سوم ـ رابطه جمعیت با ملت……………………………………………………………………………..14

 

 

ب ـ سرزمین معین یا مکانی برای اسکان جمعیت………………………………………………..14

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.

 

 

اول ـ مفهوم سرزمین ……………………………………………………………………………………….15

 

 

دوم ـ ماهیت حقوقی سرزمین……………………………………………………………………………16

 

 

ج ـ قدرت سیاسی عاملی برای تثبیت حضور یک دولت در میان تابعان حقوق بین الملل………………………………………………………………………………………………………………19

 

 

د ـ حاکمیت……………………………………………………………………………………………………21

 

 

گفتار دوم : شناسایی دولت ها توسط تابعان اولیه حقوق بین الملل در جهت تابع قلمداد شدن………………………………………………………………………………………………………………23

 

 

1ـ  شناسایی شرط اساسی تابع قلمداد شدن دولت در حقوق بین الملل…………………..23

 

 

الف ـ شناسایی آشکار یا صریح…………………………………………………………………………27

 

 

ب ـ شناسایی ضمنی یا فرضی…………………………………………………………………………..28

 

 

2 ـ انواع شناسایی دولت ها برای تابع قلمداد شدن در حقوق بین الملل………………….28

 

 

الف ـ  شناسایی دوژوره یا قانونی………………………………………………………………………28

 

 

ب ـ شناسایی دوفاکتو یا عملی………………………………………………………………………….29

 

 

بخش دوم: سازمان های بین المللی تابعان ثانویه حقوق بین الملل …………………………30

 

 

گفتار اول: کلیات تابع ثانویه حقوق بین الملل …………………………………………………….31

 

 

1 ـ مفهوم سازمان های بین المللی …………………………………………………………………….31

 

 

2 ـ مشخصه های اصلی سازمان های بین المللی به عنوان تابع مستقل حقوق بین الملل………………………………………………………………………………………………………………33

 

 

الف ـ بین الدولی بودن سازمان های بین المللی……………………………………………………33

 

 

ب ـ مولود شدن بر اساس یک توافق بین المللی به نام سند تاسیس ………………………34

 

 

پ ـ برخورداری از ساختاری ارگانیک ………………………………………………………………34

 

 

د ـ استقلال حقوقی سازمان از اعضا ………………………………………………………………….35

 

 

گفتار دوم: شخصیت حقوقی عاملی برای تابع قلمداد شدن سازمان های بین المللی…35

 

 

1ـ کلیات………………………………………………………………………………………………………..36

 

 

2ـ مبنای شخصیت بین المللی سازمان ها …………………………………………………………..38

 

 

3ـ آثار برخوردای سازمان ها از شخصیت بین المللی …………………………………………..40

 

 

بخش سوم: تابعین منفعل و ناقص از حیث شرایط و عملکرد ……………………………….42

 

 

گفتار اول: تابعان ویژه حقوق بین الملل یا شبه دولت ها ………………………………………43

 

 

1ـ واتیکان ……………………………………………………………………………………………………..43

 

 

2ـ لیختنشتاین ………………………………………………………………………………………………..46

 

 

3ـ کشور های تحت حمایت …………………………………………………………………………….48

 

 

گفتار دوم: نهضت های آزادی بخش ملی …………………………………………………………..50

 

 

1ـ تعریف نهضتهای آزادی بخش ملی ……………………………………………………………….50

 

 

2ـ چگونگی ایجاد نهضتهای آزادی بخش ملی ……………………………………………………51

 

 

3ـ تفاوت نهضت های آزادی بخش ملی با گروههای تروریستی بین المللی ……………52

 

 

4ـ جایگاه نهضت های آزادی بخش در حقوق بین الملل …………………………………….. 55

 

 

5ـ نهضتهای آزادی بخش ملی، تابعان حقوق بین الملل ………………………………………..56

 

 

گفتار سوم: سازمان های بین المللی غیر دولتی، تابعانی منفعل در حقوق بین الملل ….59

 

 

1ـ تعریف سازمان های بین المللی غیر دولتی …………………………………………………….59

 

 

2ـ انواع سازمان ها بین المللی غیر دولتی …………………………………………………………..60

 

 

