تحقیق با موضوع کارشناسی ارشد، چهارچوب نظری

دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :   مطالعه تأثیر روابط بین نسلی بر ترتیبات زندگی سالمندان 60 سال به بالا شهر شیراز

تکه ای از متن پایان نامه :

 1387: 12). در کل ترتیبات زندگی با در نظر داشتن مفهوم خانوار تعریف می گردد بدین معنا که چه کسی با سالمند در یک مکان زندگی می کند.

روابط نسلی: شامل دو بعد «روابط درون نسلی» و «روابط بین نسلی» می باشد. روابط درون نسلی مربوط به کنشگرانی می باشد که به لحاظ اجتماعی دارای تجربه مشترکی هستند و در قالب یک نسل قرار می گیرند. و روابط بین نسلی به آن دسته از روابط باز می گردد که اعضای متعلق به یک نسل با اعضای نسل های قبل یا پس از خود دارند(آزادارمکی، اعتمادی فرد،1388: 59).به عبارت دیگر مفهوم روابط بین نسلی یا مناسبات نسلی به وضعیتی  تعاملی و یا تقابلی گفته می گردد. نسل ها در موقعیت هایی قرار می گیرند. این موقعیت ها دارای ساختار می باشند، در نتیجه ساختار نسل ها با یکدیگر مرتبط، متعامل و یا متعارض می باشد.(آزادارمکی، 1389: 15).

 

 

 

 

2-1 مقدمه:

با در نظر داشتن تغییرات حاصله در زندگی اجتماعی و تأثیر آن بر روابط درون خانواده، مطالعه مطالعات و پژوهش های صورت گرفته به مقصود تبیین موضوع مورد بحث یعنی روابط بین نسلی و ترتیبات زندگی سالمندان امری ضروری می باشد. پس با در نظر داشتن گستره و ویژگی های این مطالعه، در این فصل از دو حوزه روابط بین نسلی و ترتیبات زندگی برای تدوین چارچوب نظری بهره گیری شده می باشد. از آنجا که این پژوهش با رویکردی جمعیت شناسی نگاشته می گردد مهمترین عاملی که رنگ و بوی جمعیت شناسی دارد نوع اقامت یا ترتیبات زندگی سالمندان می باشد. و با در نظر داشتن اینکه هیچ نظریه جامعی در مورد انتخاب نوع اقامت سالمندان وجود ندارد، کوشش می گردد با مرور تحقیقات انجام شده، به یک شناخت نسبی از نظریات مرتبط با این مسأله دست یابیم.  پس در این فصل آغاز موضوع روابط بین نسلی را در خانواده مطرح می­کنیم و سپس  نظریات مرتبط با روابط بین نسلی فرزندان با والدین سالمندشان و مقوله ترتیبات زندگی مطالعه می گردد.و در نهایت به پیشینه پژوهش و اظهار چهارچوب نظری می پردازیم.

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   مقاله درمورد مدیریت بازرگانی، عملکرد شرکت

2-2 خانواده و روابط بین نسلی

2-2-1 تأثیر خانواده در روابط بین نسلی