پایان نامه با واژه های کلیدی نزول قرآن

دانلود پایان نامه

حال آنها نبوده است و از این جهت سزاوار نیست که بر ملا فتح الله کاشانی خرده بگیریم. از طرف دیگر نیز تفسیر منهج الصادقین در ردیف تفاسیر لغوی نیست که مباحث ریز لغوی را یاد آور شود.
20- توجه به ادبیات عرب نیز یکی دیگر از قواعد تفسیر است که رعایت آن توسط مفسّر در تفسیر قرآن نقش اساسی دارد؛ از جمله دلایل اهمیت آن می توان به نزول قرآن به زبان عربی و این که بدون آشنایی با این زبان امکان فهم صحیح قرآن وجود ندارد و همچنین به روایات معصومان:در این زمینه و روش عقلاء، اشاره کرد.
21- ملا فتح الله در تفسیر منهج الصادقین به قواعد عربی توجه داشته و در مواردی که وجوه اعرابی مختلفی برای آیه مطرح می کند با استناد به آیات قرآن، روایات معصومان:یا شعر عرب یک وجه اعرابی را انتخاب می کند.
22- هر چند روش ملا فتح الله در توجه به ادبیات عرب با کاستی هایی مواجه است اما روش وی در توجه به قواعد ادبیات عرب قابل قبول است، به طوری که وی در تفسیر خویش در جاهای مختلفی به ذکر مباحث صرفی و نحوی می پردازد.
23- توجه به قراین از قواعد مهم تفسیری است که رعایت آن در فهم قرآن تاثیر زیادی دارد، در یک تقسیم بندی قراین به دو نوع پیوسته و ناپیوسته تقسیم می شوند؛ قراین پیوسته نیز خود به قراین پیوسته لفظی و پیوسته غیر لفظی تقسیم می شوند. سیاق از انواع قراین پیوسته لفظی و شأن نزول، سبب نزول، فرهنگ زمان نزول و زمان و مکان نزول از انواع قراین پیوسته غیر لفظی است. از قراین ناپیوسته نیز می توان به آیات و روایات اشاره کرد.
24- سیاق به عنوان یکی از قراین پیوسته لفظی به چهار نوع سیاق کلمات، جمله ها، آیات و سوره ها تقسیم می شود و از این میان سیاق سوره ها به دلیل اجتهادی بودن ترتیب آن ها اعتبار ندارد ولی انواع دیگر سیاق دارای اعتبار است.
25- ملا فتح الله تا حد امکان به سیاق توجه داشته و در جای جای تفسیرش از آن بهره برده است؛ هر چند وی سیاق سوره ها را نیز معتبر می داند که به عنوان یکی از نقاط ضعف روش تفسیری وی در بهره گیری از سیاق است.
26- ملا فتح الله به شأن نزول و سبب نزول نیز توجه داشته و آن ها را در تفسیر خویش مطرح می کند؛ هر چند مانند سایر مفسّران متقدم بین سبب نزول و شأن نزول تفاوت قائل نمی شود.
27- وی از فرهنگ زمان نزول و مکان و زمان نزول آیات نیز که یکی از قراین پیوسته غیر لفظی است، بهره برده است و به آن ها نیز توجه داشته است.
28- مفسّر از آیات دیگر و روایات نیز در تفسیر استفاده کرده است.
29- به طور خلاصه هر چند روش تفسیری مفسّر در استفاده از قراین با کاستی هایی همراه است، اما دارای جلوه آشکاری است و در سراسر تفسیر او به چشم می خورد و می توان گفت که وی در این مورد نیز تا حدودی موفق عمل کرده است و در استفاده از قراین برای فهم و درک صحیح کلام الهی بهره برده است که این روش وی در خور تحسین می باشد.
30- دلالت ها انواع مختلفی دارند ولی در این پژوهش دلالت اقتضاء، دلالت تنبیه (ایماء)، دلالت اشاره و دلالت مفهومی کلام از انواع دلالت ذکر شده است و معنای حاصل از همه آن ها دارای حجیت و اعتبار است.
31- ملا فتح الله در تفسیر خویش هر چند نامی از این دلالت ها (به جز دلالت مفهومی) نمی برد و تصریحی به آن ها ندارد، اما به معنای حاصل از آن ها توجه داشته و در مواردی از آن ها استفاده کرده است.
32- اصل توجه به این دلالت ها از ویژگیهای مثبت روش تفسیری مفسّر است، اما این که در برخی آیات تنها به مدلول مطابقی آن ها توجه داشته از نقاط ضعف وی در توجه به دلالت ها است به علاوه این که وی مفهوم مخالف را حجت نمی داند.

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   دانلود تحقیق در موردعلوم قرآن

دیدگاهتان را بنویسید