الف ـ شرایط پذیرش سازمان های بین المللی غیر دولتی در شورای اقتصادی اجتماعی…………………………………………………………………………………………………………60

 

 

ب ـ طبقه بندی سازمان های بین المللی غیر دولتی غیر انتفاعی …………………………….61

 

 

پ ـ سازمان های بین المللی غیر دولتی تابعان منفعل حقوق بین الملل از حیث شرایط و عملکرد ………………………………………………………………………………………………………61

 

 

فصل دوم : کلیات حقوق بین الملل اقتصادی ……………………………………………………..63

 

 

بخش اول : تعاریف و تاریخ تحول حقوق بین الملل اقتصادی ………………………………64

 

 

گفتار اول : تعریف حقوق بین الملل اقتصادی …………………………………………………….64

 

 

1ـ تعریف حقوق بین الملل ……………………………………………………………………………..65

 

 

2ـ حقوق اقتصادی ………………………………………………………………………………………….67

 

 

3 ـ حقوق بین الملل اقتصادی …………………………………………………………………………..69

 

 

گفتار دوم: تاریخ تحول حقوق بین الملل اقتصادی ………………………………………………72

 

 

1ـ جهانی شدن اقتصاد ……………………………………………………………………………………73

 

 

2ـ ایجاد سازمان های بین المللی ………………………………………………………………………75

 

 

3ـ کنفرانس برتون وودز  …………………………………………………………………………………79

 

 

بخش دوم : گسترش منابع حقوق بین الملل در حقوق بین الملل اقتصادی………………80

 

 

گفتاراول : معاهدات ………………………………………………………………………………………..83

 

 

گفتار دوم : عرف بین المللی …………………………………………………………………………….85

 

 

گفتار سوم : سایر منابع حقوق بین الملل اقتصادی ………………………………………………87

 

 

1ـ اصول عمومی حقوق …………………………………………………………………………………..87

 

 

2ـ قطعنامه های مجمع عمومی سازمان ملل متحد ……………………………………………….89

 

 

3ـ حقوق بین الملل اقتصادی نرم ………………………………………………………………………94

 

 

4ـ قرار داد های میان دولت و سرمایه گذار خارجی …………………………………………….95

 

 

بخش سوم : سازمان های پیشرو در حقوق بین الملل اقتصادی ……………………………..99

 

 

گفتار اول : سازمان ملل متحد …………………………………………………………………………..99

 

 

1ـ مجمع عمومی سازمان ملل متحد ………………………………………………………………..100

 

 

2ـ شورای اقتصادی و اجتماعی ………………………………………………………………………101

 

 

3ـ آنکتاد ……………………………………………………………………………………………………..103

 

 

گفتار دوم : گات و سازمان تجارت جهانی ……………………………………………………….105

 

 

1ـ گات ……………………………………………………………………………………………………….105

 

 

2ـ سازمان تجارت جهانی ………………………………………………………………………………108

 

 

الف ـ ارکان سازمان تجارت جهانی …………………………………………………………………110

 

 

ب ـ اهداف سازمان تجارت جهانی …………………………………………………………………111

 

 

ج ـ پیامدهای ایجاد سازمان تجارت جهانی در حقوق بین الملل اقتصادی …………….111

 

 

گفتار سوم : صندوق بین المللی پول ………………………………………………………………..112

 

 

1ـ ظهور صندوق بین الملل پول ……………………………………………………………………..112

 

 

2ـ اهداف صندوق بین المللی پول ………………………………………………………………….113

 

 

3ـ جایگاه صندوق بین المللی پول در توسعه حقوق بین الملل اقتصادی ………………116

 

 

فصل سوم: تحول در تابعان حقوق بین الملل و حقوق بین الملل اقتصادی ……………118

 

 

بخش اول : روند تاریخی تحول در تابعان حقوق بین الملل ………………………………..119

 

 

گفتار اول : تحول  تابعان حقوق بین الملل در قرن 19 ……………………………………….120

 

 

1ـ نظریه کلاسیک؛ دولت ها تابعان اولیه و اصلی حقوق بین الملل ……………………..121

 

 

2ـ سازمان های بین المللی تابع فعال حقوق بین الملل ………………………………………123

 

 

