پایان نامه تحولات نظام آزادی//پیش بینی عدم تکرار جرم

قانون معيار سنجش حسن اخلاق بيان نگرديده و فقط استمرار بيان شده است. به نظر مي رسد منظور قانونگذار اين است، كه يكي زنداني بايد مقررات زندان را رعايت كند و تنها از حالت ظاهري و موقتي يك زنداني نبايد پي به وجود حسن اخلاق در او برد [1]و اگر ما هم همانند بعضي كشورهاي ديگر هيئتي از افراد متخصص به امور رواني و اجتماعي را مأمور رسيدگي به شكل تحولات شخصيت زنداني كنيم و از آنها بخواهيم كه زندانياني را كه مي توانند از آزادي مشروط استفاده كنند تعيين نمايند، به فلسفه اعطاي آزادي مشروط نزديكتر خواهيم بود[2].

2- پیش بینی عدم تکرار جرم در آینده

دادگاه می بایستی از حالات و رفتار محکوم در یابد که پس از آزادی دیگر مرتکب جرم نمی شود.(بند ب ماده۵۸ قانون جدید و بند دوم ماده ۳۸ قانون قدیم)احراز این مطلب اگرچه در عمل مشکل است اما، به هرحال، با توجه به اوضاع و احوال و شرایط محکوم می توان تا حدی به این پیش بینی دست یافت [3]ولی این قرینه چندان اطمینان بخش نیست . سنجش حالت خطرناک که از لحاظ جرم شناسی بالینی متضمن ارزشیابی ظرفیت جنایی بزهکار است کاری دقیق و با جلب نظر کارشناس شدنی است و گرنه ممکن است دراین باره جامعه با خطر دیگری روبه رو شود.

حصول اطمینان از عدم ارتکاب جرم نیاز به تحقیق کافی دارد و پرونده شخصیتی که شورای طبقه بندی با کمک مددکاران و متخصصان برای هر زندانی تشکیل می دهد منبع این تحقیق است. نکته ای که مورد توجه فراوان قضات می بایستی قرار گیرد، فریفته نشدن از ظاهر سازی افراد شیاد است که به قول مشهور گرچه نماز نمی خوانند اما تسبیحی دراز دارند و می کوشند تا از کوچک ترین فرصتی سوء استفاده نمایند. در حال حاضر رویه بر آن است که قاضی ناظر زندان قول شرف از زندانی می گیرد تادر آینده رفتاری شایسته در پیش گرفته و مرتکب جرم نشود و این اقدام بستگی به وجدان و شرف محکوم علیه دارد تا چه مقدار ندای اخلاق را در درون وی زنده نگه دارد.

3- جبران ضرر و زیان مدعی خصوصی

با توجه به بند پ ماده ۵۸ قانون جدید مجازات اسلامی و بند ۳ ماده ۳۸ قانون قدیم محکوم به حبس می بایستی تا آنجا که استطاعت دارد ضرر و زیان مورد حکم یا مورد موافقت مدعی خصوصی را بپردازد و یا قرار مقتضی برای پرداخت آن ترتیب دهد. ضرر وزیان ناشی از جرم ، حق مدعی خصوصی است که می تواند از آن چشم پوشی کند و یا با محکوم علیه مصالحه نماید اما جزای نقدی قابل مصالحه نیست. بنابراین منظور از دادن ترتیبی برای پرداخت آن باموافقت رئیس حوزه قضایی(رئیس دادگستری) در قانون قدیم روشن نیست.

زیرا رئیس حوزه قضایی نقشی در اجرای مجازات حبس ندارد بلکه دادستان است که حکم را اجرا می کند. در قانون جدید مجازات بحثی در رابطه با پرداخت جزای نقدی پیش بینی نشده اما به نظر می رسد که در اینجا نیز شخص محکوم می بایستی اقدام به پرداخت جزای نقدی نموده و بعد در خواست آزادی مشروط نماید.

[1] –  دكتر هوشنگ شامبياتي، حقوق و جزاي عمومي، ج 2، تهران، انتشارات مجد و ژوبين ، چاپ دوازدهم،  1382، ص503.

[2] – دكتر پرويز صانعي، حقوق و جزاي عمومي، تهران، انتشارات طرح نو، 1382، ص817.

[3] – نوربها، رضا، همان، ص103

لینک جزییات بیشتر و دانلود این پایان نامه:

تحولات نظام آزادی مشروط در حقوق ایران با تاکید بر قانون جدید مجازات اسلامی