پایان نامه درمورد شرایط نامطلوب اقتصادی، زنان سرپرست خانوار

دانلود پایان نامه

دانلود پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :  مطالعه بیمه‌ی‌ طلاق و ساز و کارهای اجرای آن در حقوق ایران

تکه ای از متن پایان نامه :

 

1389 نیز بیشترین طلاق ثبت شده مربوط به زنان 20 ـ 24 ساله بوده که تعداد 474,16 واقعه‌ی طلاق را تشکیل داده‌اند.[1] همچنین در سال 1390 بیشترین طلاق ثبت شده مربوط به زنان 20 ـ 24 ساله بوده که تعداد 071,16 واقعه‌ی طلاق از این گروه سنی به ثبت رسیده می باشد.[2] در سال 1391 نیز در میان زنان 20 ـ 24 ساله، 714,16 مورد طلاق ثبت شده می باشد.[3]

مقایسه با زنان، کمتر دچار عارضه‌ی فقر اقتصادی گشته‌اند.[4] لذا لازم می باشد نسبت به طرفداری از زنان خود‌سرپرستی که از شوهران خود جدا شده‌ و به تنهایی بار زندگی را تحمّل می‌کنند، اقداماتی برای طرفداری مالی از آنان صورت پذیرد. در نظر داشتن یک نظرسنجی‌ که برحسب اتفاق از جامعه‌ی زنان خودسرپرست صورت گرفته، برای درک شرایط نامطلوب اقتصادی زنان مطلّقه کاری سودمند می باشد. در یک پژوهش که از طریق مصاحبه از 32 زن که بنا به علت های مختلفی سرپرستی خانوار را بر عهده داشته‌اند انجام گردید، 9/97 درصد از پاسخگویان، مسأله‌ی اقتصادی را جزء مسائل و مشکلاتی دانسته‌اند که در اولویت اول تا سوم نگرانی آنهاست و 3/76 درصد از آنان، مسأله‌ی  مالی را بزرگ‌ترین دغدغه‌ی فعلی خود دانسته‌اند.[5] شرایط مالی نامناسب زنان مطلّقه، عمدتاً ریشه[1]ـ پیشین، «توزیع سنی زوجین در زمان طلاق در سال 1389»، (قابل دسترسی در:

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   تحقیق رایگان درمورد کشورهای توسعه یافته، کارشناسی ارشد

<http://www.sabteahval.ir/Upload/Modules/Contents/asset99/tt-89.pdf>.

[2]ـ پیشین، «توزیع سنی زوجین در زمان طلاق در سال 1390»، (قابل دسترسی در:

<http://www.sabteahval.ir/Upload/Modules/Contents/asset99/T-G-90.pdf>.

[3]ـ پیشین، «توزیع سنی زوجین در زمان طلاق در سال 1391»، (قابل دسترسی در:

<http://www.sabteahval.ir/Upload/Modules/Contents/asset99/T-G-91.pdf>.

[4]ـ سوسن سیف، «مطالعه مقایسه‌ای میزان پیامدهای طلاق در زنان و مردان مطلقه‌ی ایرانی و آمریکایی»، (فصلنامه خانواده و پژوهش، سال اول، شماره 1، زمستان 1383، صص 81 ـ 104)، ص 96؛ ژاله شادی‌طلب و علیرضا گرایی‌نژاد، «فقر زنان سرپرست خانوار»، (فصلنامه زن در توسعه و سیاست (پژوهش زنان)، دوره 2، شماره 1، بهار 1383، صص 49 ـ 70)، ص 49، 50، 67 و 68؛ ژاله شادی‌طلب و معصومه وهابی و حسن ورمزیار، «ابعاد سیاسی، اجتماعی و اقتصادی فقر و نابرابری در ایران/ فقر درآمدی فقط یک جنبه از فقر زنان سرپرست خانوار»، (فصلنامه رفاه اجتماعی، سال چهاردهم، شماره 17، تابستان 1384، صص 227 ـ 247)، صص 227، 231، 234 و 235.

[5]ـ سعید معیدفر و نفیسه حمیدی، «زنان سرپرست خانوار: نگفته‌ها و آسیب‌های اجتماعی»، (فصلنامه نامه علوم اجتماعی، شماره 32، زمستان 1386، صص 131 ـ 158)، صص 142 و 148.