3ـ حقوق بین الملل؛ نظامی برای تنظیم رفتار افراد …………………………………………….126

 

 

4ـپیدایش حقوق بشر دوستانه بین المللی برای حمایت از افراد در حقوق بین الملل…………………………………………………………………………………………………………….128

 

 

گفتار دوم : تحول تابعان حقوق بین الملل در قرن 20 ………………………………………..130

 

 

1ـ اشخاص مخاطبان مستقیم حقوق بین الملل ………………………………………………….131

 

 

الف ـ حمایت حقوق بشر  از افراد در سطح بین المللی ……………………………………..131

 

 

ب ـ حقوق بشر دوستانه در اسناد بین المللی و جایگاه فرد در این اسناد ……………..133

 

 

2ـ افراد تابعان منفعل حقوق بین الملل …………………………………………………………….135

 

 

الف ـ جایگاه افراد در میان تابعان حقوق بین الملل …………………………………………..135

 

 

ب ـ حقوق و تکالیف افراد در حقوق بین الملل ……………………………………………….137

 

 

اول ـ حقوق افراد در سطح حقوق بین الملل……………………………………………………..139

 

 

دوم ـ تکالیف افراد در سطح حقوق بین االملل ………………………………………………….140

 

 

پ ـ دیدگاه طرفداران نظریه تابع حقوق بین الملل شمردن افراد ………………………….141

 

 

ج ـ ایجاد نگرش جدید نسبت به مفهوم تابعان حقوق بین الملل …………………………144

 

 

بخش دوم : عوامل موثر در توسعه تابعان حقوق بین الملل اقتصادی ……………………146

 

 

گفتار اول : طرف دعاوی قرار گرفتن اشخاص در داوری های بین المللی …………….146

 

 

1ـ مفهوم داوری بین المللی ……………………………………………………………………………147

 

 

2ـ تاریخچه داوری های بین المللی …………………………………………………………………149

 

 

3ـ داوری بین المللی در حقوق بین الملل اقتصادی …………………………………………..151

 

 

4ـ تاثیر داوری بین المللی در توسعه تابعان حقوق بین الملل اقتصادی …………………153

 

 

گفتار دوم : ظهور شرکت های چند ملیتی ………………………………………………………..155

 

 

1ـ تعریف و ساختار شرکت های چند ملیتی …………………………………………………….155

 
پایان نامه بسط تابعان حقوق بین الملل در حقوق بین الملل اقتصادی
دوم ـ تعریف ملت…………………………………………………………………………………………..13

سوم ـ رابطه جمعیت با ملت……………………………………………………………………………..14

ب ـ سرزمین معین یا مکانی برای اسکان جمعیت………………………………………………..14

اول ـ مفهوم سرزمین ……………………………………………………………………………………….15

دوم ـ ماهیت حقوقی سرزمین……………………………………………………………………………16

ج ـ قدرت سیاسی عاملی برای تثبیت حضور یک دولت در میان تابعان حقوق بین الملل………………………………………………………………………………………………………………19

د ـ حاکمیت……………………………………………………………………………………………………21

گفتار دوم : شناسایی دولت ها توسط تابعان اولیه حقوق بین الملل در جهت تابع قلمداد شدن………………………………………………………………………………………………………………23

1ـ شناسایی شرط اساسی تابع قلمداد شدن دولت در حقوق بین الملل…………………..23

الف ـ شناسایی آشکار یا صریح…………………………………………………………………………27

ب ـ شناسایی ضمنی یا فرضی…………………………………………………………………………..28

2 ـ انواع شناسایی دولت ها برای تابع قلمداد شدن در حقوق بین الملل………………….28

الف ـ شناسایی دوژوره یا قانونی………………………………………………………………………28

ب ـ شناسایی دوفاکتو یا عملی………………………………………………………………………….29

بخش دوم: سازمان های بین المللی تابعان ثانویه حقوق بین الملل …………………………30

گفتار اول: کلیات تابع ثانویه حقوق بین الملل …………………………………………………….31

1 ـ مفهوم سازمان های بین المللی …………………………………………………………………….31

2 ـ مشخصه های اصلی سازمان های بین المللی به عنوان تابع مستقل حقوق بین الملل………………………………………………………………………………………………………………33

