکر شده، يک شرط اساسي براي اطمينان از رقابت پذير بودن در بلند مدت است.

[1] Acs and Audresch

[2] Lu and Beamish

[3] Cost advantage

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

نقش استراتژي بازاريابي بر توسعه فروش شرکت هاي کوچک و متوسط غذايي دريايي( مطالعه موردي شرکت توسعه صنايع شيلاتي ميلاتون جنوب )