الف ـ بین الدولی بودن سازمان های بین المللی……………………………………………………33

ب ـ مولود شدن بر اساس یک توافق بین المللی به نام سند تاسیس ………………………34

پ ـ برخورداری از ساختاری ارگانیک ………………………………………………………………34

د ـ استقلال حقوقی سازمان از اعضا ………………………………………………………………….35

گفتار دوم: شخصیت حقوقی عاملی برای تابع قلمداد شدن سازمان های بین المللی…35

1ـ کلیات………………………………………………………………………………………………………..36

2ـ مبنای شخصیت بین المللی سازمان ها …………………………………………………………..38

3ـ آثار برخوردای سازمان ها از شخصیت بین المللی …………………………………………..40

بخش سوم: تابعین منفعل و ناقص از حیث شرایط و عملکرد ……………………………….42

گفتار اول: تابعان ویژه حقوق بین الملل یا شبه دولت ها ………………………………………43

1ـ واتیکان ……………………………………………………………………………………………………..43

2ـ لیختنشتاین ………………………………………………………………………………………………..46

3ـ کشور های تحت حمایت …………………………………………………………………………….48

گفتار دوم: نهضت های آزادی بخش ملی …………………………………………………………..50

1ـ تعریف نهضتهای آزادی بخش ملی ……………………………………………………………….50

2ـ چگونگی ایجاد نهضتهای آزادی بخش ملی ……………………………………………………51

3ـ تفاوت نهضت های آزادی بخش ملی با گروههای تروریستی بین المللی ……………52

4ـ جایگاه نهضت های آزادی بخش در حقوق بین الملل …………………………………….. 55

5ـ نهضتهای آزادی بخش ملی، تابعان حقوق بین الملل ………………………………………..56

گفتار سوم: سازمان های بین المللی غیر دولتی، تابعانی منفعل در حقوق بین الملل ….59

1ـ تعریف سازمان های بین المللی غیر دولتی …………………………………………………….59

2ـ انواع سازمان ها بین المللی غیر دولتی …………………………………………………………..60

الف ـ شرایط پذیرش سازمان های بین المللی غیر دولتی در شورای اقتصادی اجتماعی…………………………………………………………………………………………………………60

ب ـ طبقه بندی سازمان های بین المللی غیر دولتی غیر انتفاعی …………………………….61

پ ـ سازمان های بین المللی غیر دولتی تابعان منفعل حقوق بین الملل از حیث شرایط و عملکرد ………………………………………………………………………………………………………61

فصل دوم : کلیات حقوق بین الملل اقتصادی ……………………………………………………..63

بخش اول : تعاریف و تاریخ تحول حقوق بین الملل اقتصادی ………………………………64

گفتار اول : تعریف حقوق بین الملل اقتصادی …………………………………………………….64

1ـ تعریف حقوق بین الملل ……………………………………………………………………………..65

2ـ حقوق اقتصادی ………………………………………………………………………………………….67

3 ـ حقوق بین الملل اقتصادی …………………………………………………………………………..69

گفتار دوم: تاریخ تحول حقوق بین الملل اقتصادی ………………………………………………72

1ـ جهانی شدن اقتصاد ……………………………………………………………………………………73

2ـ ایجاد سازمان های بین المللی ………………………………………………………………………75

3ـ کنفرانس برتون وودز …………………………………………………………………………………79

بخش دوم : گسترش منابع حقوق بین الملل در حقوق بین الملل اقتصادی………………80

گفتاراول : معاهدات ………………………………………………………………………………………..83

گفتار دوم : عرف بین المللی …………………………………………………………………………….85

گفتار سوم : سایر منابع حقوق بین الملل اقتصادی ………………………………………………87

1ـ اصول عمومی حقوق …………………………………………………………………………………..87

2ـ قطعنامه های مجمع عمومی سازمان ملل متحد ……………………………………………….89

3ـ حقوق بین الملل اقتصادی نرم ………………………………………………………………………94

4ـ قرار داد های میان دولت و سرمایه گذار خارجی …………………………………………….95

بخش سوم : سازمان های پیشرو در حقوق بین الملل اقتصادی ……………………………..99

گفتار اول : سازمان ملل متحد …………………………………………………………………………..99

1ـ مجمع عمومی سازمان ملل متحد ………………………………………………………………..100

2ـ شورای اقتصادی و اجتماعی ………………………………………………………………………101

3ـ آنکتاد ……………………………………………………………………………………………………..103

گفتار دوم : گات و سازمان تجارت جهانی ……………………………………………………….105

1ـ گات ……………………………………………………………………………………………………….105

2ـ سازمان تجارت جهانی ………………………………………………………………………………108

الف ـ ارکان سازمان تجارت جهانی …………………………………………………………………110

ب ـ اهداف سازمان تجارت جهانی …………………………………………………………………111

ج ـ پیامدهای ایجاد سازمان تجارت جهانی در حقوق بین الملل اقتصادی …………….111

گفتار سوم : صندوق بین المللی پول ………………………………………………………………..112

1ـ ظهور صندوق بین الملل پول ……………………………………………………………………..112

2ـ اهداف صندوق بین المللی پول ………………………………………………………………….113

3ـ جایگاه صندوق بین المللی پول در توسعه حقوق بین الملل اقتصادی ………………116

فصل سوم: تحول در تابعان حقوق بین الملل و حقوق بین الملل اقتصادی ……………118

بخش اول : روند تاریخی تحول در تابعان حقوق بین الملل ………………………………..119

گفتار اول : تحول تابعان حقوق بین الملل در قرن 19 ……………………………………….120

1ـ نظریه کلاسیک؛ دولت ها تابعان اولیه و اصلی حقوق بین الملل ……………………..121

2ـ سازمان های بین المللی تابع فعال حقوق بین الملل ………………………………………123

3ـ حقوق بین الملل؛ نظامی برای تنظیم رفتار افراد …………………………………………….126

4ـپیدایش حقوق بشر دوستانه بین المللی برای حمایت از افراد در حقوق بین الملل…………………………………………………………………………………………………………….128
گفتار دوم : تحول تابعان حقوق بین الملل در قرن 20 ………………………………………..130

1ـ اشخاص مخاطبان مستقیم حقوق بین الملل ………………………………………………….131

الف ـ حمایت حقوق بشر از افراد در سطح بین المللی ……………………………………..131

ب ـ حقوق بشر دوستانه در اسناد بین المللی و جایگاه فرد در این اسناد ……………..133

2ـ افراد تابعان منفعل حقوق بین الملل …………………………………………………………….135

الف ـ جایگاه افراد در میان تابعان حقوق بین الملل …………………………………………..135

ب ـ حقوق و تکالیف افراد در حقوق بین الملل ……………………………………………….137

اول ـ حقوق افراد در سطح حقوق بین الملل……………………………………………………..139

دوم ـ تکالیف افراد در سطح حقوق بین االملل ………………………………………………….140

پ ـ دیدگاه طرفداران نظریه تابع حقوق بین الملل شمردن افراد ………………………….141

ج ـ ایجاد نگرش جدید نسبت به مفهوم تابعان حقوق بین الملل …………………………144

بخش دوم : عوامل موثر در توسعه تابعان حقوق بین الملل اقتصادی ……………………146

گفتار اول : طرف دعاوی قرار گرفتن اشخاص در داوری های بین المللی …………….146

1ـ مفهوم داوری بین المللی ……………………………………………………………………………147

2ـ تاریخچه داوری های بین المللی …………………………………………………………………149

3ـ داوری بین المللی در حقوق بین الملل اقتصادی …………………………………………..151

4ـ تاثیر داوری بین المللی در توسعه تابعان حقوق بین الملل اقتصادی …………………153

گفتار دوم : ظهور شرکت های چند ملیتی ………………………………………………………..155

1ـ تعریف و ساختار شرکت های چند ملیتی …………………………………………………….155

2ـ چگونگی ظهور شرکت های چند ملیتی ………………………………………………………156

3ـ شرکت های چند ملیتی پدیده ای جدید در عرصه ی حقوق بین الملل ……………157

 

2ـ چگونگی ظهور شرکت های چند ملیتی ………………………………………………………156

 

 

3ـ شرکت های چند ملیتی پدیده ای جدید در عرصه ی حقوق بین الملل ……………157

Tags: